/[MITgcm]/MITgcm/verification/hs94.cs-32x32x5/results/output.txt
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/verification/hs94.cs-32x32x5/results/output.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.4 by adcroft, Fri Jun 29 17:52:07 2001 UTC revision 1.5 by adcroft, Tue Jul 31 15:19:33 2001 UTC
# Line 553  Line 553 
553  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_max                    =   1.4535016908525E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_max                    =   1.4535016908525E-04
554  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_min                    =  -1.4535016908525E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_min                    =  -1.4535016908525E-04
555  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_mean                   =   8.5365039215472E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_mean                   =   8.5365039215472E-22
556  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_sd                     =   8.3972192788621E-05  (PID.TID  Shap_funct, nShap_Tr,UV _Phys= 20 0 4 0 0
557     Shap_Trtau,Shap_uvtau=  600.  600.
558    0000.0001) %MON fCori_sd                     =   8.3972192788621E-05
559  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_max                   =   1.4544410433286E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_max                   =   1.4544410433286E-04
560  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_min                   =  -1.4544410433286E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_min                   =  -1.4544410433286E-04
561  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_mean                  =   9.9796700966398E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_mean                  =   9.9796700966398E-22
# Line 3627  Line 3629 
3629  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   0.0000000000000E+00
3630  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   0.0000000000000E+00
3631  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   0.0000000000000E+00
3632    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   0.0000000000000E+00
3633  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   0.0000000000000E+00
3634  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   0.0000000000000E+00
3635  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3636  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3637  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3638   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.38725142484475E-12  1.55131868913364E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.21306437117497E-12  1.55131868913365E+02
3639  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.55561287096200E+01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.55561287096199E+01
3640  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    19  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    19
3641  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    1.68846712291254E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    1.68846712294188E-13
3642  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3643  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3644  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3644  Line 3647 
3647  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsi                =                   600  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsi                =                   600
3648  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.4830254551226E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.4830254551226E+01
3649  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3467603486485E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3467603486485E+01
3650  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   5.5970116667405E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   5.5970116667406E-01
3651  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.9297254052158E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.9297254052158E+01
3652  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6192924243406E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6192924243406E+00
3653  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6192924200655E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6192924200655E+00
3654  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.4034907361523E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.4034906241181E-11
3655  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.5240815397286E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.5240815397286E-01
3656  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.6192924243406E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.6192924243406E+00
3657  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.6192924200655E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.6192924200655E+00
3658  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.4034673058206E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.4034683921911E-11
3659  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.5240815397286E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.5240815397286E-01
3660  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   0.0000000000000E+00
3661  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =   0.0000000000000E+00
# Line 3669  Line 3672 
3672  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.2016396525200E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.2016396525200E-02
3673  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.2016396525200E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.2016396525200E-02
3674  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   0.0000000000000E+00
3675    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   0.0000000000000E+00
3676  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.8022120908341E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.8022120908341E+00
3677  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.6611803016484E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.6611803016484E-01
3678  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3679  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3680  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3681   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   7.70989175280512E-13  3.37738995545311E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.07446343489137E-12  3.37738995545312E+02
3682  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.20281657671264E+01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.20281657671264E+01
3683  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    18  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    18
3684  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.19632383630395E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.19632383630145E-13
3685  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3686  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3687  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3696  Line 3700 
3700  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -5.1900525687553E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -5.1900525687553E+00
3701  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.5798940875211E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.5798940875211E-02
3702  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.4985998839212E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.4985998839212E+00
3703  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1196749944365E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1196749944366E-01
3704  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.9112672468077E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.9112672468077E-02
3705  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.5986783569062E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.5986783569063E-04
3706  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7403059094352E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7403059094352E-02
3707  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1951307101684E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1951307101684E+02
3708  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507815435762E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507815435762E+02
# Line 3711  Line 3715 
3715  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   2.4566946391133E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   2.4566946391133E-02
3716  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.4566946391133E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.4566946391133E-02
3717  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   8.4152490970713E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   8.4152490970713E-03
3718    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   9.2524073267317E-03
3719  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.5086986932686E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.5086986932686E+01
3720  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.2460512186213E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.2460512186213E+00
3721  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3722  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3723  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3724   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.36772971420784E-12  6.26088689874425E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.61471183646178E-12  6.26088689874426E+02
3725  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.73955238322259E+01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.73955238322259E+01
3726  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
3727  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.79870283426067E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.79870283430690E-13
3728  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3729  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3730  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3739  Line 3744 
