/[MITgcm]/MITgcm/verification/global_ocean.cs32x15/results/output.viscA4.txt
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/verification/global_ocean.cs32x15/results/output.viscA4.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.15 by jmc, Thu Oct 6 19:52:14 2016 UTC revision 1.16 by jmc, Tue Aug 22 03:03:28 2017 UTC
# Line 5  Line 5 
5  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================
6  (PID.TID 0000.0001) // execution environment starting up...  (PID.TID 0000.0001) // execution environment starting up...
7  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
8  (PID.TID 0000.0001) // MITgcmUV version:  checkpoint65z  (PID.TID 0000.0001) // MITgcmUV version:  checkpoint66j
9  (PID.TID 0000.0001) // Build user:        jmc  (PID.TID 0000.0001) // Build user:        jmc
10  (PID.TID 0000.0001) // Build host:        baudelaire  (PID.TID 0000.0001) // Build host:        baudelaire
11  (PID.TID 0000.0001) // Build date:        Thu Oct  6 11:49:07 EDT 2016  (PID.TID 0000.0001) // Build date:        Mon Aug 21 15:55:03 EDT 2017
12  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
13  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
14  (PID.TID 0000.0001) // Execution Environment parameter file "eedata"  (PID.TID 0000.0001) // Execution Environment parameter file "eedata"
# Line 84  Line 84 
84  (PID.TID 0000.0001) > tRef=15*20.,  (PID.TID 0000.0001) > tRef=15*20.,
85  (PID.TID 0000.0001) > sRef=15*35.,  (PID.TID 0000.0001) > sRef=15*35.,
86  (PID.TID 0000.0001) > viscAh =1.E5,  (PID.TID 0000.0001) > viscAh =1.E5,
87  (PID.TID 0000.0001) >#- biharmonic Viscosity: 3.e15 is close to the stability limit with deltaTmom=20mn  (PID.TID 0000.0001) >#- biharmonic Viscosity: 3.e15 is close to the stability limit with deltaTMom=20mn
88  (PID.TID 0000.0001) > viscA4 =3.E14,  (PID.TID 0000.0001) > viscA4 =3.E14,
89  (PID.TID 0000.0001) > viscAr =1.E-3,  (PID.TID 0000.0001) > viscAr =1.E-3,
90  (PID.TID 0000.0001) > diffKhT=0.,  (PID.TID 0000.0001) > diffKhT=0.,
# Line 96  Line 96 
96  (PID.TID 0000.0001) > ivdc_kappa=10.,  (PID.TID 0000.0001) > ivdc_kappa=10.,
97  (PID.TID 0000.0001) > implicitDiffusion=.TRUE.,  (PID.TID 0000.0001) > implicitDiffusion=.TRUE.,
98  (PID.TID 0000.0001) > gravity=9.81,  (PID.TID 0000.0001) > gravity=9.81,
99  (PID.TID 0000.0001) > rhonil=1035.,  (PID.TID 0000.0001) > rhoConst=1035.,
100  (PID.TID 0000.0001) > rhoConstFresh=1000.,  (PID.TID 0000.0001) > rhoConstFresh=1000.,
101  (PID.TID 0000.0001) > eosType='JMD95Z',  (PID.TID 0000.0001) > eosType='JMD95Z',
102  (PID.TID 0000.0001) > staggerTimeStep=.TRUE.,  (PID.TID 0000.0001) > staggerTimeStep=.TRUE.,
# Line 116  Line 116 
116  (PID.TID 0000.0001) > readBinaryPrec=64,  (PID.TID 0000.0001) > readBinaryPrec=64,
117  (PID.TID 0000.0001) >#writeBinaryPrec=64,  (PID.TID 0000.0001) >#writeBinaryPrec=64,
118  (PID.TID 0000.0001) > useSingleCpuIO=.TRUE.,  (PID.TID 0000.0001) > useSingleCpuIO=.TRUE.,
119    (PID.TID 0000.0001) > plotLevel=0,
120  (PID.TID 0000.0001) > /  (PID.TID 0000.0001) > /
121  (PID.TID 0000.0001) >  (PID.TID 0000.0001) >
122  (PID.TID 0000.0001) ># Elliptic solver parameters  (PID.TID 0000.0001) ># Elliptic solver parameters
# Line 369  Line 370 
370  (PID.TID 0000.0001)  iter    7, RMS-diff=  0.000000000000E+00, Max-diff=  0.000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001)  iter    7, RMS-diff=  0.000000000000E+00, Max-diff=  0.000000000000E+00
371  (PID.TID 0000.0001) FIND_HYD_PRESS_1D: converged after    7 iters (nUnderCrit=  2 )  (PID.TID 0000.0001) FIND_HYD_PRESS_1D: converged after    7 iters (nUnderCrit=  2 )
372  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: bathy_Hmin50.bin  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: bathy_Hmin50.bin
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field Model R_low (ini_masks_etc)  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =         -5.200000000000000E+03  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =         -5.000000000000000E+01  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          1.907407407407407E+02  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) K =   1  
 (PID.TID 0000.0001) //                I=6       I=16      I=26      I=36      I=38      I=48      I=58      I=68      I=70      I=80      I=90      I=100     I=102     I=112     I=122     I=132     I=134     I=144     I=154     I=164     I=166     I=176     I=186     I=196     I=198     I=208     I=218     I=228     I=230     I=240     I=250     I=260     I=262     I=272     I=282     I=292     I=294     I=304     I=314     I=324     I=326     I=336     I=346     I=356     I=358     I=368     I=378     I=388  
 (PID.TID 0000.0001) // |--J--|321012345|789012345|789012345|789012345|901234567|901234567|901234567|901234567|123456789|123456789|123456789|123456789|345678901|345678901|345678901|345678901|567890123|567890123|567890123|567890123|789012345|789012345|789012345|789012345|901234567|901234567|901234567|901234567|123456789|123456789|123456789|123456789|345678901|345678901|345678901|345678901|567890123|567890123|567890123|567890123|789012345|789012345|789012345|789012345|901234567|901234567|901234567|901234567|  
 (PID.TID 0000.0001) //     20 fbbbcgfcaa-aae+.......................lccbbc-ddcbcdehkhhmn..++........................lcgfdddhq.+hiilnz++.+oquxyz--adgkf................................okn.skkodcaabcfmtooyxz......+yuiiy....++gb--------a-fc----bba-cp.............tfeecccbbdegb--------ddcca-a-----acbaa------bbaaaabecccbbdeddedcdcccdddcddffggghiggfffdeeff........ywxy.lulo.lv...kcdgddffefffilyx+ijlihjlica---a--cgffel.+edfgeedflcbahgflfffilyx+fffk.+xyyy.........mgeimvskjkllllcbahgfllfhdffhkfffca-aady...llnabdoa--a  
 (PID.TID 0000.0001) //     19 zmfeccdghfeegcbt......................aadcac--cbbeefjkfefw+..........zpu..............aafifccgnrzgghjry.+++sr+lq.--edfkk................................kqnzrqqkoxtkblwnnsp.vv......skhggt...+++t---------b-da----bbbbfu..............fdddccaadct---------bdaf---------edd-------adlaaaaddccaadcdddcbbbbcdddcccdffffghgffffddeff+..........vnhzy.tllqiedccdhggfggffiiggflligfiljfba---aafddehy...pwvlhfffcbagfccgffiiggfcbdgy..yz..........xigqophijkkiifcbagfcceeffffjlkjgaa---bfvheeln-aesaaab  
 (PID.TID 0000.0001) //     18 ..wifedfkhfegbbcivlqfoz..............jaad--ba-abcehjnldcclz+........spps.............jaacfihggokeeffgt..++++..hhlfdeddke...............................vkqn+xnnnz..qcz+.zwxtsttz..ysrkhot++++++zig------cabbcbba--aabfu+..............hcbaaaaaccig--------b--f---------egqqqaa----frb---baaaaaccdccbaaabbddddccdffffghfeeeeedeff+........+kkrhw.vqmlnieddcdehgggffgigedbjiffefilhfcaaaacgceei.......zomggfcaecbbffgigedbaaceiy.............zilrddefikkhhgfcaecbbccddefilihecbaacbaajfega-aesfeed  
 (PID.TID 0000.0001) //     17 ..+wfeefikhgcbbccaaacgn.............icaa--abbbccceiomkfdbbc+.......+s...............icaaccfihfoedddeedy..++...nnqwgfeeke...............................xsrxzz+z.yy.z++..+zsjjllllljllpjos+++.+zhhi-----efdcddb-----adu+...............hcbaa--acchi-----e-----ea--------foqqoqqo--hlwgea-baa--accddba--bbbddddccdfffhhgfeeddccedd.........+nk+..xiioonhfefddegihhghigfdbahfeddfgikhfffdfgccffw........zohhgebbaaaghigfdbaaabdgx..............nheddefiklhghgebbaaaaaccdfhlhfefdcccaabjefbaaafoosso  
 (PID.TID 0000.0001) //     16 ....wiheddeccdfhfbabdfl............jdbad--bddefhhkqqlgfaakqz..v.+..+...............jdbaddddgifkccccdccd+.++..++ynvz.tkkq.............................++..u+....z.mu....++zyslllllkhggkmpy++...ihhi-----eigfdba----adu+................kdcaaa-acchi-----ea---feb-----a-acnoohfghknvmwnucacaaa-accdcb---bbbcdddddefffggfeeedcccccb..........qhu..hhhkojgffgeefghihhiieedbaccbbdcdfgghhiihcbeiw.........+ynjgebaaaahiieedbaaabcdy..............ygddeghiljgfjgebaaaa-aacccfikkhecccbbbaaabaadfklnqpp  
 (PID.TID 0000.0001) //     15 ......ylea--acfihebcbbes..........sfcbbnabbcffijnpnqneaaat..umrr+s.z..............sfcbbngfffigcaaabdbcac+.+++++zgmpx...y.............................+++++.ztsvd.mm....++..zslwz.yhhhhnz+++...rhgc----ablifeb--dfdfu+................+lkdca--abcgc----ab----ige----acaaalllkddfiy..yswxbdca--abcccb---bbbbddddeffflhfeeeecbbbbaa..........thk.xgghiligfghfefhhhhiiheedcdba-abbacbcdceffbbfw+..........++ujfbaaa-iiheedcdbbabdmz.............zfdeghikkifdujfbaaa----aacffiljgfffcca--adfikkiihhhf  
 (PID.TID 0000.0001) //     14 ........c---acgkhdcc--di..........ofddch--adgillkkkifcadcx.ymmqzqikvnnps..........ofddchohffikaaaaabaaa-aw+.+ysnggox++...............................+++++wmegt-.qrv..........yzzzzrjil+++....qhgd-----ajlifcacdlqx+++...............mligea---abgd-----a-----i---cccdeabkklldinqssy..xxvgea---abbbb---abaaddddeedkmeddefdbbbaaaa...........+y.uhghikihgfghefgihhhgeeeeedbc---b--aaaaabaabm..............+viba---hgeeeeeddbaadhw.............nedeghjjhfed+viba-------acdefinmlgiieb-chnnnmlmlgffc  
 (PID.TID 0000.0001) //     13 .......+b----cfkhec---afz.........nhfdff--cfiljigfjd--efdozy...+ximpnnuz..........nhfdffholghkaaaaaba-a---flkkuswyy++++y..............................+++yqddhp-+zr...........zzzzz++ry++......yd-------iljhcbbchz+......++.........+mmhffc----ad--------------aeecdeidfkkqnqlmqquukqqmfffc----aaba------acdddcbcineddgdbaaa----..............iihiijjhfefgefhjihiffgggffcdd--a------aa-bfz...............+qe---aiffgggffecaabelx...........zjecehijhfecc.+qe---aa---aedeegknmlgiigcdfhpokkimlfdb  
 (PID.TID 0000.0001) //     12 .......ec----chjhec---ag..........skiqdd-abgkhfcccea-bdei........t................skiqddeiiiifaaabae--a---dd--iu+++.+++s..............................++zwgfcfk-xq++..........+z+++++.+++....++.s-------gknhccbbhwwy.....+++........+njfeed-----s------------a-ceccdejhlllkqlkklssiccdeeeed-----aa-------abddcabcnfddegcaaa-----.............wjkkkjjjigeefffgjiiighiiihhhlf------------dk+................+ja---ighiiihhhdaabdffghtxx......mfccehjiffdb-..+ja------bffdddehfd--bedaacfhpnligiihd  
 (PID.TID 0000.0001) //     11 ......pdca--achlheba--ai..........nkn.fd-acghfbaaaa-achmy......................+..nkn.fdemijidaaaabi-------a--q+....++.z.......+++....................++vnbbbcleiis...........+++++..........+yyza----b-fkpkeeecflmqxy....++........+lhfeecc----za----b-----a--ccccddkhieekkossssfbbbbcdeecc------------aaadcbabcfhddccba-------............njjijhhihijhgggggjjjjijkkkkjzqd-----------irw.................++e---jijkkkkjjhcaacddeegpy.....xfdccdhjgfdda-..++e-----mhmijddda--------ahhfiokhedegg  
 (PID.TID 0000.0001) //     10 ......wfdb--achlhea---an.........uos..dc-adhfca-----bfiv.......................+.uos..dcemikkfdcaabi-------equ+................++sy...................+tq-fdbblcmk...........................zyvuq----ccjknqiheddefhiksz++++........zkhfdccb----uq----cc----a---dcfhkopqjeissrnpfbbcccdedccb------------aabdcaaaacfddbca-------a..........zslihhigghgijjihhhhkllkkkkkkjk+xfa-abb-----vvv...................+wa--kkkkkkjkkkedccdeeeeipz..zwhccbcdhgfddcam...+wa---mlmkijhc----------cjjffiheb-aad  
 (PID.TID 0000.0001) //      9 ......vgec---bfikca--cjl+.......+nnv.+cc-achfa------ch+..................w......+nnv.+ccffhkkiddaadha-----as++...........w.......njo+................+x-----bcgipvz++........................zxuuk------diqqojfefiiiijmy.++.........zkhfdbaa----uk------a---a----djmqrrnlllsoiddcccccdjfdbaa-------daa---acccaaaacccca--------ac.........+zjijhfgfggffhjkkkiillljihhghgi.+udaabbb----tei...................++qdejihhghgihighdeeffgghimnnjgecbbcdgfeccbas...++qdeqnghiljcaaaaidaa----beedeeca--bb  
 (PID.TID 0000.0001) //      8 .....zleca---afjfca--hdfz.......vkky.jceaaeifa--acbcei...................w......vkky.jceddefijffdddhb--a-afv.............w.......likn+.....++.....++znpa----bbdinn..ss.........................+yku------fnlmnjhinlksssw............qhfeca------yku--------------ejnpqqnninnritqdccchkmfca--------addc--aeffaaaaaaccb-a----a--bd+.......wihgghgeffffeefhijkjkljiigeeffef.++udbbaba---ven....................++xyigeeffefffhjhhikkklljklmhffeeeggfdcbaay.....++xywnfgllcbbabegkecba----ddddcaacdc  
 (PID.TID 0000.0001) //      7 ...+zohec--abcfkhecbchbdx.......qiht.faaabfida-aabchjk...................zz.....qiht.faaaabdgijgfededcdcb-f+.............zz.....nhhijz....tqq.....+ujgzgd---abcinn...pz.........................+zu------cegklkkknols..xuu..........zgfdba------+zu--------------edefqgqddsz+......+yuddba--------bcd---affaaadffabbb-----aa-bccmm+....tiggfggfeeeefeeefiiiijkiihheddddd.+.+ufb-----l.gx...........s.........++zhheddddddddjjllliijhfkmmkkjjhijgdcba--q......++zzkfilfccccoz..ulkcd---bccnfddddd  
 (PID.TID 0000.0001) //      6 ..+yomfddcaabefkifdchaadt......uqdeisc---afhfaa---bfgi....................zz..rnqdeisc----dfefgifffkklldc--v..............zz..rnjffggm...nlmn+....+sffzya--aabciup...pp.........................v.x-----eaaffdfhimrmp...yuu.++.......zudba------v.x---------a----fbbpqgzenx+........zdbcba--------adc---dda-adffe-aa--------aaacmllkhhfffffffgfeeeeeeeefhhhhijihhffddcbb....+ufc-baaqvhh..........dcfeeh......++hffddcbbbbdhhiihedddb-cfhhhjjjieca----+.......++zggqvifefhz......zobbaccfwuffeee  
 (PID.TID 0000.0001) //      5 ..+nhgffkghccfhkhffgdaackz....uoibcimlaababcgca----abe.....................ysstlibcimlaaacfbddfjjhijeehf-a-c...............ysstlgeeeeoz..ijklt+....lfjzzf---adfczs...su.........................qk.yi---fdaadcehllotq....yy+++zzs.....+zcba-----qk.yi-------gha-fjddqs+xkrz.........q-bccba-------cdd--aaa----df------------aaachikdccdeeeeeeedddedddddgghhhhjhhgffcbbaa.....+upjdcy.vohq.......+idcdfeeefwz....gffcbbaaaaddfegecca----dfeefhfgdb-----+.efwz....+hhn.vklox.........gdccfjwrigffh  
 (PID.TID 0000.0001) //      4 .+ujhgfllfhdffhkfffca-aady...llnabdopfcbfbbbcgfcaa-aae+.......................lcabdopfcbdgdbcdehlihgfddc--ms..................lcgfdddhq.+hiilnz++.+oquxyz--adgkf................................okn.zd--dcaabcfmtooyxz......+yuiiy....++gb------okn.zd---eciiiicfkeeqy.ysz..........n-aagb--------ddcca-a-----acbaa------bbaaaabfgdcbbdeddedcdcccdddcddffggghiggfffdbaa-........ywxy.lulo.lv...kcdgddffefffilyx+fffdbaa---acdcccba--abvfedeffdcca----b+.fffilyx+fffk.+xyyy.........mgeimvskjklll  
 (PID.TID 0000.0001) //      3 +vjggfcceeffffjlkjgaa---bfvheeln-aesphfdzmfeccdghfeegcbt......................aa-aesphfdhgabddeflihhgfecbaaayq+++++...........aafifccgnrzgghjry.+++sr+lq.--edfkk................................kqnz.vtpoxtkblwnnsp.vv......skhggt...+++t-------kqnz.vtpkllgdccfkkkkk..++..........+g---t---------bdaf---------edd-------adlaaaafecaaadcdddcbbbbcdddcccdffffghgffffdcaa-+..........vnhzy.tllqiedccdhggfggffiiggffffdcaa----abcaaaa-acxxmecdjmdbba----r+.gffiiggfcbdgy..yz..........xigqophijkkii  
