/[MITgcm]/MITgcm/verification/natl_box/results/output.txt
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/verification/natl_box/results/output.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.15 by jmc, Wed Jan 7 22:20:40 2004 UTC revision 1.16 by adcroft, Fri Feb 6 20:21:06 2004 UTC
# Line 264  Line 264 
264  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_max                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_max                      =   2.2235494670408E+05
265  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_min                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_min                      =   2.2235494670408E+05
266  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_mean                     =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_mean                     =   2.2235494670408E+05
267  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_sd                       =   1.1641532182693E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_sd                       =   4.6566128730774E-10
268  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_max                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_max                      =   2.2235494670408E+05
269  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_min                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_min                      =   2.2235494670408E+05
270  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_mean                     =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_mean                     =   2.2235494670408E+05
271  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_sd                       =   1.1641532182693E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON DYF_sd                       =   4.6566128730774E-10
272  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_max                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_max                      =   2.2235494670408E+05
273  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_min                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_min                      =   2.2235494670408E+05
274  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_mean                     =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_mean                     =   2.2235494670408E+05
275  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_sd                       =   1.1641532182693E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON DYG_sd                       =   4.6566128730774E-10
276  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_max                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_max                      =   2.2235494670408E+05
277  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_min                      =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_min                      =   2.2235494670408E+05
278  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_mean                     =   2.2235494670408E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_mean                     =   2.2235494670408E+05
279  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_sd                       =   1.1641532182693E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON DYU_sd                       =   4.6566128730774E-10
280  (PID.TID 0000.0001) %MON RA_max                       =   4.8530874650285E+10  (PID.TID 0000.0001) %MON RA_max                       =   4.8530874650285E+10
281  (PID.TID 0000.0001) %MON RA_min                       =   3.7312247106402E+10  (PID.TID 0000.0001) %MON RA_min                       =   3.7312247106402E+10
282  (PID.TID 0000.0001) %MON RA_mean                      =   4.3862613292919E+10  (PID.TID 0000.0001) %MON RA_mean                      =   4.3862613292919E+10
# Line 347  Line 347 
347  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)
348  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)
349  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
 (PID.TID 0000.0001) K =   1  
 (PID.TID 0000.0001) //                I=6       I=8       I=18  
 (PID.TID 0000.0001) // |--J--|***012345|789012347|901234567|901234  
 (PID.TID 0000.0001) //     20 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     19 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     18 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     17 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     16 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     15 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     14 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     13 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     12 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     11 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     10 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      9 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      8 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      7 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      6 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      5 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      4 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      3 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      2 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      1 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      0 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     -1 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     -2 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     -3 ....................................  
350  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
351  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =
352  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 389  Line 362 
362  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)
363  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)
364  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
 (PID.TID 0000.0001) K =   1  
 (PID.TID 0000.0001) //                I=6       I=8       I=18  
 (PID.TID 0000.0001) // |--J--|***012345|789012347|901234567|901234  
 (PID.TID 0000.0001) //     20 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //     19 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //     18 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //     17 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     16 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     15 ---..--------------------------..---  
 (PID.TID 0000.0001) //     14 ---..--------------------------..---  
 (PID.TID 0000.0001) //     13 --...-------------------------...---  
 (PID.TID 0000.0001) //     12 -....------------------------....---  
 (PID.TID 0000.0001) //     11 -....------------------------....---  
 (PID.TID 0000.0001) //     10 .....----------------------......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      9 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      8 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      7 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      6 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      5 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      4 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      3 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      2 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      1 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      0 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     -1 ---..--------------------------..---  
 (PID.TID 0000.0001) //     -2 ---..--------------------------..---  
 (PID.TID 0000.0001) //     -3 --...-------------------------...---  
365  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
366  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =
367  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 431  Line 377 
377  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)
378  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)
379  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
 (PID.TID 0000.0001) K =   1  
 (PID.TID 0000.0001) //                I=6       I=8       I=18  
 (PID.TID 0000.0001) // |--J--|***012345|789012347|901234567|901234  
 (PID.TID 0000.0001) //     20 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //     19 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //     18 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //     17 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     16 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     15 ---...-------------------------...--  
 (PID.TID 0000.0001) //     14 ---...-------------------------...--  
 (PID.TID 0000.0001) //     13 --....------------------------....--  
 (PID.TID 0000.0001) //     12 -.....-----------------------.....--  
 (PID.TID 0000.0001) //     11 -.....-----------------------.....--  
 (PID.TID 0000.0001) //     10 ......---------------------.......--  
 (PID.TID 0000.0001) //      9 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      8 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      7 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      6 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      5 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      4 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      3 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      2 ......--------------------........--  
 (PID.TID 0000.0001) //      1 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      0 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     -1 ---...-------------------------...--  
 (PID.TID 0000.0001) //     -2 ---...-------------------------...--  
 (PID.TID 0000.0001) //     -3 --....------------------------....--  
380  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
381  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =
382  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 473  Line 392 
392  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(  20:  -3:  -1)
393  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)
394  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
 (PID.TID 0000.0001) K =   1  
 (PID.TID 0000.0001) //                I=6       I=8       I=18  
 (PID.TID 0000.0001) // |--J--|***012345|789012347|901234567|901234  
 (PID.TID 0000.0001) //     20 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //     19 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //     18 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     17 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     16 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     15 ---..--------------------------..---  
 (PID.TID 0000.0001) //     14 --...-------------------------...---  
 (PID.TID 0000.0001) //     13 -....------------------------....---  
 (PID.TID 0000.0001) //     12 -....------------------------....---  
 (PID.TID 0000.0001) //     11 .....----------------------......---  
 (PID.TID 0000.0001) //     10 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      9 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      8 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      7 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      6 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      5 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      4 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      3 .....---------------------.......---  
 (PID.TID 0000.0001) //      2 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      1 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //      0 ....................................  
