/[MITgcm]/MITgcm/verification/hs94.cs-32x32x5/results/output.txt
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/verification/hs94.cs-32x32x5/results/output.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.10 by molod, Fri Mar 26 16:50:47 2004 UTC revision 1.11 by jmc, Tue Jul 27 00:37:23 2004 UTC
# Line 314  Line 314 
314  (PID.TID 0000.0001)   => XC YC DXF DYF RA XG YG DXV DYU RAZ DXC DYC RAW RAS DXG DYG  (PID.TID 0000.0001)   => XC YC DXF DYF RA XG YG DXV DYU RAZ DXC DYC RAW RAS DXG DYG
315  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_max                       =   1.7854351589505E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_max                       =   1.7854351589505E+02
316  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_min                       =  -1.7854351589505E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_min                       =  -1.7854351589505E+02
317  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_mean                      =   3.4694469519536E-17  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_mean                      =  -4.6999441375798E-15
318  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_sd                        =   1.0355545336287E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON XC_sd                        =   1.0355545336287E+02
319  (PID.TID 0000.0001) %MON XG_max                       =   1.8000000000000E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON XG_max                       =   1.8000000000000E+02
320  (PID.TID 0000.0001) %MON XG_min                       =  -1.7708797161002E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON XG_min                       =  -1.7708797161002E+02
# Line 338  Line 338 
338  (PID.TID 0000.0001) %MON DXV_sd                       =   3.4145142117723E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON DXV_sd                       =   3.4145142117723E+04
339  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_max                       =   8.7940663871962E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_max                       =   8.7940663871962E+01
340  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_min                       =  -8.7940663871962E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_min                       =  -8.7940663871962E+01
341  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_mean                      =   2.4980018054066E-16  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_mean                      =   0.0000000000000E+00
342  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_sd                        =   3.8676242969072E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON YC_sd                        =   3.8676242969072E+01
343  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_max                       =   9.0000000000000E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_max                       =   9.0000000000000E+01
344  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_min                       =  -9.0000000000000E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_min                       =  -9.0000000000000E+01
345  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_mean                      =   1.4184870772072E-15  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_mean                      =  -1.2094344438470E-15
346  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_sd                        =   3.9086186579984E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON YG_sd                        =   3.9086186579984E+01
347  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_max                      =   3.2375185836900E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_max                      =   3.2375185836900E+05
348  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_min                      =   1.1142031410131E+05  (PID.TID 0000.0001) %MON DYC_min                      =   1.1142031410131E+05
# Line 487  Line 487 
487  (PID.TID 0000.0001) Shap_funct =   /* select Shapiro filter function */  (PID.TID 0000.0001) Shap_funct =   /* select Shapiro filter function */
488  (PID.TID 0000.0001)                       2  (PID.TID 0000.0001)                       2
489  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
490  (PID.TID 0000.0001) nShapTr =   /* power of Shapiro filter for Tracers */  (PID.TID 0000.0001) nShapT =   /* power of Shapiro filter for Temperat */
491    (PID.TID 0000.0001)                       0
492    (PID.TID 0000.0001)     ;
493    (PID.TID 0000.0001) nShapS =   /* power of Shapiro filter for Salinity */
494  (PID.TID 0000.0001)                       0  (PID.TID 0000.0001)                       0
495  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
496  (PID.TID 0000.0001) nShapUV =   /* power of Shapiro filter for momentum */  (PID.TID 0000.0001) nShapUV =   /* power of Shapiro filter for momentum */
# Line 539  Line 542 
542  (PID.TID 0000.0001) >   filename(3) = 'secmoms',  (PID.TID 0000.0001) >   filename(3) = 'secmoms',