3744  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.1172488901974E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.1172488901974E-02
3745  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   2.2322756939004E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   2.2322756939004E+00
3746  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.7344840445030E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.7344840445030E-01
3747  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -7.7716535741671E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -7.7716535741670E-02
3748  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7186865675138E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7186865675138E-03
3749  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.2671877189933E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.2671877189933E-02
3750  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1985319809852E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1985319809852E+02
# Line 3753  Line 3758 
3758  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7041299009192E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7041299009192E-02
3759  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.7041299009192E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.7041299009192E-02
3760  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   1.4471328695859E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   1.4471328695859E-02
3761    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.4361509642527E-02
3762  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3218300398189E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3218300398189E+01
3763  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.9847499474210E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.9847499474210E+00
3764  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3765  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3766  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3767   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -2.71266776402657E-12  1.03317575499784E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -2.11050274478986E-12  1.03317575499784E+03
3768  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.37978742937876E+01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.37978742937876E+01
3769  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
3770  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.89544988994728E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.89544988985870E-13
3771  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3772  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3773  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3795  Line 3801 
3801  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   4.9431222678212E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   4.9431222678212E-02
3802  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   4.9431222678211E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   4.9431222678211E-02
3803  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.1424559007467E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.1424559007467E-02
3804    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   2.1274467559549E-02
3805  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.7534876916278E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.7534876916278E+01
3806  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.7123407883131E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.7123407883131E+00
3807  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3808  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3809  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3810   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.94680858775798E-12  1.53105726663876E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.23139474847734E-12  1.53105726663876E+03
3811  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.14141230312762E+01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.14141230312762E+01
3812  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
3813  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.69000250577489E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.69000250583814E-13
3814  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3815  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3816  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3837  Line 3844 
3844  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   6.1704072552574E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   6.1704072552574E-02
3845  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   6.1704072552574E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   6.1704072552574E-02
3846  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.8071380870729E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.8071380870729E-02
3847    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   2.7894578155201E-02
3848  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   8.7357130269221E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   8.7357130269221E+01
3849  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.3342155002855E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.3342155002855E+01
3850  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3851  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3852  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3853   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.71177263872136E-12  2.11308892309668E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.80452699794343E-12  2.11308892309668E+03
3854  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.71312810870203E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.71312810870203E+00
3855  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
3856  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.54042608820927E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.54042608820958E-13
3857  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3858  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3859  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3879  Line 3887 
3887  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.3806965355513E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.3806965355513E-02
3888  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   7.3806965355513E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   7.3806965355513E-02
3889  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4334489319372E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4334489319372E-02
3890    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.4147081575006E-02
3891  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.2192872336301E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.2192872336301E+02
3892  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.8774420675041E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.8774420675041E+01
3893  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3894  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3895  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3896   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -6.53656989646478E-12  2.77164532521050E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -6.53692031060693E-12  2.77164532521050E+03
3897  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.43574477789103E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.43574477789104E+00
3898  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
3899  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.16646567106595E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.16646567099152E-13
3900  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3901  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3902  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3901  Line 3910 
3910  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.6726454332347E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.6726454332347E+01
3911  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.6726463501435E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.6726463501435E+01
3912  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.2942415223024E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.2942415223024E-01
3913  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   4.9846153757379E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   4.9846153757380E+00
3914  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.6726454332347E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.6726454332347E+01
3915  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.6726463501436E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.6726463501436E+01
3916  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.2942415223024E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.2942415223024E-01
3917  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   4.9846153757379E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   4.9846153757379E+00
3918  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   3.3450705982944E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   3.3450705982944E-01
3919  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.2140770814545E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.2140770814545E-01
3920  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.7132586822519E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.7132586822518E-03
3921  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.4255422491157E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.4255422491157E-01
3922  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2122564932380E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2122564932380E+02
3923  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507836251889E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507836251889E+02
# Line 3921  Line 3930 
3930  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   8.5653452866204E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   8.5653452866204E-02