 (PID.TID 0000.0001) //     -1 ---..--------------------------..---  
 (PID.TID 0000.0001) //     -2 --...-------------------------...---  
 (PID.TID 0000.0001) //     -3 -....------------------------....---  
395  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
396  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =
397  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1302  Line 1194 
1194  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   0.0000000000000E+00
1195  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   0.0000000000000E+00
1196  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =   0.0000000000000E+00
1197  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   6.7920064329364-168
1198  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   6.7314219161437-168
1199  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.9623005009848-156
1200  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   0.0000000000000E+00
1201  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =   0.0000000000000E+00
1202  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.8535647337327-170
1203  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   0.0000000000000E+00
1204  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.6452722344731-157
1205  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   0.0000000000000E+00
1206  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =   0.0000000000000E+00
1207  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.9000755358142-170
1208  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   0.0000000000000E+00
1209  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.6858620737312-157
1210  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   0.0000000000000E+00
1211  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =   0.0000000000000E+00
1212  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7741991202995-170
1213  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   0.0000000000000E+00
1214  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   1.5101632388245-157
1215  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6077934265137E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6077934265137E+01
1216  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064365386963E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064365386963E+00
1217  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4784105600004E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4784105600004E+00
# Line 1364  Line 1256 
1256  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sss  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sss
1257  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw
1258  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw
1259   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.02615701994091E-15  4.50737656360046E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.55271367880050E-15  4.50737656360046E-01
1260  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.97960747080083E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.97960747080083E+00
1261  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    50  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    50
1262  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.13208986546858E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.13208990267445E-14
1263  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1264  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1265  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1375  Line 1267 
1267  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.6000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.6000000000000E+03
1268  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.9831848646392E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.9831848646392E-02
1269  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.0327152670087E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.0327152670087E-01
1270  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.5476936670361E-20  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -3.6877602856187E-18
1271  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   3.4047408239500E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   3.4047408239500E-02
1272  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.0984734777374E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.0984734777374E-03
1273  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   5.3767310068707E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   5.3767310068707E-02
# Line 1385  Line 1277 
1277  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.3032581284341E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.3032581284341E-04
1278  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.0121841087761E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.0121841087761E-02
1279  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.9296628091431E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.9296628091431E-02
1280  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.2965381764511E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.2965381764510E-04
1281  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.6348907704578E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.6348907704578E-03
1282  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.9219754534886E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.9219754534886E-04
1283  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.7438450209647E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.7438450209647E-05
1284  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -9.2458472497103E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -9.2458472497103E-05
1285  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -2.0003878982150E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.7469042325463E-21
1286  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.2602961720835E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.2602961720835E-05
1287  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.1493539806503E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.1493539806503E-06
1288  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6076654048020E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6076654048020E+01
# Line 1418  Line 1310 
1310  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1311  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6362018534487E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6362018534487E-05
1312  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.5497240834760E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.5497240834760E-06
1313  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.1210377432740E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.1210377432738E-06
1314  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1315  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1316  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1437  Line 1329 
1329  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sss  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sss
1330  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw
1331  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw
1332   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   8.16707812489881E-15  5.55580894610594E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.77635683940025E-15  5.55580894610594E-01
1333  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.18792761088797E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.18792761088797E-01
1334  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47
1335  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.05573806528760E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.05573791189414E-14
1336  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1337  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1338  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1448  Line 1340 
1340  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.2000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.2000000000000E+03
1341  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4747680131806E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4747680131806E-01
1342  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.8208426969290E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.8208426969290E-01
1343  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.0487748821270E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.8161121752526E-17
1344  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   6.7128136846706E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   6.7128136846706E-02
1345  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6952457507973E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6952457507973E-03
1346  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.0408433259213E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.0408433259213E-01
# Line 1463  Line 1355 
1355  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.1679607570542E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.1679607570542E-03
1356  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   7.5984121267502E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   7.5984121267502E-05
1357  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.4301003079481E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.4301003079481E-04
1358  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   5.9991436684862E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   3.5876257065869E-21
1359  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.9442451173702E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.9442451173702E-05
1360  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.5241564661240E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.5241564661240E-06
1361  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6075142164144E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6075142164144E+01
# Line 1495  Line 1387 
1387  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1388  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1389  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1390   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.30211422042248E-15  5.83480921872412E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -3.55271367880050E-15  5.83480921872412E-01
1391  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.49843676092370E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.49843676092371E-01
1392  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    46  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    46
1393  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.64356929766787E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.64356929977591E-14
1394  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1395  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1396  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1506  Line 1398 
1398  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.0800000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.0800000000000E+04
1399  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.8595228880970E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.8595228880970E-01
1400  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3829516686015E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3829516686015E-01
1401  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.9491395015066E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.9150830265094E-17
1402  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.1327140238675E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.1327140238675E-02
1403  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.4580101706414E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.4580101706414E-03
1404  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.4697163601360E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.4697163601360E-01
# Line 1519  Line 1411 
1411  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2591051091379E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2591051091379E-04
1412  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   4.2064571250013E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   4.2064571250013E-03
1413  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.6594734941503E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.6594734941503E-03
1414  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.8737538762808E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.8737538762809E-05
1415  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7306547540628E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7306547540628E-04
1416  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -2.9493438086682E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.7984287491435E-21
1417  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.5199775056437E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.5199775056437E-05
1418  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.0639291554052E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.0639291554052E-06
1419  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6073527663077E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6073527663077E+01
# Line 1553  Line 1445 
1445  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1446  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1447  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1448   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   8.88178419700125E-16  6.07089382934687E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.55271367880050E-15  6.07089382934687E-01
1449  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.97163864710586E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.97163864710585E-01
1450  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47
1451  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.03566265700447E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.03566264815783E-14
1452  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1453  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1454  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1564  Line 1456 
1456  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.4400000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.4400000000000E+04
1457  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.9627231023406E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.9627231023406E-01
1458  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.7139002271792E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.7139002271792E-01
1459  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.1455998642340E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.0340901356897E-17
1460  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.0331227529954E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.0331227529954E-01
1461  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.4226158707387E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.4226158707387E-03
1462  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7730274245660E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7730274245660E-01
# Line 1579  Line 1471 
1471  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.0506461019811E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.0506461019811E-03
1472  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1374309559840E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1374309559840E-04
1473  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.8464100039358E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.8464100039358E-04
1474  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.0153087181599E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -2.7062326944381E-21
1475  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.9997498981263E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.9997498981263E-05
1476  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   7.3590671303755E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   7.3590671303755E-06
1477  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6071812802125E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6071812802125E+01
# Line 1607  Line 1499 
1499  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1500  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6363284389966E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6363284389966E-05
1501  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8271896314038E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8271896314038E-06
1502  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.1632233901901E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.1632233901904E-07
1503  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1504  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1505  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1506   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.41073868937292E-15  6.21143979575453E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   0.00000000000000E+00  6.21143979575456E-01
1507  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.45540794860201E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.45540794860202E-01
1508  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47
1509  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.93201527523607E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.93201526436277E-14
1510  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1511  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1512  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1622  Line 1514 
1514  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.8000000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.8000000000000E+04
1515  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.8812326782259E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.8812326782259E-01
1516  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.8341184520444E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.8341184520444E-01
1517  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.4992980063288E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   6.8969917508376E-18
1518  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.0493859673095E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.0493859673095E-01
1519  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5212698260173E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5212698260173E-03
1520  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7906001642803E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7906001642803E-01
1521  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.3243693248467E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.3243693248467E-01
1522  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2546576832713E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2546576832712E-05
1523  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   5.7446908727786E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   5.7446908727786E-03
1524  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.9818423773486E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.9818423773486E-03