543  (PID.TID 0000.0001) > &end  (PID.TID 0000.0001) > &end
544  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
545   Creating Output Stream: surface  (PID.TID 0000.0001) Creating Output Stream: surface
546   Frequency:  10  (PID.TID 0000.0001)  Frequency:  10
547   Levels:      1.  (PID.TID 0000.0001)  Levels:      1.
548   Fields:    ETAN    ETANSQ    (PID.TID 0000.0001)  Fields:    ETAN     ETANSQ
549    (PID.TID 0000.0001) Creating Output Stream: state
550   Creating Output Stream: state    (PID.TID 0000.0001)  Frequency:  10
551   Frequency:  10  (PID.TID 0000.0001)  Levels:      1.  2.  3.  4.  5.
552   Levels:      1.  2.  3.  4.  5.  (PID.TID 0000.0001)  Fields:    UVEL     VVEL     WVEL     THETA    SALT
553   Fields:    UVEL    VVEL    WVEL    THETA   SALT      (PID.TID 0000.0001) Creating Output Stream: secmoms
554    (PID.TID 0000.0001)  Frequency:  10
555   Creating Output Stream: secmoms  (PID.TID 0000.0001)  Levels:      1.  2.  3.  4.  5.
556   Frequency:  10  (PID.TID 0000.0001)  Fields:    UVELSQ   VVELSQ   THETASQ  UVELVVEL USLTMASS VSLTMASS UTHMASS  VTHMASS  WVELTH
  Levels:      1.  2.  3.  4.  5.  
  Fields:    UVELSQ  VVELSQ  THETASQ UVELVVELUSLTMASSVSLTMASSUTHMASS VTHMASS  
  WVELTH    
   
557  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
558  (PID.TID 0000.0001) // ===================================  (PID.TID 0000.0001) // ===================================
559  (PID.TID 0000.0001) // GAD parameters :  (PID.TID 0000.0001) // GAD parameters :
560  (PID.TID 0000.0001) // ===================================  (PID.TID 0000.0001) // ===================================
561  (PID.TID 0000.0001) tempAdvScheme =   /* Temp. advection scheme selector */  (PID.TID 0000.0001) tempAdvScheme =   /* Temp. Horiz.Advection scheme selector */
562    (PID.TID 0000.0001)                       2
563    (PID.TID 0000.0001)     ;
564    (PID.TID 0000.0001) tempVertAdvScheme =   /* Temp. Vert. Advection scheme selector */
565  (PID.TID 0000.0001)                       2  (PID.TID 0000.0001)                       2
566  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
567  (PID.TID 0000.0001) tempMultiDimAdvec =   /* use Muti-Dim Advec method for Temp */  (PID.TID 0000.0001) tempMultiDimAdvec =   /* use Muti-Dim Advec method for Temp */
# Line 568  Line 570 
570  (PID.TID 0000.0001) tempAdamsBashforth =   /* use Adams-Bashforth time-stepping for Temp */  (PID.TID 0000.0001) tempAdamsBashforth =   /* use Adams-Bashforth time-stepping for Temp */
571  (PID.TID 0000.0001)                   T  (PID.TID 0000.0001)                   T
572  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
573  (PID.TID 0000.0001) saltAdvScheme =   /* Salt. advection scheme selector */  (PID.TID 0000.0001) saltAdvScheme =   /* Salt. Horiz.advection scheme selector */
574    (PID.TID 0000.0001)                       2
575    (PID.TID 0000.0001)     ;
576    (PID.TID 0000.0001) saltVertAdvScheme =   /* Salt. Vert. Advection scheme selector */
577  (PID.TID 0000.0001)                       2  (PID.TID 0000.0001)                       2
578  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
579  (PID.TID 0000.0001) saltMultiDimAdvec =   /* use Muti-Dim Advec method for Salt */  (PID.TID 0000.0001) saltMultiDimAdvec =   /* use Muti-Dim Advec method for Salt */
# Line 596  Line 601 
601   Allocating  5 Level(s) for Diagnostic # 262 (WVELTH  ),  Total Number of Diagnostics:    72   Allocating  5 Level(s) for Diagnostic # 262 (WVELTH  ),  Total Number of Diagnostics:    72
602  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_max                    =   1.4535016908525E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_max                    =   1.4535016908525E-04
603  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_min                    =  -1.4535016908525E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_min                    =  -1.4535016908525E-04
604  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_mean                   =  -4.6763277296331E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_mean                   =   0.0000000000000E+00
605  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_sd                     =   8.3972192788621E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON fCori_sd                     =   8.3972192788621E-05
606  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_max                   =   1.4544410433286E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_max                   =   1.4544410433286E-04
607  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_min                   =  -1.4544410433286E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_min                   =  -1.4544410433286E-04
608  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_mean                  =  -1.3629120560874E-21  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_mean                  =   0.0000000000000E+00
609  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_sd                    =   8.4860812167727E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriG_sd                    =   8.4860812167727E-05
610  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriCos_max                 =   1.4540341538469E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriCos_max                 =   1.4540341538469E-04
611  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriCos_min                 =   5.2264550201501E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON fCoriCos_min                 =   5.2264550201501E-06
# Line 635  Line 640 
640  (PID.TID 0000.0001) viscAhGrid =   /* Grid dependent lateral eddy viscosity ( non-dim. ) */  (PID.TID 0000.0001) viscAhGrid =   /* Grid dependent lateral eddy viscosity ( non-dim. ) */
641  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
642  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
643    (PID.TID 0000.0001) viscC2leith =   /* Leith harmonic viscosity factor ( non-dom. ) */
644    (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
645    (PID.TID 0000.0001)     ;
646  (PID.TID 0000.0001) viscA4 =   /* Lateral biharmonic viscosity ( m^4/s ) */  (PID.TID 0000.0001) viscA4 =   /* Lateral biharmonic viscosity ( m^4/s ) */
647  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
648  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 644  Line 652 
652  (PID.TID 0000.0001) viscA4Grid =   /* Grid dependent biharmonic viscosity ( non-dim. ) */  (PID.TID 0000.0001) viscA4Grid =   /* Grid dependent biharmonic viscosity ( non-dim. ) */
653  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
654  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
655    (PID.TID 0000.0001) viscC4leith =   /* Leith biharmonic viscosity factor ( non-dom. ) */
656    (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
657    (PID.TID 0000.0001)     ;
658  (PID.TID 0000.0001) no_slip_sides =  /* Viscous BCs: No-slip sides */  (PID.TID 0000.0001) no_slip_sides =  /* Viscous BCs: No-slip sides */
659  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
660  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 668  Line 679 
679  (PID.TID 0000.0001) diffKrS =   /* Laplacian diffusion of salt vertically ( m^2/s ) */  (PID.TID 0000.0001) diffKrS =   /* Laplacian diffusion of salt vertically ( m^2/s ) */
680  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
681  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
682    (PID.TID 0000.0001) diffKrBL79surf =   /* Surface diffusion for Bryan and Lewis 1979 ( m^2/s ) */
683    (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
684    (PID.TID 0000.0001)     ;
685    (PID.TID 0000.0001) diffKrBL79deep =   /* Deep diffusion for Bryan and Lewis 1979 ( m^2/s ) */
686    (PID.TID 0000.0001)                 0.000000000000000E+00
687    (PID.TID 0000.0001)     ;