3931  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5653452866204E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5653452866204E-02
3932  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.0140847179533E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.0140847179533E-02
3933    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.9961133124643E-02
3934  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.6033854304606E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.6033854304606E+02
3935  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.4899025885669E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.4899025885669E+01
3936  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3937  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3938  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3939   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.66504829158099E-12  3.49821439852091E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.89732082612038E-12  3.49821439852091E+03
3940  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.43836907771566E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.43836907771566E+00
3941  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
3942  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.14887218209117E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.14887218212424E-13
3943  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3944  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3945  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3938  Line 3948 
3948  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsi                =                  4800  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsi                =                  4800
3949  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.2063009241312E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.2063009241312E+03
3950  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -7.9811263256518E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -7.9811263256518E+02
3951  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.7475538657682E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.7475538657681E+01
3952  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   6.1677223356463E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   6.1677223356463E+02
3953  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8779672805614E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8779672805614E+01
3954  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.8779696300384E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.8779696300384E+01
# Line 3962  Line 3972 
3972  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
3973  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   9.7139835464387E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   9.7139835464387E-02
3974  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   9.7139835464387E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   9.7139835464387E-02
3975  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.5423048725578E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.5423048725579E-02
3976    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   4.5271114550571E-02
3977  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.0154587478012E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.0154587478012E+02
3978  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.1598422010311E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.1598422010311E+01
3979  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3980  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3981  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3982   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.57573084924989E-12  4.28350652218868E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -6.31214178148376E-12  4.28350652218867E+03
3983  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.63529416684859E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.63529416684859E+00
3984  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
3985  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.73192391310163E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.73192391353943E-13
3986  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3987  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3988  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4005  Line 4016 
4016  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.0816571424713E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.0816571424713E-01
4017  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.0816571424713E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.0816571424713E-01
4018  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.0120220176048E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.0120220176048E-02
4019    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.0017482272026E-02
4020  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.4447306975301E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.4447306975301E+02
4021  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.8750739101249E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.8750739101249E+01
4022  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4023  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4024  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4025   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   9.07704467145720E-13  5.11758096383788E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   7.56790463629642E-14  5.11758096383787E+03
4026  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.97235914677483E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.97235914677483E+00
4027  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4028  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.68025827418393E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.68025827338356E-13
4029  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4030  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4031  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4026  Line 4038 
4038  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.0897863433604E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.0897863433604E+02
4039  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.2627309059224E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.2627309059224E+01
4040  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2627298431502E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2627298431502E+01
4041  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.4520671042706E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.4520671042707E-01
4042  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.7848964444426E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.7848964444426E+00
4043  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.2627309059224E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.2627309059224E+01
4044  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2627298431501E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2627298431501E+01
# Line 4034  Line 4046 
4046  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.7848964444426E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.7848964444426E+00
4047  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.5149239836802E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.5149239836802E-01
4048  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.1205281877848E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.1205281877848E-01
4049  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.2276477806044E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.2276477806043E-03
4050  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.9734356457538E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.9734356457538E-01
4051  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2222634850164E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2222634850164E+02
4052  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507871575418E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507871575418E+02
# Line 4047  Line 4059 
4059  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.1864696970229E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.1864696970229E-01
4060  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.1864696970229E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.1864696970229E-01
4061  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.4179087804162E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.4179087804162E-02
4062    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.4147774649073E-02
4063  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.8809785262977E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.8809785262977E+02
4064  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.6233028776819E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.6233028776819E+01
4065  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4066  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4067  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4068   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   5.40397934734038E-12  5.98999413362286E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   5.43221023718843E-12  5.98999413362286E+03
4069  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.41362885708814E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.41362885708813E+00
4070  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4071  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.26151677404430E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.26151677436418E-13
4072  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4073  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4074  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4074  Line 4087 
4087  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.4393444171703E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.4393444171703E+01
4088  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   5.2758222538002E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   5.2758222538002E-01