1525  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   4.4823662204095E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   4.4823662204095E-02
# Line 1635  Line 1527 
1527  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -7.6634902596832E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -7.6634902596832E-04
1528  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.0249099122311E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.0249099122311E-03
1529  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.3262355910334E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.3262355910334E-03
1530  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.2005647249685E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.2005647249684E-04
1531  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7855357421979E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7855357421979E-04
1532  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -4.1235796481374E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   3.0089931847279E-22
1533  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.3536209616984E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.3536209616984E-05
1534  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.2466420859936E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.2466420859936E-06
1535  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6070067566660E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6070067566660E+01
# Line 1650  Line 1542 
1542  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157556779621E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157556779621E+01
1543  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1377004286960E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1377004286960E-01
1544  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2628615219876E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2628615219876E-02
1545  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7303684614303E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7303684614305E-03
1546  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7593091631716E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7593091631716E-03
1547  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.3018587434018E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.3018587434020E-03
1548  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.5077966436661E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.5077966436662E-03
1549  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.3274024428062E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.3274024428062E-05
1550  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.0006369844159E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.0006369844159E-02
1551  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.1063463702721E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.1063463702721E-05
1552  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1553  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -6.0173250351512E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -6.0173250351515E-07
1554  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.1700083708856E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.1700083708859E-07
1555  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
1556  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197682109885E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197682109885E-05
1557  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1558  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6364966013299E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6364966013299E-05
1559  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   5.5546945992200E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   5.5546945992200E-06
1560  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -4.7548422924634E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -4.7548422924632E-07
1561  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1562  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1563  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1564   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.35724764760425E-14  6.21676458832011E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.32907051820075E-15  6.21676458832013E-01
1565  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.81016274438463E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.81016274438460E-01
1566  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47
1567  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.15710925169227E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.15710924929761E-14
1568  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1569  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1570  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1680  Line 1572 
1572  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.1600000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.1600000000000E+04
1573  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.8435079390568E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.8435079390568E-01
1574  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.7975744215275E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.7975744215275E-01
1575  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.7669339034436E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.2554176043494E-17
1576  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.0063707899671E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.0063707899671E-01
1577  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5944647634893E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5944647634894E-03
1578  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.6536916745653E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.6536916745653E-01
1579  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.4727344733260E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.4727344733260E-01
1580  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.2995915417555E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.2995915417555E-04
1581  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.6714487016251E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.6714487016250E-03
1582  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.3476285489144E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.3476285489144E-03
1583  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   4.7607709411905E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   4.7607709411905E-02
1584  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2111554252361E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2111554252361E-01
# Line 1695  Line 1587 
1587  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4774403408306E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4774403408306E-03
1588  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3288966888355E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3288966888355E-04
1589  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5753918403868E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5753918403868E-04
1590  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.0223358761101E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -9.8472303887947E-22
1591  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.5672461731881E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.5672461731881E-05
1592  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.7010470289172E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.7010470289172E-06
1593  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6075021815393E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6075021815393E+01
# Line 1710  Line 1602 
1602  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2628551862389E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2628551862389E-02
1603  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4451461531099E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4451461531099E-03
1604  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.9609006210475E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.9609006210475E-03
1605  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3534516976897E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3534516976896E-03
1606  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   8.2818757944614E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   8.2818757944613E-03
1607  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.2208102118628E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.2208102118628E-05
1608  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.0810990232561E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.0810990232561E-02
1609  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.9435241968399E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.9435241968399E-05
1610  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1611  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -5.1639857817627E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -5.1639857817629E-07
1612  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.5453331757581E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.5453331757583E-07
1613  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
1614  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198086998485E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198086998485E-05
1615  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1616  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366331454251E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366331454251E-05
1617  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.9244906177966E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.9244906177965E-06
1618  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -7.8819462800430E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -7.8819462800431E-07
1619  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1620  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1621  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1622   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   9.49240686054509E-15  6.11135932231139E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.32907051820075E-15  6.11135932231139E-01
1623  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.63091082530702E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.63091082530698E-01
1624  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47
1625  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.30519068281104E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.30519068255662E-14
1626  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1627  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1628  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1738  Line 1630 
1630  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.5200000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.5200000000000E+04
1631  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.7621675611152E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.7621675611152E-01
1632  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.6854247035199E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.6854247035199E-01
1633  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.5379991182687E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   9.8359068169836E-18
1634  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.4044374854697E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.4044374854697E-02
1635  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6225796111476E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6225796111476E-03
1636  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.4579493082521E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.4579493082522E-01
1637  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.6053842975096E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.6053842975096E-01
1638  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.0829393211809E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.0829393211809E-04
1639  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.4954424673117E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.4954424673117E-03
1640  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.6829887664923E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.6829887664923E-03
1641  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   4.9443382424480E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   4.9443382424481E-02
1642  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2700691244440E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2700691244439E-01
1643  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.7951331925924E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.7951331925923E-04
1644  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.9721035952295E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.9721035952295E-03
1645  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.5125743848183E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.5125743848182E-03
1646  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3827799346529E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3827799346530E-04
1647  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5784456829794E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5784456829794E-04
1648  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -9.1162857478741E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -6.5125621896212E-22
1649  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.6483116345742E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.6483116345742E-05
1650  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.7175626675169E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.7175626675169E-06
1651  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6081689358111E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6081689358111E+01
# Line 1766  Line 1658 
1658  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157560967918E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157560967918E+01
1659  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1378053278257E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1378053278257E-01
1660  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2628514695505E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2628514695505E-02
1661  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.0373548636716E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.0373548636717E-03
1662  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0562838451637E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0562838451637E-03
1663  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3626763446985E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3626763446984E-03
1664  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.0476338672937E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.0476338672937E-02
1665  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.0660995389417E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.0660995389417E-05
1666  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.2826900339961E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.2826900339960E-02
1667  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.6879007222136E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.6879007222135E-05
1668  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1669  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.2178397275545E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.2178397275544E-07
1670  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.0095301812612E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.0095301812612E-07
1671  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
1672  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198233889955E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198233889955E-05
1673  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1674  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367165663256E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367165663256E-05
1675  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.6793446208710E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.6793446208707E-07
1676  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -7.5134424188186E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -7.5134424188184E-07
1677  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1678  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1679  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1680   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.57727214306669E-15  5.94932676326396E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -8.88178419700125E-15  5.94932676326396E-01
1681  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.04039839801460E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.04039839801477E-01
1682  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    47
1683  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.87188770260007E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.87188770690106E-14
1684  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1685  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1686  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1687  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     8  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     8
1688  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.8800000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.8800000000000E+04
1689  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.6654868364059E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.6654868364061E-01
1690  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.5257947890772E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.5257947890772E-01
1691  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   6.6208899202333E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   3.3971549041138E-17
1692  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   8.6936268953098E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   8.6936268953098E-02
1693  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6354984931930E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6354984931930E-03
1694  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.2081176763333E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.2081176763333E-01
1695  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.7216925722601E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.7216925722601E-01
1696  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   5.6371031827396E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   5.6371031827395E-04
1697  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.1886960829858E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.1886960829858E-03
1698  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.9838412229073E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.9838412229073E-03
1699  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   5.2723653106333E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   5.2723653106334E-02