688    (PID.TID 0000.0001) diffKrBL79scl =   /* Depth scale for Bryan and Lewis 1979 ( m ) */
689    (PID.TID 0000.0001)                 2.000000000000000E+02
690    (PID.TID 0000.0001)     ;
691    (PID.TID 0000.0001) diffKrBL79Ho =   /* Turning depth for Bryan and Lewis 1979 ( m ) */
692    (PID.TID 0000.0001)                -2.000000000000000E+03
693    (PID.TID 0000.0001)     ;
694  (PID.TID 0000.0001)  Equation of State : eosType = IDEALG  (PID.TID 0000.0001)  Equation of State : eosType = IDEALG
695  (PID.TID 0000.0001) tAlpha =   /* Linear EOS thermal expansion coefficient ( 1/degree ) */  (PID.TID 0000.0001) tAlpha =   /* Linear EOS thermal expansion coefficient ( 1/degree ) */
696  (PID.TID 0000.0001)                 1.234567000000000E+05  (PID.TID 0000.0001)                 1.234567000000000E+05
# Line 790  Line 813 
813  (PID.TID 0000.0001) useJamartWetPoints= /* Coriolis WetPoints method flag */  (PID.TID 0000.0001) useJamartWetPoints= /* Coriolis WetPoints method flag */
814  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
815  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
816    (PID.TID 0000.0001) useJamartMomAdv= /* V.I. Non-linear terms Jamart flag */
817    (PID.TID 0000.0001)                   F
818    (PID.TID 0000.0001)     ;
819    (PID.TID 0000.0001) SadournyCoriolis= /* Sadourny Coriolis discr. flag */
820    (PID.TID 0000.0001)                   F
821    (PID.TID 0000.0001)     ;
822    (PID.TID 0000.0001) upwindVorticity= /* Upwind bias vorticity flag */
823    (PID.TID 0000.0001)                   F
824    (PID.TID 0000.0001)     ;
825    (PID.TID 0000.0001) useAbsVorticity= /* Work with f+zeta in Coriolis */
826    (PID.TID 0000.0001)                   F
827    (PID.TID 0000.0001)     ;
828    (PID.TID 0000.0001) highOrderVorticity= /* High order interp. of vort. flag */
829    (PID.TID 0000.0001)                   F
830    (PID.TID 0000.0001)     ;
831  (PID.TID 0000.0001) momForcing =  /* Momentum forcing on/off flag */  (PID.TID 0000.0001) momForcing =  /* Momentum forcing on/off flag */
832  (PID.TID 0000.0001)                   T  (PID.TID 0000.0001)                   T
833  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 802  Line 840 
840  (PID.TID 0000.0001) multiDimAdvection =   /* enable/disable Multi-Dim Advection */  (PID.TID 0000.0001) multiDimAdvection =   /* enable/disable Multi-Dim Advection */
841  (PID.TID 0000.0001)                   T  (PID.TID 0000.0001)                   T
842  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
843    (PID.TID 0000.0001) useMultiDimAdvec =   /* Multi-Dim Advection is/is-not used */
844    (PID.TID 0000.0001)                   F
845    (PID.TID 0000.0001)     ;
846  (PID.TID 0000.0001) implicitDiffusion =/* Implicit Diffusion on/off flag */  (PID.TID 0000.0001) implicitDiffusion =/* Implicit Diffusion on/off flag */
847  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
848  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 841  Line 882 
882  (PID.TID 0000.0001) cg2dTargetResidual =   /* 2d con. grad target residual  */  (PID.TID 0000.0001) cg2dTargetResidual =   /* 2d con. grad target residual  */
883  (PID.TID 0000.0001)                 1.000000000000000E-12  (PID.TID 0000.0001)                 1.000000000000000E-12
884  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
885    (PID.TID 0000.0001) cg2dTargetResWunit =   /* CG2d target residual [W units] */
886    (PID.TID 0000.0001)                -1.000000000000000E+00
887    (PID.TID 0000.0001)     ;
888    (PID.TID 0000.0001) cg2dPreCondFreq =   /* Freq. for updating cg2d preconditioner */
889    (PID.TID 0000.0001)                       1
890    (PID.TID 0000.0001)     ;
891  (PID.TID 0000.0001) //  (PID.TID 0000.0001) //
892  (PID.TID 0000.0001) // Time stepping paramters ( PARM03 in namelist )  (PID.TID 0000.0001) // Time stepping paramters ( PARM03 in namelist )
893  (PID.TID 0000.0001) //  (PID.TID 0000.0001) //
# Line 910  Line 957 
957  (PID.TID 0000.0001) usingSphericalPolarGrid =   /* Spherical coordinates flag ( True / False ) */  (PID.TID 0000.0001) usingSphericalPolarGrid =   /* Spherical coordinates flag ( True / False ) */
958  (PID.TID 0000.0001)                   F  (PID.TID 0000.0001)                   F
959  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
960    (PID.TID 0000.0001) usingCylindricalGrid =   /* Spherical coordinates flag ( True / False ) */
961    (PID.TID 0000.0001)                   F
962    (PID.TID 0000.0001)     ;
963  (PID.TID 0000.0001) groundAtK1 =   /* Lower Boundary (ground) at the surface(k=1) ( T / F ) */  (PID.TID 0000.0001) groundAtK1 =   /* Lower Boundary (ground) at the surface(k=1) ( T / F ) */
964  (PID.TID 0000.0001)                   T  (PID.TID 0000.0001)                   T
965  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 3755  Line 3805 
3805  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   0.0000000000000E+00
3806  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   0.0000000000000E+00
3807  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   0.0000000000000E+00
3808  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
3809  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =   0.0000000000000E+00
3810  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   0.0000000000000E+00
3811  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -4.2904373003856E-24  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   1.9037190753305E-21
3812  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.3972192788622E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.3972192788622E-05
3813  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -4.2904373003856E-24  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   1.9037190753305E-21
3814  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.3972192788622E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.3972192788622E-05
3815  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   0.0000000000000E+00
3816  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
# Line 3769  Line 3819 
3819  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3820  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3821  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3822   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   8.40355562914397E-13  1.55131868913364E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   8.52651282912120E-13  1.55131868913364E+02
3823  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.55561287096200E+01  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.55561287096200E+01
3824  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    19  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    19
3825  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    1.68846712296335E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    1.68846712296695E-13
3826  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3827  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3828  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3780  Line 3830 
3830  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.0000000000000E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.0000000000000E+02
3831  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.4830254551226E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.4830254551226E+01
3832  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3467603486485E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3467603486485E+01
3833  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   6.1031052507960E-15  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.0082197226269E-14
3834  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.9950878779048E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.9950878779048E+01