 (PID.TID 0000.0001) //      2 qifeecbbccddefilihecbaacbaajfega-aesqhff..wifedfkhfegbbcivlqfoz..............jaa-aesqhffiea-cdeflkkljifeddcba---bry+.........jaacfihggokeeffgt..++++..hhlfdeddke...............................vkqn+.sghz..qcz+.zwxtsttz..ysrkhot++++++zig------kqn+.sghfcbcbbbdgfdek.++++.........+l---ig--------b--f---------egqqqaa----frb---caaaaaccdccbaaabbddddccdffffghfeeeeecba-+........+kkrhw.vqmlnieddcdehgggffgigedbeeeecba------baaaa-euwxqdbcdkud-----sy+.ffgigedbaaceiy.............zilrddefikkhh  
 (PID.TID 0000.0001) //      1 ebbbbaaaaaccdfhlhfefdcccaabjefbaaafonhgl..+wfeefikhgcbbccaaacgn.............icaaaafonhglid--adfgkkkklkhffddca-----s++++.....icaaccfihfoedddeedy..++...nnqwgfeeke...............................xsrxz.tedyy.z++..+zsjjllllljllpjos+++.+zhhi-----esrxz.tedcbbbbaaadddet.++++.........+l---hi-----e-----ea--------foqqoqqo--hlwgea----a-accddba--bbbddddccdfffhhgfeeddccba-.........+nk+..xiioonhfefddegihhghigfdbaeddccba-------aaaabgns.qcbcchyzqngll++..ghigfdbaaabdgx..............nheddefiklhg  
 (PID.TID 0000.0001) //      0 -aaaaaaa-aacccfikkhecccbbbaaabaadfkllilm....wiheddeccdfhfbabdfl............jdbaddfkllilmgebaadfijjiiikjhffdcba-----lllgn...jdbaddddgifkccccdccd+.++..++ynvz.tkkq.............................++..u+..zmd.mu....++zyslllllkhggkmpy++...ihhi-----e.u+..zmdfbd---a-aeef.xx+..........+++s--hi-----ea---feb-----a-acnoohfghknvmwnuca-----accdcb---bbbcdddddefffggfeeedcccbba..........qhu..hhhkojgffgeefghihhiieedbaedcccbba----aa--alrwwy.kcbccc+...++++...hiieedbaaabcdy..............ygddeghiljgf  
 (PID.TID 0000.0001) //     -1 --aaaaa----aacffiljgfffcca--adfikkiikimi......ylea--acfihebcbbes..........sfcbbnkkiikimiiheccfurkiffhijjigfecb-----l----..sfcbbngfffigcaaabdbcac+.+++++zgmpx...y.............................+++++.z+.wq.mm....++..zslwz.yhhhhnz+++...rhgc----ab++.z+.wqgbf-------dgzpoy+........+ys+yrbgc----ab----ige----acaaalllkddfiy..yswxb--aa-abcccb---bbbbddddeffflhfeeeecbbcbba..........thk.xgghiligfghfefhhhhiiheedcdecbbcbbaa----a--bdflm.yuibbcc.......+...iiheedcdbbabdmz.............zfdeghikkifd  
 (PID.TID 0000.0001) //     -2 --aaa-------acdefinmlgiieb-chnnnmlmlfklk........c---acgkhdcc--di..........ofddchmlmlfklklkhednwwsheeghhijjgfdca----g---a..ofddchohffikaaaaabaaa-aw+.+ysnggox++...............................+++++wmu++y.qrv..........yzzzzrjil+++....qhgd-----a++wmu++ywn--------fwvmgy+........+r-.+++gd-----a-----i---cccdeabkklldinqssy..xxv-abc--abbbb---abaaddddeedkmeddefdbbbdcba...........+y.uhghikihgfghefgihhhgeeeeeddbbbdcbaa-------ba-hv.susfbcc.......+...hgeeeeeddbaadhw.............nedeghjjhfed  
 (PID.TID 0000.0001) //     -3 a--a---aa---aedeegknmlgiigcdfhpokkimdkmk.......+b----cfkhec---afz.........nhfdffkkimdkmknoiedcfjvpddegghhhhgfdcbaa-n---a..nhfdffholghkaaaaaba-a---flkkuswyy++++y..............................+++yqd.++++zr...........zzzzz++ry++......yd-------+yqd.+++zvq--dafz.lqnggw+........+b-....d--------------aeecdeidfkkqnqlmqquukqqmfabcc---aaba------acdddcbcineddgdbaaaeedb..............iihiijjhfefgefhjihiffgggffbaaaeedbaa----------nysqssfcd...........iffgggffecaabelx...........zjecehijhfecc  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field Model Ro_surf (ini_masks_etc)  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =         -7.105427357601002E-15  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =         -7.105427357601002E-15  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field hFacC at iteration          0  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field hFacW at iteration          0  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field hFacS at iteration          0  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
373  (PID.TID 0000.0001) GAD_INIT_FIXED: GAD_OlMinSize=  1  0  1  (PID.TID 0000.0001) GAD_INIT_FIXED: GAD_OlMinSize=  1  0  1
374  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
375  (PID.TID 0000.0001) // ===================================  (PID.TID 0000.0001) // ===================================
# Line 715  Line 614 
614  (PID.TID 0000.0001) implicSurfPress =  /* Surface Pressure implicit factor (0-1)*/  (PID.TID 0000.0001) implicSurfPress =  /* Surface Pressure implicit factor (0-1)*/
615  (PID.TID 0000.0001)                 1.000000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001)                 1.000000000000000E+00
616  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
617  (PID.TID 0000.0001) implicDiv2Dflow =  /* Barot. Flow Div. implicit factor (0-1)*/  (PID.TID 0000.0001) implicDiv2DFlow =  /* Barot. Flow Div. implicit factor (0-1)*/
618  (PID.TID 0000.0001)                 1.000000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001)                 1.000000000000000E+00
619  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
620  (PID.TID 0000.0001) uniformLin_PhiSurf = /* use uniform Bo_surf on/off flag*/  (PID.TID 0000.0001) uniformLin_PhiSurf = /* use uniform Bo_surf on/off flag*/
# Line 809  Line 708 
708  (PID.TID 0000.0001) implicitViscosity = /* Implicit viscosity on/off flag */  (PID.TID 0000.0001) implicitViscosity = /* Implicit viscosity on/off flag */
709  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
710  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
711  (PID.TID 0000.0001) implBottomFriction= /* Implicit bottom friction on/off flag */  (PID.TID 0000.0001) selectImplicitDrag= /* Implicit bot Drag options (0,1,2)*/
712  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                       0
713    (PID.TID 0000.0001)     0= Expl. ; 1= Impl. on provis. Vel ; 2= Fully Impl (with surf.P)
714  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
715  (PID.TID 0000.0001) metricTerms =  /* metric-Terms on/off flag */  (PID.TID 0000.0001) metricTerms =  /* metric-Terms on/off flag */
716  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
# Line 941  Line 841 
841  (PID.TID 0000.0001) writeBinaryPrec = /* Precision used for writing binary files */  (PID.TID 0000.0001) writeBinaryPrec = /* Precision used for writing binary files */
842  (PID.TID 0000.0001)                      32  (PID.TID 0000.0001)                      32
843  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
844    (PID.TID 0000.0001)  rwSuffixType =   /* select format of mds file suffix */
845    (PID.TID 0000.0001)                       0
846    (PID.TID 0000.0001)    = 0 : myIter (I10.10) ;   = 1 : 100*myTime (100th sec) ;
847    (PID.TID 0000.0001)    = 2 : myTime (seconds);   = 3 : myTime/360 (10th of hr);
848    (PID.TID 0000.0001)    = 4 : myTime/3600 (hours)
849    (PID.TID 0000.0001)     ;
850  (PID.TID 0000.0001)  globalFiles = /* write "global" (=not per tile) files */  (PID.TID 0000.0001)  globalFiles = /* write "global" (=not per tile) files */
851  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
852  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 960  Line 866 
866  (PID.TID 0000.0001) debugLevel =  /* select debug printing level */  (PID.TID 0000.0001) debugLevel =  /* select debug printing level */
867  (PID.TID 0000.0001)                       2  (PID.TID 0000.0001)                       2
868  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
869    (PID.TID 0000.0001)  plotLevel =  /* select PLOT_FIELD printing level */
870    (PID.TID 0000.0001)                       0
871    (PID.TID 0000.0001)     ;
872  (PID.TID 0000.0001) //  (PID.TID 0000.0001) //
873  (PID.TID 0000.0001) // Elliptic solver(s) paramters ( PARM02 in namelist )  (PID.TID 0000.0001) // Elliptic solver(s) paramters ( PARM02 in namelist )
874  (PID.TID 0000.0001) //  (PID.TID 0000.0001) //
# Line 1062  Line 971 
971  (PID.TID 0000.0001) pickup_read_mnc =   /* Model IO flag. */  (PID.TID 0000.0001) pickup_read_mnc =   /* Model IO flag. */
972  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
973  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
 (PID.TID 0000.0001) pickup_write_immed =   /* Model IO flag. */  
 (PID.TID 0000.0001)                   F  
 (PID.TID 0000.0001)     ;  
974  (PID.TID 0000.0001) writePickupAtEnd =   /* Model IO flag. */  (PID.TID 0000.0001) writePickupAtEnd =   /* Model IO flag. */
975  (PID.TID 0000.0001)                   T  (PID.TID 0000.0001)                   T
976  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 1122  Line 1028 
1028  (PID.TID 0000.0001) usingCurvilinearGrid = /* Curvilinear coordinates flag ( True/False ) */  (PID.TID 0000.0001) usingCurvilinearGrid = /* Curvilinear coordinates flag ( True/False ) */
1029  (PID.TID 0000.0001)                   T  (PID.TID 0000.0001)                   T
1030  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
1031    (PID.TID 0000.0001) useMin4hFacEdges = /* set hFacW,S as minimum of adjacent hFacC factor */
1032    (PID.TID 0000.0001)                   F
1033    (PID.TID 0000.0001)     ;
1034  (PID.TID 0000.0001) selectSigmaCoord = /* Hybrid-Sigma Vert. Coordinate option */  (PID.TID 0000.0001) selectSigmaCoord = /* Hybrid-Sigma Vert. Coordinate option */
1035  (PID.TID 0000.0001)                       0  (PID.TID 0000.0001)                       0
1036  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 2063  Line 1972 
1972  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1104360000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1104360000000E+08
1973  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2174140054893E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2174140054893E-01
1974  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6168995254766E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6168995254766E+00
1975  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4523749989326E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4537490528578E-14
1976  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9885262857819E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9885262857819E-01
1977  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8368523144489E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8368523144489E-04
1978  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8552707636487E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8552707636487E-01
# Line 2078  Line 1987 
1987  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.2070320090018E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.2070320090018E-05
1988  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1251964971281E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1251964971281E-04
1989  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.1766727359828E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.1766727359828E-04
1990  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7406093328709E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.4368530660193E-22
1991  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.9591911472161E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   3.9591911472161E-06
1992  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.8237048928981E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.8237048928981E-08
1993  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0926564765862E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0926564765862E+01
# Line 2134  Line 2043 
2043  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2044  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810657888782E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810657888782E-04
2045  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.0440712669762E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.0440712669762E-07
2046  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -1.6997200568755E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -1.6997200568753E-08
2047  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2048  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2049  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2050   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86401 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4986111111  0.5013888889   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86401 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4986111111  0.5013888889
2051   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.67386154620908E-11  4.19857267678589E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.66249286243692E-11  4.19857267678589E+00
2052  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.77286385218216E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.77286385218215E-01
2053  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      31  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      31
2054  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.33467491650561E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.33467491650575E-07
2055   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   9.57221936629771E-10  1.15496600208431E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   9.57214835471459E-10  1.15496600208431E-03
2056  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   1.21872098734143E+01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   1.21872098734143E+01
2057  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 45  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 45
2058  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   7.26246223955936E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   7.26246224477864E-10
2059  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2060  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2061  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2062  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86402  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86402
2063  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1104720000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1104720000000E+08
2064  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2142869406739E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2142869406741E-01
2065  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6144278157611E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6144278157612E+00
2066  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4303901361295E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4317641900547E-14