1700  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2620451824197E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2620451824197E-01
1701  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.4799315936309E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.4799315936306E-05
1702  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.1861723901030E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.1861723901030E-03
1703  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4509869610146E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4509869610146E-03
1704  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3877310712691E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3877310712691E-04
1705  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6481709262916E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6481709262915E-04
1706  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   3.0452119746886E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.8172397831215E-22
1707  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.6261921895092E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.6261921895092E-05
1708  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.3395399326148E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   8.3395399326146E-06
1709  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6088410869790E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6088410869790E+01
1710  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064487561209E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064487561209E+00
1711  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785176954248E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785176954248E+00
# Line 1826  Line 1718 
1718  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2629417587205E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2629417587205E-02
1719  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   2.8858086637124E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   2.8858086637124E-03
1720  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0432928181073E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0432928181073E-03
1721  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.5790383181182E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.5790383181183E-03
1722  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.1158076636236E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.1158076636237E-02
1723  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   9.1103298837697E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   9.1103298837697E-06
1724  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.4784736732598E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.4784736732598E-02
1725  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.3019898693321E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.3019898693321E-05
1726  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1727  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.5062184241235E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.5062184241234E-07
1728  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.4831244600927E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.4831244600927E-07
1729  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
1730  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198192134654E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198192134654E-05
1731  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1732  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367449137648E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367449137648E-05
1733  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.9850630733414E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.9850630733414E-06
1734  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -4.8278054239752E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -4.8278054239753E-07
1735  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1736  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1737  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1738   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -2.00534033822919E-15  5.77956526127103E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.06581410364015E-14  5.77956526127101E-01
1739  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.56306332698499E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.56306332698439E-01
1740  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    46  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    46
1741  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.18809624183258E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.18809623048016E-14
1742  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1743  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1744  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1745  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     9  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     9
1746  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.2400000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.2400000000000E+04
1747  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5757371852431E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5757371852430E-01
1748  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3627632171405E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3627632171405E-01
1749  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.7670012248287E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   4.5398596794747E-17
1750  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   8.0241779621104E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   8.0241779621104E-02
1751  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6097272801592E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6097272801593E-03
1752  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   9.4734070124252E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   9.4734070124251E-02
1753  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.8182141707520E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.8182141707520E-01
1754  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.0525451085211E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.0525451085212E-04
1755  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.7446565007245E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.7446565007245E-03
1756  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.2466843405407E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.2466843405407E-03
1757  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   6.1598954863892E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   6.1598954863891E-02
1758  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2372421807774E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2372421807774E-01
1759  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.5727206294042E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.5727206294042E-04
1760  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2817953324042E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2817953324042E-03
1761  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.3273736392407E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.3273736392407E-03
1762  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4562806530858E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4562806530858E-04
1763  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6669426954210E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6669426954207E-04
1764  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.4673180147282E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -8.1137645826572E-23
1765  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.5411798391192E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.5411798391192E-05
1766  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   7.8083723682340E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   7.8083723682341E-06
1767  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6095218439249E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6095218439249E+01
1768  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064508967732E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064508967732E+00
1769  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785378851523E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785378851523E+00
# Line 1883  Line 1775 
1775  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1378953679857E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1378953679857E-01
1776  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2630629643355E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2630629643355E-02
1777  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.0475929855194E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.0475929855194E-03
1778  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0031359395509E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0031359395510E-03
1779  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.4010843924862E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.4010843924862E-03
1780  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.0802168784972E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.0802168784972E-02
1781  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.7612775017912E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.7612775017912E-06
# Line 1891  Line 1783 
1783  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.7825985313791E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.7825985313791E-05
1784  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1785  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.6988377561295E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.6988377561295E-07
1786  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.8721813799668E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.8721813799667E-07
1787  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
1788  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198054553298E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9198054553298E-05
1789  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1790  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367283298499E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367283298499E-05
1791  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.4282498308187E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.4282498308188E-06
1792  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -1.4223198969531E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -1.4223198969532E-07
1793  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1794  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1795  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1796   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.69069227904129E-15  5.63257302732809E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.32907051820075E-15  5.63257302732808E-01
1797  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.44645357483251E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.44645357483287E-01
1798  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    46  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    46
1799  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.83093219211702E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.83093219598769E-14
1800  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1801  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1802  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1912  Line 1804 
1804  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.6000000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.6000000000000E+04
1805  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5079363045293E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5079363045293E-01
1806  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2243263081613E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2243263081613E-01
1807  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.9017575998480E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.1532240110956E-17
1808  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.4949871335721E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.4949871335721E-02
1809  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5693331402888E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5693331402887E-03
1810  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   6.9217364415994E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   6.9217364415994E-02
1811  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.9159267556841E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.9159267556841E-01
1812  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.2123188500553E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.2123188500553E-04
1813  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.1720295048795E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.1720295048794E-03
1814  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.4444089818122E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.4444089818122E-03
1815  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   6.8875057040560E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   6.8875057040559E-02
1816  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2587468472352E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2587468472352E-01
1817  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.1695935029600E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.1695935029600E-04
1818  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2970559920185E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2970559920184E-03
1819  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2005594314178E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2005594314178E-03
1820  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4994091536349E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4994091536349E-04
1821  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6350851213677E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6350851213677E-04
1822  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   5.8616178833062E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.9416937948872E-22
1823  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.4339991889092E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.4339991889091E-05
1824  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   7.2723175580533E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   7.2723175580533E-06
1825  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6102081647933E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6102081647933E+01
1826  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064529061830E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064529061830E+00
# Line 1945  Line 1837 
1837  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.9018788030926E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.9018788030926E-03
1838  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   9.8037576061853E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   9.8037576061853E-03
1839  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.7713286191544E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.7713286191544E-06
1840  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.8088115740975E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.8088115740974E-02
1841  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.1366878196642E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.1366878196642E-05
1842  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1843  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8000491732940E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8000491732940E-07
# Line 1954  Line 1846 
1846  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197896081351E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197896081351E-05
1847  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1848  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366822636765E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366822636765E-05
1849  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.8406917010847E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.8406917010848E-06
1850  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.3191471373346E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.3191471373345E-07
1851  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1852  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1853  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1854   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -3.23699400617272E-15  5.52256128031427E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -3.55271367880050E-15  5.52256128031426E-01
1855  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.38278665439734E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.38278665439791E-01
1856  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45
1857  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.06973608290333E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.06973607978648E-14
1858  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1859  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1860  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 1970  Line 1862 
1862  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.9600000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.9600000000000E+04
1863  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4688217901665E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4688217901665E-01
1864  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1251800217282E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1251800217282E-01
1865  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   7.4930384640867E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.1848440241555E-17
1866  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.1858650897429E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.1858650897429E-02
1867  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5420362257397E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5420362257397E-03
1868  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.8753778819274E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.8753778819274E-02
1869  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.0225754545260E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.0225754545259E-01
1870  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.2697633597932E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.2697633597933E-05
1871  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.4761615886046E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.4761615886046E-03
1872  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5600007015059E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5600007015059E-03
1873  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.3981567195613E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.3981567195612E-02
1874  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3194039109125E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3194039109125E-01