3835  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   8.5372171265177E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   8.5372171265176E-01
3836  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6192921666941E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6192921666941E+00
3837  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6192921666941E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6192921666941E+00
3838  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -2.9539853097734E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -1.2551373266423E-17
3839  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.9289422996161E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.9289422996161E-01
3840  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.6807484748786E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.6807484748786E-03
3841  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.6192921666941E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.6192921666941E+00
3842  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.6192921666942E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.6192921666942E+00
3843  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   6.1129722971648E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   6.2756866332114E-19
3844  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.9289422996161E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.9289422996161E-01
3845  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6807484748786E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6807484748785E-03
3846  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1196584751439E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.1196584751439E-01
3847  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.9112672468076E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.9112672468076E-02
3848  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -4.3761518382968E-19  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   7.8022050034493E-17
3849  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7255887793797E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7255887793797E-02
3850  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   1.8777024653020E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   1.8777024653020E-03
3851  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1921910192279E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1940282986818E+02
3852  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507813945791E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507814877023E+02
3853  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1868194046418E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1868532671144E+02
3854  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5639454082076E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5637407459438E+01
3855  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.1604054812275E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.2489842561528E-02
3856  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
3857  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
3858  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
# Line 3813  Line 3863 
3863  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   8.4151277628712E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   8.4151277628712E-03
3864  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   9.2522741667272E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   9.2522741667272E-03
3865  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.9901878202814E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.9901878202814E-03
3866  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.8263869233037E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.8263869233036E+00
3867  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.8000984400450E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.8000984400449E-01
3868  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
3869  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.9938550737868E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.9938550737868E-08
3870  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   3.9938550737887E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   3.9938550737888E-08
3871  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   3.7653613568994E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   1.4950742370344E-19
3872  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.3972192813162E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.3972192813162E-05
3873  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   3.7653613568993E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   1.4950742370344E-19
3874  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.3972192813161E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.3972192813162E-05
3875  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.6437454310324E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.6433273926130E-01
3876  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
3877  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.6920333672354E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.6916117520754E+01
3878  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5537954021824E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5523398902152E+01
3879  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3880  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3881  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3882    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -2.50111042987555E-12  3.45223195070466E+02
3883    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.15912516352754E+01
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -9.65505453365267E-13  3.37738997283730E+02  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.20281652818237E+01  
3884  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    18  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    18
3885  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.19984294192898E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.25006370077712E-13
3886  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3887  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3888  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3889  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     2  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     2
3890  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.2000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.2000000000000E+03
3891  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.0872819550381E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.0873856651391E+02
3892  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -7.0097488739436E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -7.0107139882521E+01
3893  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   2.7725199084689E-14  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.0885485115320E-14
3894  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.8729547165557E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.8773418307067E+01
3895  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   1.4679654862326E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   1.5408042684165E+00
3896  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   5.1900525652229E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   5.1946065159820E+00
3897  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -5.1900525652229E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -5.1946065159820E+00
3898  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.4232785675867E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.4232785675867E-02