4089  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.3243541718773E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.3243541718773E+00
4090  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.8014854022200E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.8014854022199E-01
4091  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.3803299425759E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.3803299425759E-01
4092  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.6340330133958E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.6340330133958E-03
4093  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.1263468542666E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.1263468542666E-01
# Line 4089  Line 4102 
4102  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.2851982561156E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.2851982561156E-01
4103  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.2851982561156E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.2851982561156E-01
4104  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7555269237354E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7555269237354E-02
4105    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.7617824826639E-02
4106  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3151587349108E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3151587349108E+02
4107  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.3924507039634E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.3924507039634E+01
4108  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4109  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4110  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4111   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.09454251218111E-11  6.88997662162383E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.11472948927105E-11  6.88997662162384E+03
4112  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.93425695171280E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.93425695171279E+00
4113  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4114  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.28733917059775E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.28733917030682E-13
4115  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4116  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4117  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4108  Line 4122 
4122  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6276257645021E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6276257645021E+03
4123  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   3.1835753043270E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   3.1835753043270E+01
4124  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.2375577886612E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.2375577886612E+03
4125  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6009652271918E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6009652271917E+01
4126  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6009950041931E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6009950041931E+01
4127  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.1386557490779E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.1386557490779E-01
4128  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.8315282725579E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.8315282725579E+00
# Line 4131  Line 4145 
4145  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.3774011811246E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.3774011811246E-01
4146  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.3774011811246E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.3774011811246E-01
4147  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0214919325116E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0214919325116E-02
4148  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.7396733768740E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.0393297529181E-02
4149    (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.7396733768739E+02
4150  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.1709666027930E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.1709666027930E+01
4151  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4152  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4153  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4154   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.44311472494163E-11  7.80664788009137E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.40608011345300E-11  7.80664788009138E+03
4155  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.51645085958785E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.51645085958785E+00
4156  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4157  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.51730122094425E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.51730122132985E-13
4158  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4159  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4160  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4173  Line 4188 
4188  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.4627957130211E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.4627957130211E-01
4189  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.4627957130211E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.4627957130211E-01
4190  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2136866012650E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2136866012650E-02
4191    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2451672107898E-02
4192  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1483163593834E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1483163593834E+02
4193  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.9481139035622E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.9481139035622E+01
4194  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4195  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4196  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4197   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.55913164323618E-11  8.72927671911343E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.67405603268556E-11  8.72927671911343E+03
4198  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.14707027709045E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.14707027709045E+00
4199  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4200  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.99844103411809E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.99844103411069E-13
4201  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4202  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4203  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4199  Line 4215 
4215  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.8764957682774E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.8764957682774E+01
4216  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.8765290709425E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.8765290709425E+01
4217  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   7.9484251568668E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   7.9484251568668E-01
4218  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.7470251812149E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.7470251812148E+00
4219  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3153929983844E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3153929983844E-01
4220  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.0021986866610E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.0021986866609E-01
4221  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   7.6881747440976E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   7.6881747440977E-03
4222  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.4823335603757E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.4823335603757E-01
4223  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2326732675412E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2326732675412E+02
4224  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508001679198E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508001679198E+02
# Line 4214  Line 4230 
4230  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4231  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.5412081877299E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.5412081877299E-01
4232  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.5412081877299E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.5412081877299E-01
4233  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3315285152109E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3315285152108E-02
4234    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3784715980613E-02
4235  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.5362140396408E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.5362140396408E+02
4236  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.7142224145549E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.7142224145549E+01
4237  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4238  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4239  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4240   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.97181958261350E-11  9.64758987726807E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.00492122903739E-11  9.64758987726806E+03
4241  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.81613526715928E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.81613526715929E+00
4242  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4243  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.61373173106246E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.61373173132112E-13
4244  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4245  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4246  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4257  Line 4274 
4274  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6125269249010E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6125269249010E-01