1875  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.2420072681335E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.2420072681335E-04
1876  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2596126272527E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2596126272526E-03
1877  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.1304860754219E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.1304860754218E-03
1878  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5170809285005E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5170809285004E-04
1879  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5549558509781E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5549558509780E-04
1880  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -5.3451910044038E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.8386746074635E-23
1881  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.3374376579540E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.3374376579540E-05
1882  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.8678389410389E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.8678389410385E-06
1883  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6108935196024E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6108935196024E+01
1884  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064548070524E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064548070524E+00
1885  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785791429683E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785791429683E+00
# Line 1998  Line 1890 
1890  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157566778531E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157566778531E+01
1891  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1379528880091E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1379528880091E-01
1892  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2634933037398E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2634933037398E-02
1893  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4242394152575E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4242394152574E-03
1894  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.1361584932969E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.1361584932969E-03
1895  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.4913449848675E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.4913449848672E-03
1896  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   8.4771277402968E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   8.4771277402969E-03
1897  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.2242958396949E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.2242958396949E-06
1898  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.9370850887475E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.9370850887475E-02
1899  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.3663598759232E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.3663598759232E-05
1900  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1901  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8062664957924E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8062664957923E-07
1902  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.3396361657326E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.3396361657328E-07
1903  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191296E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191296E-05
1904  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197759781020E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197759781020E-05
1905  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1906  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366230924406E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366230924406E-05
1907  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.2804264378404E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.2804264378404E-06
1908  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.6798583891263E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.6798583891262E-07
1909  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1910  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1911  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1912   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   6.38378239159465E-16  5.45298001165445E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.77635683940025E-15  5.45298001165456E-01
1913  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.16565788955207E-01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.16565788955141E-01
1914  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45
1915  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.83063959463294E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.83063958742646E-14
1916  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1917  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1918  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2028  Line 1920 
1920  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.3200000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.3200000000000E+04
1921  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4574302880622E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4574302880622E-01
1922  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.0704057724615E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.0704057724615E-01
1923  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.3807576699433E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   3.2762625268367E-17
1924  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.0998862602819E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.0998862602819E-02
1925  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5374215753256E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5374215753257E-03
1926  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.6111582021328E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.6111582021328E-02
1927  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.0998523556745E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.0998523556745E-01
1928  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1348918580639E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1348918580648E-05
1929  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.6655552158014E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.6655552158014E-03
1930  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5835291437939E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5835291437939E-03
1931  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.6773775568516E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.6773775568516E-02
1932  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3654734844061E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3654734844060E-01
1933  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.1231474775056E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.1231474775056E-04
1934  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.1862783109041E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.1862783109041E-03
1935  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.1424388605983E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.1424388605983E-03
1936  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5090555821356E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5090555821356E-04
1937  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5152352519071E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5152352519071E-04
1938  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.9074885910445E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.0026078911008E-21
1939  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.2680868371068E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.2680868371068E-05
1940  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.7347575184384E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.7347575184386E-06
1941  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6115712327210E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6115712327210E+01
1942  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064566492904E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064566492904E+00
1943  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785983523056E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4785983523056E+00
# Line 2056  Line 1948 
1948  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157567795032E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157567795032E+01
1949  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1379770444628E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1379770444628E-01
1950  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2638774409486E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2638774409486E-02
1951  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.5550699413621E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.5550699413620E-03
1952  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2107466538192E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2107466538191E-03
1953  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.3471065632979E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.3471065632979E-03
1954  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.0433836848779E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.0433836848779E-03
1955  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.0762395973820E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.0762395973820E-06
# Line 2065  Line 1957 
1957  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.4793867837379E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.4793867837379E-05
1958  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
1959  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8667430261721E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8667430261721E-07
1960  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.3637175263578E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.3637175263582E-07
1961  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191296E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191296E-05
1962  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197661365016E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197661365016E-05
1963  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
1964  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365658384440E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365658384440E-05
1965  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -2.0601320233570E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -2.0601320233569E-06
1966  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.6741144171460E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   2.6741144171465E-07
1967  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1968  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
1969  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2090  Line 1982 
1982  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sss  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sss
1983  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw
1984  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw  (PID.TID 0000.0001)  MDSREADFIELD: opening global file: kf_sw
1985   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -9.59302082215174E-16  5.42106080046691E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.32907051820075E-15  5.42106080046684E-01
1986  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.01764088623523E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.01764088623797E-02
1987  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45
1988  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.97008167205452E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.97008167616840E-14
1989  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
1990  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
1991  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2101  Line 1993 
1993  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.6800000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.6800000000000E+04
1994  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4671820797374E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4671820797374E-01
1995  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.0578747274694E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.0578747274694E-01
1996  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -6.1371857683548E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.9133116325642E-17
1997  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.1731972186844E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.1731972186844E-02
1998  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5531429454053E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5531429454054E-03
1999  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.5572823185904E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.5572823185904E-02
2000  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1344112026318E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1344112026317E-01
2001  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.2066110727609E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.2066110727609E-04
2002  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.7462315618695E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.7462315618695E-03
2003  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5154718143613E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5154718143613E-03
2004  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.7414971523844E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.7414971523842E-02
2005  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3955317393566E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3955317393566E-01
2006  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.4388371873699E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.4388371873699E-04
2007  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.0824499955698E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.0824499955698E-03
2008  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2242506589685E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2242506589685E-03
2009  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4750788715548E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4750788715548E-04
2010  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5893253660291E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5893253660291E-04
2011  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.2773912164715E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   9.9402846862825E-22
2012  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.2216163992904E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.2216163992904E-05
2013  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.8165523371150E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.8165523371149E-06
2014  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6122368870974E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6122368870974E+01
2015  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064584952313E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064584952313E+00
2016  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786159207448E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786159207448E+00
# Line 2129  Line 2021 
2021  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157568895298E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157568895298E+01
2022  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1380028717875E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1380028717875E-01
2023  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2642093126870E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2642093126870E-02
2024  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6135783968227E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6135783968226E-03
2025  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2594119609895E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2594119609895E-03
2026  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.1581354955742E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.1581354955741E-03
2027  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.0458178817276E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.0458178817276E-03
2028  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.2023697179096E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.2023697179096E-06
2029  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.2862394286927E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.2862394286926E-02
2030  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.4819895386205E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.4819895386205E-05
2031  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2032  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8994359467330E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8994359467330E-07
2033  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.2886986212109E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.2886986212113E-07
2034  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2035  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197600625194E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197600625194E-05
2036  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2037  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365229522479E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365229522479E-05
2038  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -6.2520560987536E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -6.2520560987539E-07
2039  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.7918997029564E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.7918997029561E-07
2040  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2041  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2042  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2043   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   9.07260377935870E-16  5.41934961991135E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.77635683940025E-15  5.41934961991134E-01
2044  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.96145916266953E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.96145916268096E-02
2045  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45
2046  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.05845499174743E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.05845498949942E-14
2047  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2048  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2049  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2159  Line 2051 
2051  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.0400000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.0400000000000E+04
2052  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4888181120536E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4888181120536E-01
2053  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.0790915535498E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.0790915535498E-01