3899  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.3804151882170E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.3807627044524E+00
3900  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.0566260389950E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.0901323738347E-02
3901  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   5.1900525652229E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   5.1946065159820E+00
3902  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -5.1900525652229E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -5.1946065159820E+00
3903  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.4232785675867E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.4232785675867E-02
3904  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3804151882170E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3807627044524E+00
3905  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.0566260389950E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.0901323738347E-02
3906  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.7343869193334E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   1.8340574030882E-01
3907  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -7.7716535741676E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -7.7732620564078E-02
3908  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2429463813240E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.6636440885762E-17
3909  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.2698619222766E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   5.2875020248125E-02
3910  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.3284425302306E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.5113572046675E-03
3911  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1951306663541E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1977588085229E+02
3912  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507815435762E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507817208965E+02
3913  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1868735845980E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1869406873669E+02
3914  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5636182514764E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5632124108364E+01
3915  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.3024421217206E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.4167126403883E-02
3916  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
3917  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
3918  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
3919  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
3920  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
3921  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   2.4565703906415E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   2.4525888966425E-02
3922  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.4565703906415E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   2.4525888966426E-02
3923  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   1.4471328695856E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   1.4473402897874E-02
3924  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.4361509642524E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   1.4363588889406E-02
3925  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.7245798551357E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.7271573497487E-02
3926  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.5147637854142E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.5142555134341E+01
3927  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.9053835438356E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.9063429122462E+00
3928  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
3929  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -2.8769442344576E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -2.9409933235201E-07
3930  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   2.8769442344574E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   2.9409933235201E-07
3931  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   4.5408370049060E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -6.4751577769687E-20
3932  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.3983458599435E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.3983458617510E-05
3933  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   4.5408370049059E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -6.4751577769687E-20
3934  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.3983458599435E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.3983458617510E-05
3935  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.1221543106667E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.1221417313754E+00
3936  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
3937  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -1.1317554729489E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -1.1317427860291E+02
3938  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   3.0881611571523E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   3.0837616947178E+01
3939  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3940  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3941  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3942    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   7.95807864051312E-13  6.26178946684573E+02
3943    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.74020377022589E+01
3944    Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    18
3945    Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    1.49132966962194E-13
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -1.34622868408485E-12  6.26088689874379E+02  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.73955235968768E+01  
 (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  
 (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.80379011627500E-13  
3946  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3947  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3948  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3949  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     3  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     3
3950  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.8000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.8000000000000E+03
3951  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.1585099057102E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.1588201663322E+02
3952  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.3940780417671E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.3943647384894E+02
3953  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.6786049714342E-13  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   5.4623576455453E-14
3954  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.1570287897486E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.1577056689602E+02
3955  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   1.7911192795801E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   1.8571419347435E+00
3956  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   7.6823372796230E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   7.6928025673246E+00
3957  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -7.6823372796229E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -7.6928025673245E+00
3958  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   3.7103560383557E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   3.7110402147345E-02
3959  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   2.0566588163309E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   2.0573076026891E+00