2067  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9839418651515E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9839418651515E-01
2068  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8475563931733E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8475563931735E-04
2069  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8481121912602E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8481121912602E-01
2070  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8804398435614E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8804398435614E-01
2071  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8690773516436E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8690773516435E-04
2072  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2093007309812E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2093007309812E-02
2073  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.3545643419069E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.3545643419069E-05
2074  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.7968816744163E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.7968816744163E-01
2075  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2486876920479E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2486876920479E-01
2076  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9656109831116E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9656109831115E-04
2077  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2716306752692E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2716306752692E-02
2078  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.2968684395125E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.2968684395125E-05
2079  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1987585544615E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1987585544615E-04
2080  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.2485676127453E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.2485676127454E-04
2081  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -5.8020311095697E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.5665483995838E-22
2082  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.0550509454801E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.0550509454801E-06
2083  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.9539855403207E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.9539855403206E-08
2084  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0927209254576E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0927209254576E+01
2085  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0206595791144E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0206595791144E+00
2086  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089133872166E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089133872166E+00
# Line 2209  Line 2118 
2118  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3374220081508E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3374220081508E-04
2119  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.3849124792334E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.3849124792334E-03
2120  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.4716233708550E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.4716233708550E-03
2121  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.3728514191179E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.3728514191180E-03
2122  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4039474074767E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4039474074767E-03
2123  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.2634808626006E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.2634808626006E-03
2124  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.0546578890125E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.0546578890126E-03
2125  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.3728514191179E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.3728514191180E-03
2126  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7702287344177E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7702287344177E-04
2127  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.0516484666411E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.0516484666411E-02
2128  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4238478500079E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4238478500079E-04
2129  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18
2130  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2894660381653E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2894660381653E-06
2131  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.3295521498706E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.3295521498705E-06
2132  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
2133  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259518325930E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259518325930E-05
2134  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2135  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810655504774E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810655504774E-04
2136  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -9.0172655512633E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -9.0172655512633E-07
2137  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -5.2682022482721E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -5.2682022482639E-08
2138  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2139  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2140  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2141   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86402 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4972222222  0.5027777778   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86402 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4972222222  0.5027777778
2142   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.74207364884205E-11  4.20166902132037E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.71933628129773E-11  4.20166902132139E+00
2143  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.40042547663680E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.40042547663178E-01
2144  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30
2145  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.65336283091724E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.65336283090467E-07
2146   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.55277262731766E-09  1.16179321528286E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.55260976129979E-09  1.16179321528286E-03
2147  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   7.95954557824980E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   7.95954557824987E-01
2148  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33
2149  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   9.63020188691787E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   9.63020226616122E-10
2150  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2151  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2152  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2153  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86403  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86403
2154  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105080000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105080000000E+08
2155  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2134357204192E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2134357204184E-01
2156  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6117508158934E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6117508158933E+00
2157  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4303901361295E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4221458125783E-14
2158  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9789636033012E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9789636033012E-01
2159  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8640618497632E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8640618497633E-04
2160  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8530781448560E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8530781448560E-01
2161  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8878181326849E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8878181326849E-01
2162  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8403677339340E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8403677339339E-04
2163  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2150790500566E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2150790500566E-02
2164  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.4408129995778E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.4408129995778E-05
2165  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8110025954694E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8110025954694E-01
# Line 2258  Line 2167 
2167  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9783890679560E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9783890679560E-04
2168  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2785964715047E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2785964715047E-02
2169  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.3837736256400E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.3837736256400E-05
2170  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.2729844934415E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.2729844934414E-04
2171  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.3116747707947E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.3116747707947E-04
2172  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.6825890217752E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.9726905772537E-22
2173  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.1727489236963E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.1727489236964E-06
2174  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.1016119596765E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.1016119596765E-08
2175  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0927862462829E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0927862462829E+01
2176  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0224600451784E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0224600451784E+00
# Line 2299  Line 2208 
2208  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5156402549460E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5156402549460E-02
2209  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3374612035140E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3374612035140E-04
2210  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.3935829824503E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.3935829824503E-03
2211  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.4989053673515E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.4989053673514E-03
2212  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.4675121561920E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.4675121561920E-03
2213  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4126666689430E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4126666689430E-03
2214  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.2891271565527E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.2891271565527E-03
# Line 2310  Line 2219 
2219  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4385172744842E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4385172744842E-04
2220  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18
2221  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.3290533932789E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.3290533932789E-06
2222  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.3709873028625E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.3709873028624E-06
2223  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
2224  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259521896550E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259521896550E-05
2225  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2226  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810654960652E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810654960652E-04
2227  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.0435844486725E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.0435844486733E-06
2228  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -5.5171976730737E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -5.5171976730886E-08
2229  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2230  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2231  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2232   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86403 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4958333333  0.5041666667   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86403 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4958333333  0.5041666667
2233   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.60564944357611E-11  4.20409275418775E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.75344233261421E-11  4.20409275418801E+00
2234  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.24644936307673E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.24644936310539E-01
2235  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      29  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      29
2236  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.74579664727998E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.74579664726648E-07
2237   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   6.89450977645750E-10  1.16585373136348E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   6.89303349438891E-10  1.16585373136347E-03
2238  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   7.24331122244158E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   7.24331122244157E-01