2054  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.3556678312372E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   3.9823502516036E-17
2055  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.3310251473942E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.3310251473942E-02
2056  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5743182977776E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.5743182977775E-03
2057  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.3470965189892E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   4.3470965189893E-02
2058  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1477249937186E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1477249937186E-01
2059  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.5278903839457E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.5278903839457E-04
2060  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.7301965433657E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.7301965433657E-03
2061  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.3607230748367E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.3607230748367E-03
2062  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   8.1052275108557E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   8.1052275108556E-02
2063  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.4074264603873E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.4074264603873E-01
2064  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.7687734979373E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.7687734979371E-05
2065  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.9468496981615E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.9468496981615E-03
2066  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.3466783037482E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.3466783037482E-03
2067  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4155548378806E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4155548378807E-04
2068  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6486549057327E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6486549057325E-04
2069  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -4.3017755795407E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -2.0443755241683E-21
2070  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.1773295793510E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.1773295793509E-05
2071  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.9697860610775E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.9697860610772E-06
2072  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6128822203126E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6128822203126E+01
2073  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064604100805E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064604100805E+00
2074  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786318993987E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786318993987E+00
# Line 2190  Line 2082 
2082  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6336979416301E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6336979416301E-03
2083  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2786699070551E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2786699070551E-03
2084  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.9789536116859E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.9789536116859E-03
2085  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.6156194774773E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.6156194774777E-03
2086  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.4783070202155E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.4783070202156E-06
2087  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.3985740377575E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.3985740377574E-02
2088  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.3838652363558E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.3838652363557E-05
2089  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2090  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.4771985065160E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.4771985065160E-07
2091  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.1679690876258E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.1679690876261E-07
2092  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2093  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197570743559E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197570743559E-05
2094  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2095  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365028540983E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365028540983E-05
2096  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   6.0753735941299E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   6.0753735941295E-07
2097  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   6.4653695463324E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   6.4653695463302E-08
2098  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2099  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2100  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2101   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.79637424327461E-15  5.43849110922502E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.32907051820075E-15  5.43849110922500E-01
2102  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.29647444393733E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.29647444393264E-02
2103  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    45
2104  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.64305542077864E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.64305541517925E-14
2105  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2106  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2107  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2217  Line 2109 
2109  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.4000000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.4000000000000E+04
2110  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5127704537445E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5127704537445E-01
2111  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1224719653672E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1224719653672E-01
2112  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -3.1226603715786E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.1436430671655E-17
2113  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.5168486433961E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.5168486433961E-02
2114  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6033701453040E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6033701453041E-03
2115  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.9991066317364E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.9991066317364E-02
2116  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1879743908420E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1879743908420E-01
2117  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.5543921563495E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.5543921563495E-04
2118  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.6243034919397E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.6243034919397E-03
2119  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.1422857779383E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.1422857779383E-03
2120  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   8.3990072664723E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   8.3990072664723E-02
2121  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3989320469552E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3989320469551E-01
2122  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.2744740724790E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.2744740724791E-04
2123  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.7765797540004E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.7765797540004E-03
2124  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4370476251401E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4370476251400E-03
2125  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3315465093833E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3315465093834E-04
2126  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6931863315718E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6931863315717E-04
2127  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.2401095981815E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -5.2868657007509E-22
2128  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.1102745823881E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.1102745823880E-05
2129  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.9693990132304E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.9693990132299E-06
2130  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6135111123989E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6135111123989E+01
2131  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064624590906E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064624590906E+00
2132  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786466869450E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786466869450E+00
# Line 2246  Line 2138 
2138  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1380644570571E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1380644570571E-01
2139  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2646863725019E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2646863725019E-02
2140  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6819038965428E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6819038965428E-03
2141  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2649171712564E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2649171712563E-03
2142  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.1812786098277E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.1812786098276E-03
2143  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.1289685616807E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.1289685616803E-03
2144  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.8108876884031E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.8108876884031E-06
2145  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.4838447201088E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.4838447201087E-02
2146  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.1896789201986E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.1896789201986E-05
2147  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2148  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.8551351114919E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.8551351114919E-07
2149  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.0185911507507E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.0185911507511E-07
2150  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2151  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197564974065E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197564974065E-05
2152  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2153  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365105549028E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365105549028E-05
2154  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.3555111366361E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.3555111366362E-06
2155  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -2.8808420255998E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -2.8808420256003E-08
2156  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2157  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2158  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2159   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -6.03163352597136E-15  5.46920352905012E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -8.88178419700125E-15  5.46920352905012E-01
2160  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.43607048972386E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.43607048970859E-02
2161  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44
2162  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.59961020388314E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.59961020402385E-14
2163  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2164  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2165  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2166  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    16  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    16
2167  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.7600000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.7600000000000E+04
2168  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5316399434251E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5316399434249E-01
2169  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1737722695039E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1737722695039E-01
2170  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.3267028053019E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   6.7354414645522E-17
2171  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.6891866779428E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.6891866779428E-02
2172  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6405430459559E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6405430459558E-03
2173  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.5666593956885E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.5666593956884E-02
2174  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2089706357143E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2089706357143E-01
2175  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.3666619750482E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.3666619750481E-04
2176  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.4384193860131E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.4384193860131E-03
2177  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.8807661979552E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.8807661979552E-03
2178  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   8.8869997189548E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   8.8869997189543E-02
2179  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3685898756608E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.3685898756607E-01
2180  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.6847493606520E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.6847493606521E-04
2181  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.5783780020124E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.5783780020124E-03
2182  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4653741046332E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4653741046332E-03
2183  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.2252270275006E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.2252270275007E-04
2184  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7225652062271E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7225652062270E-04
2185  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   3.0529477518046E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.4806542729841E-21
2186  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.0041866107070E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.0041866107070E-05
2187  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.7675556275979E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.7675556275984E-06
2188  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6141264395318E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6141264395318E+01
2189  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064646926732E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064646926732E+00
2190  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786608623418E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4786608623418E+00
# Line 2304  Line 2196 
2196  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1380992552744E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1380992552744E-01
2197  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2648579007120E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2648579007120E-02
2198  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7025579950447E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7025579950447E-03
2199  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2157921941515E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.2157921941514E-03
2200  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.5709916419170E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.5709916419170E-03
2201  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.5435147163724E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.5435147163720E-03
2202  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.1267728591320E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.1267728591320E-06
2203  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5431216633210E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5431216633209E-02
2204  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.9141445598246E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.9141445598246E-05
2205  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2206  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -5.0055896231314E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -5.0055896231313E-07
2207  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.9551093803247E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.9551093803250E-07
2208  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2209  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197576495876E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197576495876E-05
2210  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2211  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365461824716E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6365461824716E-05
2212  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.5379319280755E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.5379319280755E-06
2213  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -7.9029307791323E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -7.9029307791346E-08
2214  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2215  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2216  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2217   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -2.13717932240343E-15  5.49958387053825E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.10542735760100E-15  5.49958387053829E-01
2218  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.83790023398838E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.83790023399391E-02
2219  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44
2220  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.39509929755062E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.39509929542569E-14