4275  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6125269249009E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6125269249009E-01
4276  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3762740557376E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3762740557376E-02
4277    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4401291050982E-02
4278  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.8995493286330E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.8995493286330E+02
4279  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.4608991428493E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.4608991428493E+01
4280  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4281  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4282  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4283   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.05905258121586E-11  1.05521177841866E+04   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.08810850554908E-11  1.05521177841866E+04
4284  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.51587193886596E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.51587193886596E+00
4285  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4286  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.31863883932566E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.31863883929028E-13
4287  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4288  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4289  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4280  Line 4298 
4298  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.1135789319758E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.1135789319758E+01
4299  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   9.8142428319812E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   9.8142428319812E-01
4300  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.5314595375523E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.5314595375523E+00
4301  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.1135238010245E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.1135238010244E+01
4302  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.1135789319758E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.1135789319758E+01
4303  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   9.8142428319812E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   9.8142428319812E-01
4304  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.5314595375523E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.5314595375523E+00
4305  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3608337828543E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3608337828543E-01
4306  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.2653290109278E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.2653290109279E-01
4307  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.3224637163521E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.3224637163521E-03
4308  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6272248211033E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6272248211033E-01
4309  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2375524405393E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2375524405393E+02
# Line 4299  Line 4317 
4317  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6766667499132E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6766667499132E-01
4318  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6766667499132E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6766667499132E-01
4319  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3513051401261E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3513051401261E-02
4320  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.2353177040571E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4330005394252E-02
4321    (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.2353177040572E+02
4322  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.1811914539648E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.1811914539648E+01
4323  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4324  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4325  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4326   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.42558508001256E-11  1.14345465768871E+04   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.38639906446902E-11  1.14345465768871E+04
4327  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.24009406847985E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.24009406847985E+00
4328  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4329  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.10474061616496E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.10474061599542E-13
4330  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4331  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4332  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4316  Line 4335 
4335  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsi                =                 10200  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsi                =                 10200
4336  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.9486607182321E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.9486607182321E+03
4337  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.8644088851239E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.8644088851239E+03
4338  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   5.0298767954206E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   5.0298767954205E+01
4339  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.1393880180140E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.1393880180140E+03
4340  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2191398114194E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2191398114194E+01
4341  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.2192062889462E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.2192062889462E+01
# Line 4327  Line 4346 
4346  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.0747194260911E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.0747194260911E+00
4347  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.8763332990319E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.8763332990319E+00
4348  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3017360634018E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3017360634018E-01
4349  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.3451743500379E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.3451743500378E-01
4350  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.6355857946095E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.6355857946095E-03
4351  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6707479923087E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6707479923087E-01
4352  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2404717878525E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2404717878525E+02
# Line 4341  Line 4360 
4360  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7335472341350E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7335472341350E-01
4361  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7335472341350E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7335472341350E-01
4362  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2623020222128E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2623020222128E-02
4363  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.5411432390640E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3620832760821E-02
4364    (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.5411432390641E+02
4365  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.8696981278386E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.8696981278386E+01
4366  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4367  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4368  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4369   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.63750792039996E-11  1.22880226441249E+04   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.68983550710811E-11  1.22880226441249E+04
4370  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.98380450686438E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.98380450686438E+00
4371  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4372  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.97558394043414E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.97558394065252E-13
4373  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4374  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4375  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4382  Line 4402 
4402  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4403  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7830829175796E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7830829175796E-01
4404  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7830829175796E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7830829175796E-01
4405  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1940442634713E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1940442634712E-02
4406    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2602500634135E-02
4407  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.8746844845754E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.8746844845754E+02
4408  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.0522625233839E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.0522625233839E+02
4409  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4410  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4411  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4412   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.71392283646144E-11  1.31073385817281E+04   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.72351620422828E-11  1.31073385817281E+04
4413  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.74294457567898E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.74294457567898E+00