2239  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 35  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 35
2240  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   7.39336306494188E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   7.39336294942202E-10
2241  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2242  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2243  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2244  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86404  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86404
2245  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105440000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105440000000E+08
2246  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2140115948940E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2140115948937E-01
2247  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6098650455162E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6098650455162E+00
2248  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4290160822043E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4372604057554E-14
2249  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9750068746320E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9750068746320E-01
2250  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8823075915060E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.8823075915059E-04
2251  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8615211266630E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8615211266630E-01
2252  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8948602564281E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8948602564281E-01
2253  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8056906433774E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8056906433773E-04
2254  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2217907312941E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2217907312941E-02
2255  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.5259228491942E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.5259228491942E-05
2256  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8172421260060E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8172421260060E-01
2257  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2616611483184E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2616611483184E-01
2258  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9874865063490E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9874865063493E-04
2259  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2858701377919E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2858701377919E-02
2260  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.4695714057172E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.4695714057172E-05
2261  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3499364910485E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.3499364910485E-04
2262  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.3685511938681E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.3685511938680E-04
2263  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   9.8634528862686E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -6.9624373314837E-23
2264  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.3166077047371E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.3166077047370E-06
2265  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.2683708092085E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.2683708092087E-08
2266  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0928532539554E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0928532539554E+01
2267  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0243589536142E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0243589536142E+00
2268  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089201881897E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089201881897E+00
# Line 2391  Line 2300 
2300  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3375039300706E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3375039300706E-04
2301  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4018584451689E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4018584451689E-03
2302  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.5509226849097E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.5509226849097E-03
2303  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.5528267908021E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.5528267908020E-03
2304  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4209886684155E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4209886684155E-03
2305  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.3004593376237E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.3004593376238E-03
2306  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.2176544520472E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.2176544520471E-03
2307  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.5528267908021E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.5528267908020E-03
2308  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7559939277451E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7559939277451E-04
2309  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.0777535223956E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.0777535223957E-02
2310  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4546734297217E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4546734297217E-04
2311  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18
2312  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.3650269094085E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.3650269094085E-06
2313  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4087850499428E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4087850499429E-06
2314  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
2315  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259525295313E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259525295313E-05
2316  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2317  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810655268988E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810655268988E-04
2318  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -9.0548241023160E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -9.0548241023134E-07
2319  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -3.7187953661775E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -3.7187953661773E-08
2320  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2321  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2322  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2323   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86404 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4944444444  0.5055555556   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86404 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4944444444  0.5055555556
2324   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.65112417866476E-11  4.20822743515940E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.70796759752557E-11  4.20822743515893E+00
2325  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.17170517185565E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.17170517186656E-01
2326  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      29  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      29
2327  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.71563715571583E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.71563715573149E-07
2328   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.95016654030080E-09  1.17470104648676E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.95006273671127E-09  1.17470104648676E-03
2329  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.81727750021638E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.81727750021622E-01
2330  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 35  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 35
2331  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   6.71762812979551E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   6.71762832861711E-10
2332  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2333  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2334  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2335  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86405  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86405
2336  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105800000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105800000000E+08
2337  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2165554473705E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2165554473700E-01
2338  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6090385404531E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6090385404532E+00
2339  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4441306753814E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4193977047279E-14
2340  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9726529409504E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9726529409504E-01
2341  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9011196892870E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9011196892864E-04
2342  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8879701794631E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8879701794632E-01
2343  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9016044160569E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9016044160570E-01
2344  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.7795818162202E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.7795818162200E-04
2345  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2286596347388E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2286596347388E-02
2346  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.6100010218182E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.6100010218182E-05
2347  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8152753849359E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8152753849359E-01
2348  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2679932696077E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2679932696078E-01
2349  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9845401800823E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9845401800824E-04
2350  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2926510396785E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2926510396785E-02
2351  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5534342136014E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5534342136014E-05
2352  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4269561610124E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.4269561610125E-04
2353  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.4193547863739E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.4193547863741E-04
2354  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.5836045765601E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -9.2832497753116E-23
2355  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.4851611268061E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.4851611268061E-06
2356  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.4517904173008E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.4517904173009E-08
2357  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0929226447139E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0929226447139E+01
2358  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0263222538824E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0263222538824E+00
2359  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089230757824E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089230757824E+00
# Line 2481  Line 2390 
2390  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5159364824207E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5159364824207E-02
2391  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3375501876268E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3375501876268E-04
2392  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4097837591242E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4097837591242E-03
2393  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.6750647170922E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.6750647170923E-03
2394  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.6290321795609E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.6290321795611E-03
2395  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4289585500763E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4289585500763E-03
2396  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.2968873596046E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.2968873596046E-03
2397  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.2866706531872E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.2866706531874E-03
2398  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.6290321795609E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.6290321795611E-03
2399  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7522472913768E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7522472913768E-04
2400  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.0901519902119E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.0901519902119E-02
2401  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4705060376175E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4705060376175E-04
# Line 2497  Line 2406 
2406  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259527575462E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259527575462E-05
2407  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2408  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810655849929E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810655849929E-04