2221  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2222  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2223  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2224  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    17  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    17
2225  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.1200000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.1200000000000E+04
2226  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5413044518391E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5413044518391E-01
2227  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2194154111450E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2194154111451E-01
2228  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.6246672557144E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.4949263238845E-17
2229  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8160646615514E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8160646615514E-02
2230  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6831538223913E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.6831538223913E-03
2231  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.6327898545920E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.6327898545919E-02
2232  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2112778137426E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2112778137426E-01
2233  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.0525612386275E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.0525612386275E-04
2234  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.1822499098597E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.1822499098597E-03
# Line 2346  Line 2238 
2238  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.4859693913535E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -1.4859693913535E-04
2239  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.3705354720251E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.3705354720251E-03
2240  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4120078243094E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4120078243094E-03
2241  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.0997000900547E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.0997000900548E-04
2242  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7361456522244E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7361456522243E-04
2243  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.2730923922157E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.0865948187702E-21
2244  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.8587139546912E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.8587139546911E-05
2245  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.3410108263929E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   6.3410108263929E-06
2246  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6147311847385E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6147311847385E+01
2247  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064671445489E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064671445489E+00
# Line 2359  Line 2251 
2251  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   3.7405072206184E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   3.7405072206184E+01
2252  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   3.4726826713837E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   3.4726826713837E+01
2253  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157574426618E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157574426618E+01
2254  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1381352398038E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1381352398039E-01
2255  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2650065854651E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2650065854651E-02
2256  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7064251629991E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7064251629991E-03
2257  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.1327092618540E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.1327092618539E-03
2258  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.8582397027689E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.8582397027688E-03
2259  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.8962184794060E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.8962184794055E-03
2260  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.3639086933640E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.3639086933640E-06
2261  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5763122097033E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5763122097032E-02
2262  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.5805263758417E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.5805263758417E-05
2263  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2264  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.9241082275452E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.9241082275452E-07
2265  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.8632058434583E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.8632058434585E-07
2266  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2267  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197598128656E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197598128656E-05
2268  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2269  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366053227010E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366053227010E-05
2270  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.2503682046097E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.2503682046097E-06
2271  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -8.5870696371635E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -8.5870696371604E-08
2272  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2273  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2274  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2275   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   4.79477568759989E-15  5.51916221383732E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.10542735760100E-15  5.51916221383732E-01
2276  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.92741259065529E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.92741259066459E-02
2277  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44
2278  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.64618959681073E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.64618960215757E-14
2279  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2280  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2281  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2391  Line 2283 
2283  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.4800000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.4800000000000E+04
2284  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5411148772872E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5411148772872E-01
2285  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2500255530779E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2500255530779E-01
2286  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   3.4526740088810E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   6.6947961783035E-17
2287  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8791626631658E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8791626631658E-02
2288  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.7264636987763E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.7264636987764E-03
2289  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.5221300069171E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.5221300069170E-02
2290  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1957784082984E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1957784082984E-01
2291  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -7.0825836791440E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -7.0825836791445E-05
2292  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.8700840777018E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.8700840777018E-03
2293  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.3470127339051E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.3470127339051E-03
2294  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.1134981750823E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.1134981750823E-01
2295  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2617400475593E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2617400475592E-01
2296  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -9.0743720083547E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -9.0743720083544E-05
2297  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.1817593903461E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.1817593903461E-03
2298  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2904069859488E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2904069859488E-03
2299  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.5869883873520E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.5869883873527E-05
2300  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7332113510819E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7332113510818E-04
2301  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.0128618315386E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -9.9764015089292E-22
2302  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6907746449647E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6907746449646E-05
2303  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   5.8141464377735E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   5.8141464377735E-06
2304  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6153275977991E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6153275977991E+01
2305  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064698323285E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064698323285E+00
# Line 2420  Line 2312 
2312  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1381714707573E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1381714707573E-01
2313  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2651226934584E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2651226934584E-02
2314  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6804458916507E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6804458916507E-03
2315  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0427987946940E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0427987946939E-03
2316  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.0240054516061E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.0240054516062E-03
2317  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   8.0028028217045E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   8.0028028217041E-03
2318  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.4832842261445E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.4832842261445E-06
2319  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5828790600719E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5828790600718E-02
2320  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.2218184624322E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.2218184624322E-05
2321  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2322  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.6295197503704E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.6295197503704E-07
2323  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.7474875331635E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.7474875331636E-07
2324  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2325  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197622222688E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197622222688E-05
2326  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2327  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366800341100E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6366800341100E-05
2328  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   6.9481911717412E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   6.9481911717412E-07
2329  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -6.2261928917265E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -6.2261928917246E-08
2330  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2331  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2332  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2333   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.55992490830693E-15  5.52147660664531E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.06581410364015E-14  5.52147660664532E-01
2334  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.30180131910548E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.30180131910319E-02
2335  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44
2336  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.39098247621399E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.39098247149315E-14
2337  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2338  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2339  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2449  Line 2341 
2341  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.8400000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.8400000000000E+04
2342  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5332231714013E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5332231714013E-01
2343  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2623576250074E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2623576250074E-01
2344  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4649890761375E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.3542748507689E-17
2345  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8797130622656E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8797130622656E-02
2346  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.7695404192089E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.7695404192090E-03
2347  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2498451531526E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2498451531525E-02
2348  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1634823349526E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1634823349526E-01
2349  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.2559273471645E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.2559273471652E-05
2350  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.5216653562978E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.5216653562978E-03
2351  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.1590502215661E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.1590502215660E-03
2352  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.2117383707196E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.2117383707195E-01
2353  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2033945673350E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2033945673350E-01
2354  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -2.1827019810969E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -2.1827019810962E-05
2355  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.0413550782543E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.0413550782543E-03
2356  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.1433096374634E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.1433096374634E-03
2357  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.0621833441506E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.0621833441513E-05
2358  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7150301724599E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7150301724598E-04
2359  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.4218671647324E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.9107985271028E-22
2360  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.5307655872516E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.5307655872515E-05
2361  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   5.3976018640638E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   5.3976018640640E-06
2362  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6159168025477E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6159168025477E+01
2363  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064727610141E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064727610141E+00
2364  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4787041978580E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4787041978580E+00
2365  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5933621284736E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5933621284735E+00
2366  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.1261439370759E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.1261439370759E-02
2367  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   3.7405808900259E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   3.7405808900259E+01
2368  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   3.4726840408738E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   3.4726840408738E+01
2369  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157577355239E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157577355239E+01
2370  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1382074209306E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1382074209306E-01
2371  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2652071815932E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2652071815931E-02
2372  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6263129472640E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.6263129472640E-03
2373  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.9618444290318E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.9618444290317E-03
2374  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.1003666012176E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.1003666012176E-03
2375  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.9516347375173E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.9516347375169E-03
2376  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.4843297526648E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.4843297526648E-06
2377  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5620524705298E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5620524705298E-02
2378  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.8731024973076E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.8731024973075E-05
2379  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2380  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.1611928333735E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.1611928333736E-07
2381  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.6063267728781E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.6063267728781E-07
2382  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2383  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197641570091E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197641570091E-05