4414  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4415  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.92894090708848E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.92894090722224E-13
4416  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4417  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4418  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4410  Line 4431 
4431  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.3893739439675E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.3893739439675E+01
4432  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.2572329735297E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.2572329735297E+00
4433  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.0478416883700E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.0478416883700E+01
4434  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2039786612932E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2039786612933E-01
4435  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4411361125318E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4411361125319E-01
4436  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   9.2731903287671E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   9.2731903287669E-03
4437  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6998176711970E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6998176711970E-01
4438  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2467746131247E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2467746131247E+02
4439  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508389949909E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508389949909E+02
# Line 4425  Line 4446 
4446  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8251827620334E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8251827620334E-01
4447  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8251827620334E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8251827620334E-01
4448  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1700925283997E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1700925283997E-02
4449    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2447743935519E-02
4450  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.2117052264513E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.2117052264513E+02
4451  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.1137785513834E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.1137785513834E+02
4452  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4453  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4454  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4455   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.72072191165318E-11  1.38889274383898E+04   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.73965364283590E-11  1.38889274383898E+04
4456  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.51424233694764E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.51424233694765E+00
4457  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4458  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.87846250712268E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.87846250705158E-13
4459  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4460  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4461  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4454  Line 4476 
4476  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.0739492720118E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.0739492720118E+01
4477  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.1367631142611E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.1367631142611E-01
4478  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4761525073327E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4761525073327E-01
4479  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   9.6025839007812E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   9.6025839007811E-03
4480  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6859403527023E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6859403527023E-01
4481  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2498154302387E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2498154302387E+02
4482  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508498008593E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508498008593E+02
# Line 4467  Line 4489 
4489  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8597626051490E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8597626051490E-01
4490  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8597626051490E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8597626051490E-01
4491  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0760441598299E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0760441598299E-02
4492    (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.1641157371133E-02
4493  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.5232415486247E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.5232415486247E+02
4494  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.1714542045759E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.1714542045759E+02
4495  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4496  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4497  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4498  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                [THE_MODEL_MAIN]":
4499  (PID.TID 0000.0001)           User time:  15.28  (PID.TID 0000.0001)           User time:  16.6000004
4500  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0900000036  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.209999999
4501  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  15.384053  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  21.052608
4502  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4503  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4504  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED   [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED   [THE_MODEL_MAIN]":
4505  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.439999988  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.439999998
4506  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0199999996  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0499999989
4507  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.467875004  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.757560968
4508  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4509  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4510  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP      [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP      [THE_MODEL_MAIN]":
4511  (PID.TID 0000.0001)           User time:  14.6599997  (PID.TID 0000.0001)           User time:  15.9800001
4512  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0300000012  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0800000019
4513  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  14.696051  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  19.2410561
4514  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4515  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4516  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":
4517  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0900000334  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0799999833
4518  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0199999996
4519  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0994850397  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.100520015
4520  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4521  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4522  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_STATE         [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_STATE         [THE_MAIN_LOOP]":
4523  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0699999928  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0900000334
4524  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0300000012  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0200000033
4525  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0933429003  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  2.17122602
4526  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4527  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4528  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [THE_MAIN_LOOP]":
4529  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0199999809  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0299999714
4530  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
4531  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0229759216  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0265519619
4532  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4533  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4534  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":
4535  (PID.TID 0000.0001)           User time:  14.4799997  (PID.TID 0000.0001)           User time:  15.7800001
4536  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0399999991
4537  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  14.479951  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  16.942461
4538  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4539  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4540    (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [THE_MAIN_LOOP]":
4541    (PID.TID 0000.0001)           User time:  15.7800001
4542    (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0399999991
4543    (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  16.9412934
4544    (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4545    (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4546  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FIELDS_LOAD[THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FIELDS_LOAD[THE_MAIN_LOOP]":
4547  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.