2409  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -6.2348002311477E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -6.2348002311448E-07
2410  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -9.3196442906683E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =  -9.3196442906009E-09
2411  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2412  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2413  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2414   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86405 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4930555556  0.5069444444   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86405 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4930555556  0.5069444444
2415   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.85576048656367E-11  4.21331861271281E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.67386154620908E-11  4.21331861271366E+00
2416  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.14579798357148E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.14579798359203E-01
2417  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30
2418  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.32741934203569E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.32741934207192E-07
2419   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   8.41802964707712E-10  1.18356231098079E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   8.42131428640706E-10  1.18356231098079E-03
2420  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.62495089336426E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.62495089336429E-01
2421  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33
2422  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   8.93853352846077E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   8.93853339875114E-10
2423  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2424  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2425  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2426  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86406  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86406
2427  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1106160000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1106160000000E+08
2428  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2209108307443E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2209108307443E-01
2429  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6090924369512E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6090924369513E+00
2430  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4235198665035E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4235198665035E-14
2431  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9718485496625E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9718485496625E-01
2432  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9191116046509E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9191116046508E-04
2433  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9180198704257E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9180198704257E-01
2434  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9080996389584E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9080996389584E-01
2435  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.7731187150365E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.7731187150361E-04
2436  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2352989147616E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2352989147616E-02
2437  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.6932106717129E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.6932106717129E-05
2438  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8052968224811E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8052968224812E-01
2439  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2742200201407E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2742200201408E-01
2440  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9660194466405E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9660194466403E-04
2441  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2986041892526E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.2986041892525E-02
2442  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6349415282543E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6349415282544E-05
2443  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5008520608501E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5008520608501E-04
2444  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.4650842593504E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.4650842593504E-04
2445  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.6825890217752E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -2.4368530660193E-22
2446  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6751873082624E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6751873082624E-06
2447  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.6485295009198E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.6485295009195E-08
2448  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0929938652255E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0929938652255E+01
2449  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0283336755759E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0283336755759E+00
2450  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089256366776E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089256366776E+00
# Line 2572  Line 2481 
2481  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5160872942361E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5160872942361E-02
2482  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3375999759731E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3375999759731E-04
2483  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4174165382304E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4174165382304E-03
2484  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.7871728945215E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.7871728945213E-03
2485  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.6976263890256E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.6976263890255E-03
2486  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4366342518292E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4366342518292E-03
2487  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.3953694796480E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.3953694796479E-03
2488  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.3487937108156E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.3487937108156E-03
2489  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.6976263890256E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.6976263890255E-03
2490  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7509673211725E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7509673211725E-04
2491  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1022843573782E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1022843573781E-02
2492  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4851693898948E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4851693898948E-04
2493  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18
2494  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4213556362697E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4213556362697E-06
# Line 2588  Line 2497 
2497  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259528503327E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259528503327E-05
2498  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2499  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656339932E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656339932E-04
2500  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.0942447574723E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.0942447574704E-07
2501  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9579511246039E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9579511245944E-08
2502  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2503  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2504  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2505   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86406 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4916666667  0.5083333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86406 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4916666667  0.5083333333
2506   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.70796759752557E-11  4.21850035575161E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.74207364884205E-11  4.21850035575106E+00
2507  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.13012942533091E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.13012942531046E-01
2508  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30
2509  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.44355019945018E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.44355019944376E-07
2510   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   7.82830553622250E-10  1.19243443871160E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   7.82949768901716E-10  1.19243443871160E-03
2511  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.38832193408850E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.38832193408845E-01
2512  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33
2513  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   7.47293758828899E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   7.47293754193079E-10
2514  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2515  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2516  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2517  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86407  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86407
2518  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1106520000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1106520000000E+08
2519  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2262364817020E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2262364817019E-01
2520  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6096525386910E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6096525386910E+00
2521  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4331382439798E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4262679743539E-14
2522  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9721576104005E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9721576104005E-01
2523  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9354445528051E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9354445528052E-04
2524  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9450436408021E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9450436408021E-01
2525  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9143807958288E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9143807958288E-01
2526  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.7893254772240E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.7893254772238E-04
2527  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2414220061111E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2414220061111E-02
2528  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.7756786125612E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.7756786125611E-05
2529  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8257144753560E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8257144753560E-01
2530  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2803426985542E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2803426985542E-01
2531  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9350327737759E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.9350327737753E-04
2532  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3035719173581E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3035719173581E-02
2533  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.7142168338609E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.7142168338609E-05
2534  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5688262141457E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.5688262141458E-04
2535  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5072756871828E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5072756871829E-04
2536  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -4.6416248876558E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.9010155547849E-23
2537  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.8819638712229E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.8819638712231E-06
2538  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.8548639579427E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.8548639579433E-08
2539  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0930659494708E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0930659494708E+01
2540  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0303825953392E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0303825953392E+00
2541  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089279635273E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089279635273E+00
# Line 2664  Line 2573 
2573  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3376532948838E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3376532948838E-04
2574  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4247977603455E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4247977603455E-03
2575  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.8831127099166E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.8831127099166E-03
2576  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.7609135307741E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.7609135307743E-03
2577  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4440569819698E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4440569819697E-03
