/[MITgcm]/MITgcm/tools/genmake.sgi
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/tools/genmake.sgi

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.3 by adcroft, Fri Apr 24 19:32:20 1998 UTC revision 1.3.2.1 by cnh, Sat Jun 20 21:15:23 1998 UTC
# Line 29  set MODEL_IDIR = ( ../model/inc/ ) Line 29  set MODEL_IDIR = ( ../model/inc/ )
29  set TDIR       = ( ../tools/ )  set TDIR       = ( ../tools/ )
30  set BDIR       = ( ../bin/       )  set BDIR       = ( ../bin/       )
31  set EDIR       = ( ../exe/       )  set EDIR       = ( ../exe/       )
32  set EXE        = ( barrier       )  set EXE        = ( mitgcmuv      )
33    
34  set CPP   = ( '/lib/cpp -P $(INCLUDES) -DUSE_IRIX' )  set CPP   = ( '/lib/cpp -P $(INCLUDES) -DUSE_IRIX' )
35  set FCOMP = ( 'f77 -extend_source -mp -mpio -bytereclen -O3 -r10000 -c' )  set FCOMP = ( 'f77 -extend_source -mp -mpio -bytereclen -O3 -r10000 -c' )

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.3.2.1

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22