2384  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2385  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367604768837E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6367604768837E-05
2386  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   9.5864365498966E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   9.5864365498978E-08
2387  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -2.4882087235698E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -2.4882087235677E-08
2388  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2389  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2390  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2391   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -8.13238365537927E-15  5.50497568611601E-01   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.42108547152020E-14  5.50497568611614E-01
2392  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.13181051017187E-02  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.13181051016555E-02
2393  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    44
2394  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.10452460036179E-14  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    8.10452459590843E-14
2395  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2396  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2397  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2398  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    20  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    20
2399  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.2000000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.2000000000000E+04
2400  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5213805221133E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.5213805221134E-01
2401  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2591636360964E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.2591636360964E-01
2402  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.4982966007256E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   5.5449132602573E-17
2403  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8375026595568E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.8375026595568E-02
2404  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.8094930494689E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.8094930494687E-03
2405  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2066001864844E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2066001864844E-02
2406  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1152928243966E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.1152928243967E-01
2407  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -2.7154690613422E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -2.7154690613420E-05
2408  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.1620305924001E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.1620305924001E-03
2409  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.0509704791178E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.0509704791177E-03
2410  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.2928219273693E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.2928219273693E-01
2411  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.1437627373437E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.1437627373436E-01
2412  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.5979112894964E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.5979112894974E-05
2413  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   5.9690916524512E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   5.9690916524512E-03
2414  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.0354543833919E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.0354543833919E-03
2415  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   6.6247445627877E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   6.6247445627878E-05
2416  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6830850172250E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.6830850172248E-04
2417  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.3417872956219E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.3901189974900E-21
2418  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.4133466544709E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.4133466544708E-05
2419  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   5.2979523382563E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   5.2979523382560E-06
2420  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6164988164875E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.6164988164875E+01
2421  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064759285569E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   1.8064759285569E+00
2422  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4787193696513E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   5.4787193696513E+00
# Line 2535  Line 2427 
2427  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157578779064E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.5157578779064E+01
2428  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1382429404822E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   4.1382429404822E-01
2429  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2652718231764E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   1.2652718231764E-02
2430  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.5455402766356E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.5455402766357E-03
2431  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0931213843079E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.0931213843079E-03
2432  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.1216143073143E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.1216143073143E-03
2433  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.8347772642354E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   7.8347772642351E-03
2434  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.4043597303315E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.4043597303315E-06
2435  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5135527259973E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.5135527259972E-02
2436  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.5648016081072E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.5648016081072E-05
2437  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   3.6027486600263E+16
2438  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8435344015894E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.8435344015892E-07
2439  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.4348226655143E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.4348226655144E-07
2440  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.1944475191297E-05
2441  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197650980691E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   1.9197650980691E-05
2442  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.7881882182936E-05
2443  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6368367448533E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   5.6368367448533E-05
2444  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.6760834351806E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.6760834351818E-07
2445  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.2256786425152E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.2256786425126E-08
2446  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2447  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2448  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2449  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT        20 ckptA  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT        20 ckptA
2450  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":
2451  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.15999985  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.16000008
2452  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.140000006  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0799999982
2453  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.32014596  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.25623512
2454  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2455  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2456  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":
2457  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0700000003  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0600000005
2458  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999978  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999978
2459  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0962560177  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0701959133
2460  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2461  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2462  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":
2463  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.04000013  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.04999989
2464  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0899999999  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.040000001
2465  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.13705397  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.10886908
2466  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2467  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2468  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":
2469  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.399999999  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.390000008
2470  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999978  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2471  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.401674032  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.393117905
2472  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2473  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2474  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [THE_MAIN_LOOP]":
2475  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.00999999046  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0199999809
2476  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2477  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0145879984  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0193719864
2478  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2479  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2480  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [THE_MAIN_LOOP]":
2481  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0100000203  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0100000203
2482  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999978  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999978
2483  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0231789351  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0183210373
2484  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2485  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2486  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":
2487  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.62000012  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.62999988
2488  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0700000003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0300000012
2489  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  4.69750202  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  4.6779449
2490  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2491  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2492  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [THE_MAIN_LOOP]":
2493  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.62000012  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.62999988
2494  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0700000003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0300000012
2495  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  4.69705701  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  4.6775012
2496  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2497  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2498  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FIELDS_LOAD[FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FIELDS_LOAD[FORWARD_STEP]":
2499  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0200002193  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.00999999046
2500  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2501  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0121679306  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0118103027
2502  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2503  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2504  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":
2505  (PID.TID 0000.0001)           User time:  2.21000028  (PID.TID 0000.0001)           User time:  2.200001
2506  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0100000016  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999978
2507  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  2.22147608  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  2.21685219
2508  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2509  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2510  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "STATEKPP      [KPP_CALC]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "STATEKPP      [KPP_CALC]":
2511  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.15000093  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.130000174
2512  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2513  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.164255738  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.163289309
2514  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40
2515  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40
2516  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "KPPMIX [KPP_CALC]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "KPPMIX [KPP_CALC]":
2517  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.490000844  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.4599998
2518  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2519  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.453635097  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.452707767
2520  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40
2521  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40
2522  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":
2523  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0700001717  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0799999237
2524  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2525  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0835541487  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0837850571
2526  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40
2527  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40
2528  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":
2529  (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.66000032  (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.69999939
2530  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0199999996  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2531  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.70227802  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.70297575
2532  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2533  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2534  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":
2535  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.209998608  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.220000744
2536  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999791  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2537  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.215364933  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.216257811
2538  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2539  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2540  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":
2541  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.110000849  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0899989605
2542  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2543  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.086766839  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0863461494
2544  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2545  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2546  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":
2547  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.319999456  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.300000131
2548  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2549  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.303686857  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.295964241
2550  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2551  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2552  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":
2553  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0200002193  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0199997425
2554  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0300000012  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0200000014
2555  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0665410757  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0582621098
2556  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2557  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2558  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT    [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT    [FORWARD_STEP]":
2559  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.
2560  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
2561  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.000447034836  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.00044131279
2562  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
2563  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
2564  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT       [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT       [THE_MODEL_MAIN]":
2565  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0499997139  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0500001907
2566  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0400000066  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0299999975
2567  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0867339373  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0770640373
2568  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
2569  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
2570  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================

Legend:
Removed from v.1.15  
changed lines
  Added in v.1.16

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22