2578  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.4813838048844E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.4813838048844E-03
2579  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4061103674936E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4061103674937E-03
2580  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.7609135307741E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.7609135307743E-03
2581  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7514590869799E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7514590869799E-04
2582  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1142480441261E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1142480441260E-02
2583  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4981303996450E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.4981303996450E-04
2584  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18
2585  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4403953082556E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4403953082556E-06
2586  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4824936587135E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4824936587134E-06
2587  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
2588  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259528266226E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259528266226E-05
2589  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2590  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656607241E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656607241E-04
2591  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.1755575874092E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.1755575873834E-08
2592  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   4.2405544564445E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   4.2405544564443E-08
2593  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2594  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2595  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2596   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86407 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4902777778  0.5097222222   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86407 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4902777778  0.5097222222
2597   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.68523022998124E-11  4.22333009915137E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.68523022998124E-11  4.22333009915155E+00
2598  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.10840565705752E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.10840565706997E-01
2599  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30
2600  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.50821462106216E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.50821462110093E-07
2601   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   1.63146587572557E-09  1.20131292706863E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   1.63154460783104E-09  1.20131292706863E-03
2602  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.10829581816239E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   6.10829581816250E-01
2603  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33
2604  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   6.62249546625307E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   6.62249532781479E-10
2605  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2606  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2607  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2608  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86408  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86408
2609  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1106880000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1106880000000E+08
2610  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2315502857629E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2315502857627E-01
2611  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6103117982387E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6103117982389E+00
2612  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4317641900547E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4248939204287E-14
2613  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9730103343049E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9730103343049E-01
2614  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9500295174345E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9500295174349E-04
2615  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9664269791561E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9664269791561E-01
2616  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9204600604869E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9204600604868E-01
2617  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8242572031626E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8242572031627E-04
2618  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2468325011853E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2468325011853E-02
2619  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8575094649723E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8575094649723E-05
2620  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8615749078884E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8615749078884E-01
2621  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2863649202629E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2863649202630E-01
2622  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.8985006611481E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.8985006611479E-04
2623  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3075225538449E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3075225538449E-02
2624  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.7916500286752E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.7916500286752E-05
2625  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.6288936910965E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.6288936910964E-04
2626  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5475133782959E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5475133782958E-04
2627  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -5.8020311095697E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1604062219139E-22
2628  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.0999612556379E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.0999612556378E-06
2629  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0671149910213E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0671149910216E-08
2630  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0931382089475E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0931382089475E+01
2631  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0324588187565E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0324588187565E+00
2632  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089301659014E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089301659014E+00
# Line 2754  Line 2663 
2663  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5163943134818E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5163943134818E-02
2664  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3377101441174E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3377101441174E-04
2665  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4319417313788E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4319417313788E-03
2666  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.9594399412154E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   3.9594399412155E-03
2667  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.8212700674438E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.8212700674436E-03
2668  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4512411268560E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4512411268560E-03
2669  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.5498145733853E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.5498145733853E-03
2670  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4607728912699E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4607728912697E-03
2671  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.8212700674438E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.8212700674436E-03
2672  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7528160411212E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7528160411212E-04
2673  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1260844709645E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1260844709645E-02
2674  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5091041863091E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5091041863091E-04
# Line 2770  Line 2679 
2679  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259527268150E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259527268150E-05
2680  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2681  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656656680E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656656680E-04
2682  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.3889513940079E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   1.3889513940059E-07
2683  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   5.5211299334161E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   5.5211299334186E-08
2684  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2685  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2686  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2687   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86408 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4888888889  0.5111111111   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86408 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4888888889  0.5111111111
2688   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.78754838393070E-11  4.22768037398899E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.65112417866476E-11  4.22768037398867E+00
2689  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.08480488887407E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.08480488886428E-01
2690  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      30
2691  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.23959958816209E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.23959958814325E-07
2692   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.54985645437218E-09  1.21019302552414E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.54998540393046E-09  1.21019302552415E-03
2693  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   5.87668320047096E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   5.87668320047093E-01
2694  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 33
2695  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   6.07192408659490E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   6.07192422925971E-10
2696  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2697  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2698  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2699  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86409  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86409
2700  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1107240000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1107240000000E+08
2701  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2360390771523E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2360390771521E-01
2702  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6107692287960E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6107692287961E+00
2703  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4303901361295E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4345122979050E-14
2704  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9739056975132E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9739056975132E-01
2705  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9632196892046E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9632196892041E-04
2706  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9800480905714E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9800480905714E-01
2707  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9263340413000E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9263340413000E-01
2708  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8703102734565E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.8703102734567E-04
2709  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2514305062352E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2514305062352E-02
2710  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.9388378939372E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.9388378939372E-05
2711  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8893766738638E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8893766738638E-01
2712  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2922946936176E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2922946936177E-01
2713  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.8634537211371E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.8634537211370E-04
2714  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3105388503683E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3105388503683E-02
2715  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.8676786054872E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.8676786054872E-05
2716  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.6802239884211E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.6802239884211E-04
2717  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5870462045595E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5870462045594E-04
2718  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -2.0887311994451E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7406093328709E-22
2719  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.3234415847765E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.3234415847767E-06