4548  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
4549  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.00112211704  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.00111746788
4550  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4551  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4552  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [THE_MAIN_LOOP]":
4553  (PID.TID 0000.0001)           User time:  7.99999833  (PID.TID 0000.0001)           User time:  9.31999969
4554  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
4555  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  8.02365625  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  9.81424606
4556  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4557  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4558  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [THE_MAIN_LOOP]":
4559  (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.82999945  (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.80000043
4560  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
4561  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.79971409  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.89224505
4562  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4563  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4564  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_CORRECTION_STEP [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_CORRECTION_STEP [THE_MAIN_LOOP]":
4565  (PID.TID 0000.0001)           User time:  3.68000281  (PID.TID 0000.0001)           User time:  3.64000118
4566  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0199999958
4567  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  3.67625785  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  3.73806691
4568  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4569  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4570  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [THE_MAIN_LOOP]":
4571  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.13000083  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.109998703
4572  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
4573  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.103987813  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.105263352
4574  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4575  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4576  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [THE_MAIN_LOOP]":
4577  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0899991989  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.11000061
4578  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0200000033
4579  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0935156345  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.603401065
4580  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4581  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4582  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT    [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT    [THE_MAIN_LOOP]":
4583  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.
4584  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
4585  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.00112092495  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.00112402439
4586  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
4587  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
4588  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT   [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT   [THE_MODEL_MAIN]":
4589  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.180000305  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.180000305
4590  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0400000028  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0799999982
4591  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.219871044  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.053725
4592  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
4593  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
4594  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================
# Line 4573  Line 4602 
4602  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. X spins =       0.00E+00  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. X spins =       0.00E+00
4603  (PID.TID 0000.0001) //         No. Y exchanges =              0  (PID.TID 0000.0001) //         No. Y exchanges =              0
4604  (PID.TID 0000.0001) //            Max. Y spins =              0  (PID.TID 0000.0001) //            Max. Y spins =              0
4605  (PID.TID 0000.0001) //            Min. Y spins =     1000000000  (PID.TID 0000.0001) //            Min. Y spins =     1000STOP NORMAL END statement executed
4606    000000
4607  (PID.TID 0000.0001) //          Total. Y spins =              0  (PID.TID 0000.0001) //          Total. Y spins =              0
4608  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. Y spins =       0.00E+00  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. Y spins =       0.00E+00
4609  (PID.TID 0000.0001) // o Tile number: 000002  (PID.TID 0000.0001) // o Tile number: 000002
# Line 4632  Line 4662 
4662  (PID.TID 0000.0001) //          Total. Y spins =              0  (PID.TID 0000.0001) //          Total. Y spins =              0
4663  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. Y spins =       0.00E+00  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. Y spins =       0.00E+00
4664  (PID.TID 0000.0001) // o Thread number: 000001  (PID.TID 0000.0001) // o Thread number: 000001
4665  (PID.TID 0000.0001) //            No. barriers =          10200  (PID.TID 0000.0001) //            No. barriers =          10286
4666  (PID.TID 0000.0001) //      Max. barrier spins =              1  (PID.TID 0000.0001) //      Max. barrier spins =              1
4667  (PID.TID 0000.0001) //      Min. barrier spins =              1  (PID.TID 0000.0001) //      Min. barrier spins =              1
4668  (PID.TID 0000.0001) //     Total barrier spins =          10200  (PID.TID 0000.0001) //     Total barrier spins =          10286
4669  (PID.TID 0000.0001) //      Avg. barrier spins =       1.00E+00  (PID.TID 0000.0001) //      Avg. barrier spins =       1.00E+00

Legend:
Removed from v.1.4  
changed lines
  Added in v.1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22