2720  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.2820390922580E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.2820390922588E-08
2721  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0932104454214E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0932104454214E+01
2722  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0345521537125E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0345521537125E+00
2723  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089323378708E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089323378708E+00
# Line 2844  Line 2753 
2753  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3685810034167E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3685810034167E-02
2754  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5165505206917E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5165505206917E-02
2755  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3377705234163E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3377705234163E-04
2756  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4388444656962E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4388444656961E-03
2757  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   4.0137434724507E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   4.0137434724507E-03
2758  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.8805693068393E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.8805693068391E-03
2759  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4581826784406E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4581826784406E-03
2760  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.5985001121048E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.5985001121048E-03
2761  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.5144778627979E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.5144778627977E-03
2762  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.8805693068393E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.8805693068391E-03
2763  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7542410564261E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7542410564261E-04
2764  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1377960967717E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1377960967717E-02
2765  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5180539921723E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5180539921722E-04
2766  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18
2767  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4599024665847E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4599024665846E-06
2768  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4885634658302E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4885634658302E-06
2769  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
2770  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259525953786E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259525953786E-05
2771  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2772  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656525324E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656525324E-04
2773  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.2684959744412E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.2684959744468E-07
2774  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   5.7690722572151E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   5.7690722572167E-08
2775  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2776  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2777  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2778   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86409 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4875000000  0.5125000000   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     86409 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4875000000  0.5125000000
2779   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.69659891375341E-11  4.23153848858601E+00   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.66249286243692E-11  4.23153848858635E+00
2780  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.06478617421052E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   1.06478617422845E-01
2781  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      29  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      29
2782  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.67878601881568E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   1.67878601881920E-07
2783   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.74948523332013E-09  1.21907067563100E-03   cg3d: Sum(rhs),rhsMax =   2.74952323891598E-09  1.21907067563100E-03
2784  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   5.74395400508867E-01  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_init_res =   5.74395400508864E-01
2785  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 31  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_iters (last) =                 31
2786  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   9.90346382300185E-10  (PID.TID 0000.0001)      cg3d_last_res =   9.90346355154544E-10
2787  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2788  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2789  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2790  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86410  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 86410
2791  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1107600000000E+08  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1107600000000E+08
2792  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2391688315876E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.2391688315869E-01
2793  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6109055514839E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6109055514841E+00
2794  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4235198665035E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4427566214562E-14
2795  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9745239743151E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.9745239743151E-01
2796  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9753197911292E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9753197911286E-04
2797  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9845165988464E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.9845165988463E-01
2798  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9319961954174E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9319961954174E-01
2799  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.9195651354700E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -4.9195651354704E-04
2800  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2552036641391E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2552036641391E-02
2801  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   6.0197896277318E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   6.0197896277318E-05
2802  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9072920255807E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9072920255806E-01
2803  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2997298237995E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2997298237995E-01
2804  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.8345571287558E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -3.8345571287558E-04
2805  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3128029511680E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3128029511680E-02
2806  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.9426910715802E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.9426910715803E-05
2807  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.7231979179740E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.7231979179740E-04
2808  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.6265766430485E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.6265766430486E-04
2809  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.7406093328709E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.3924874662967E-22
2810  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.5469432814203E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.5469432814204E-06
2811  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.4969861066917E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.4969861066920E-08
2812  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0932828240621E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0932828240621E+01
2813  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0366537033232E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.0366537033232E+00
2814  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089345414081E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.9089345414081E+00
# Line 2935  Line 2844 
2844  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3685973598580E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3685973598580E-02
2845  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5167085261439E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5167085261439E-02
2846  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3378344325071E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3378344325071E-04
2847  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4454982745491E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   3.4454982745490E-03
2848  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   4.0448009083139E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   4.0448009083139E-03
2849  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.9398649645728E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   3.9398649645729E-03
2850  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4648739047378E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.4648739047377E-03
2851  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.6263444891066E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.6263444891066E-03
2852  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.5681795905565E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.5681795905566E-03
2853  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.9398649645728E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.9398649645729E-03
2854  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7552251995361E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.7552251995361E-04
2855  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1493766240183E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.1493766240182E-02
2856  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5251674396199E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5251674396199E-04
2857  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3398024453628E+18
2858  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4612060695336E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4612060695336E-06
# Line 2952  Line 2861 
2861  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259524685524E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259524685524E-05
2862  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4783522345032E-05
2863  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656234787E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2810656234787E-04
2864  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.4043570465074E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   2.4043570465073E-07
2865  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   5.2407127646500E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   5.2407127646553E-08
2866  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2867  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2868  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2869  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT     86410 ckptA  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT     86410 ckptA
2870  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":
2871  (PID.TID 0000.0001)           User time:   42.837487687356770  (PID.TID 0000.0001)           User time:   42.438546746037900
2872  (PID.TID 0000.0001)         System time:  9.39860007492825389E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  9.39859973732382059E-002
2873  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   43.054868936538696  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   42.650814056396484
2874  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
2875  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
2876  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":
2877  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.34994699526578188  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.35094600822776556
2878  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.89959999499842525E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.99949983600527048E-002
2879  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.40277004241943359  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.38688397407531738
2880  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
2881  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
2882  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":
2883  (PID.TID 0000.0001)           User time:   42.487540692090988  (PID.TID 0000.0001)           User time:   42.087600737810135
2884  (PID.TID 0000.0001)         System time:  6.49900007992982864E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  6.39909990131855011E-002
2885  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   42.652052879333496  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   42.263890027999878
2886  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
2887  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
2888  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":
2889  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.66089996695518494  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.66090002655982971
2890  (PID.TID 0000.0001)         System time:  4.09939978271722794E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  4.69929985702037811E-002
2891  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.70429706573486328  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.72938513755798340
2892  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
2893  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
2894  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":
2895  (PID.TID 0000.0001)           User time:   41.826640725135803  (PID.TID 0000.0001)           User time:   41.426700711250305
2896  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.39960029721260071E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.69980004429817200E-002
2897  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   41.947724103927612  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   41.534474849700928
2898  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
2899  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
2900  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN_DO_LOOP        [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN_DO_LOOP        [THE_MAIN_LOOP]":
2901  (PID.TID 0000.0001)           User time:   41.826640725135803  (PID.TID 0000.0001)           User time:   41.426700711250305
2902  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.39960029721260071E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.69980004429817200E-002
2903  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   41.947622299194336  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   41.534375667572021
2904  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2905  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2906  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [MAIN_DO_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [MAIN_DO_LOOP]":
2907  (PID.TID 0000.0001)           User time:   41.826640725135803  (PID.TID 0000.0001)           User time:   41.426700711250305
2908  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.39960029721260071E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.69980004429817200E-002
2909  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   41.947438955307007  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   41.534193754196167
2910  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2911  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2912  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "LOAD_FIELDS_DRIVER  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "LOAD_FIELDS_DRIVER  [FORWARD_STEP]":
2913  (PID.TID 0000.0001)           User time:  3.59942913055419922E-002  (PID.TID 0000.0001)           User time:  3.49932909011840820E-002
2914  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2915  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  3.66499423980712891E-002  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  3.59659194946289063E-002
2916  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2917  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2918  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FLDS_LOAD [LOAD_FLDS_DRIVER]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FLDS_LOAD [LOAD_FLDS_DRIVER]":
2919  (PID.TID 0000.0001)           User time:  3.49948406219482422E-002  (PID.TID 0000.0001)           User time:  3.49932909011840820E-002
2920  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2921  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  3.64577770233154297E-002  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  3.57809066772460938E-002
2922  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2923  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2924  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_ATMOSPHERIC_PHYS [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_ATMOSPHERIC_PHYS [FORWARD_STEP]":
2925  (PID.TID 0000.0001)           User time:  9.99450683593750000E-004  (PID.TID 0000.0001)           User time:   0.0000000000000000
2926  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2927  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  9.72747802734375000E-005  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  9.60826873779296875E-005
2928  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2929  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2930  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_OCEANIC_PHYS     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_OCEANIC_PHYS     [FORWARD_STEP]":
2931  (PID.TID 0000.0001)           User time:   2.6266005039215088  (PID.TID 0000.0001)           User time:   2.5916063785552979
2932  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.00000202655792236E-003
2933  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   2.6323268413543701  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   2.5962028503417969
2934  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2935  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2936  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":
2937  (PID.TID 0000.0001)           User time:   9.7395220994949341  (PID.TID 0000.0001)           User time:   9.6325330734252930
2938  (PID.TID 0000.0001)         System time:  7.99799710512161255E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.00000405311584473E-003
2939  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   9.7708914279937744  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   9.6568737030029297
2940  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2941  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2942  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "CALC_GW          [DYNAMICS]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "CALC_GW          [DYNAMICS]":
2943  (PID.TID 0000.0001)           User time:   2.7205917835235596  (PID.TID 0000.0001)           User time:   2.6945886611938477
2944  (PID.TID 0000.0001)         System time:  4.99799847602844238E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2945  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   2.7320148944854736  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   2.6996495723724365
2946  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:         120  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:         120
2947  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:         120  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:         120
2948  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "UPDATE_SURF_DR      [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "UPDATE_SURF_DR      [FORWARD_STEP]":
2949  (PID.TID 0000.0001)           User time:  9.59868431091308594E-002  (PID.TID 0000.0001)           User time:  9.59849357604980469E-002
2950  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2951  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  9.48107242584228516E-002  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  9.51507091522216797E-002
2952  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2953  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2954  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":
2955  (PID.TID 0000.0001)           User time:   20.493877887725830  (PID.TID 0000.0001)           User time:   20.091949701309204
2956  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.00000202655792236E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  3.99899482727050781E-003
2957  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   20.539403676986694  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   20.138483524322510
2958  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2959  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2960  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "CG3D   [SOLVE_FOR_PRESSURE]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "CG3D   [SOLVE_FOR_PRESSURE]":
2961  (PID.TID 0000.0001)           User time:   19.250078439712524  (PID.TID 0000.0001)           User time:   18.865134477615356
2962  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:  9.99994575977325439E-004
2963  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   19.292186737060547  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   18.904894351959229
2964  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2965  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2966  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MOM_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MOM_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":
2967  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.29096174240112305  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.34694480895996094
2968  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2969  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.29160785675048828  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.34598493576049805
2970  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2971  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2972  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INTEGR_CONTINUITY   [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INTEGR_CONTINUITY   [FORWARD_STEP]":
2973  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.33294534683227539  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.33195257186889648
2974  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2975  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.33661508560180664  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.33391785621643066
2976  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2977  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2978  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":
2979  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.40493917465209961  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.40593338012695313
2980  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2981  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.40512347221374512  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.40509963035583496
2982  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
2983  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
2984  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":
2985  (PID.TID 0000.0001)           User time:   5.0032396316528320  (PID.TID 0000.0001)           User time:   5.0982236862182617
2986  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.00000202655792236E-003
2987  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   5.0140604972839355  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   5.1121909618377686
2988  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2989  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2990  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "TRC_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "TRC_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":
2991  (PID.TID 0000.0001)           User time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)           User time:   0.0000000000000000
2992  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2993  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.03950500488281250E-004  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.07526779174804688E-004
2994  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
2995  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
2996  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_STATEVARS_TAVE   [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_STATEVARS_TAVE   [FORWARD_STEP]":
2997  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.97185230255126953  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.95585680007934570
2998  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
2999  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.97230219841003418  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.96017479896545410
3000  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
3001  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
3002  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":
3003  (PID.TID 0000.0001)           User time:   1.6997423171997070  (PID.TID 0000.0001)           User time:   1.7017440795898438
3004  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.00000202655792236E-003
3005  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   1.7069349288940430  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   1.7059435844421387
3006  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
3007  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
3008  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":
3009  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.09910583496093750E-002  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.29899597167968750E-002
3010  (PID.TID 0000.0001)         System time:  4.00000065565109253E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.99999660253524780E-003
3011  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.44362068176269531E-002  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.52902221679687500E-002
3012  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
3013  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
3014  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_WRITE_PICKUP     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_WRITE_PICKUP     [FORWARD_STEP]":
3015  (PID.TID 0000.0001)           User time:  7.79876708984375000E-002  (PID.TID 0000.0001)           User time:  8.49876403808593750E-002
3016  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.09980031847953796E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.99899888038635254E-003
3017  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  9.03115272521972656E-002  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  9.10162925720214844E-002
3018  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          10
3019  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          10
3020  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================

Legend:
Removed from v.1.15  
changed lines
  Added in v.1.16

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22