3960  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.4444389089763E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.4961078252729E-02
3961  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.6823372796230E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   7.6928025673246E+00
3962  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -7.6823372796230E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -7.6928025673246E+00
3963  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.7103560383557E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.7110402147345E-02
3964  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   2.0566588163309E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   2.0573076026891E+00
3965  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.4444389089763E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.4961078252729E-02
3966  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   2.0815164597961E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   2.2059197713161E-01
3967  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.1551730751009E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.1554900394848E-01
3968  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.5469127500421E-19  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.0312479656733E-16
3969  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   7.6974640547191E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   7.7170627133674E-02
3970  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.4197479104221E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.5916054862220E-03
3971  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.1985319474377E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2015979142576E+02
3972  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507817774551E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507820320477E+02
3973  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1869609817577E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1870602154261E+02
3974  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5630896762663E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5624886129577E+01
3975  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.4476777658084E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.5713902557708E-02
3976  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
3977  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
3978  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
3979  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
3980  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
3981  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7040919190642E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   3.7044732818779E-02
3982  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.7040919190642E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   3.7044732818779E-02
3983  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.1424559007457E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.1428690017880E-02
3984  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   2.1274467559539E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   2.1278611777621E-02
3985  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.6935781015352E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.7014120797123E-02
3986  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3369820683777E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3385817050440E+01
3987  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.2304194027739E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.2330881085138E+00
3988  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
3989  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -6.1809972900805E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -6.4857080083492E-07
3990  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   6.1809972900804E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   6.4857080083492E-07
3991  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -5.6494885456771E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   1.1081634187832E-19
3992  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4001665259345E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4001668525208E-05
3993  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -5.6494885456771E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   1.1081634187832E-19
3994  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4001665259345E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4001668525208E-05
3995  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.6658594682055E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -1.6658084957799E+00
3996  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
3997  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -1.6801125766610E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -1.6800611681148E+02
3998  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   4.5829078735077E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   4.5736700952181E+01
3999  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4000  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4001  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4002    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -9.66338120633736E-13  1.03335498465699E+03
4003    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.38026487455335E+01
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -8.34110558400880E-13  1.03317575499764E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.37978743384498E+01  
4004  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
4005  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.89182640650173E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.96308028126476E-13
4006  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4007  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4008  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4009  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     4  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     4
4010  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.4000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   2.4000000000000E+03
4011  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.5620789497431E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.5626950547330E+02
4012  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3075241501682E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3080906508343E+02
4013  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   4.3620101297116E-13  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   4.1770970230641E-13
4014  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.9025486112872E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.9033878374968E+02
4015  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1175760551533E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1516988645868E+00
4016  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.0080936083968E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.0096955541755E+01
4017  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.0080936083968E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.0096955541755E+01
4018  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.8263068107823E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.8280600054964E-02
4019  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   2.7189806666565E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   2.7198970353574E+00
4020  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.7522199159701E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.8073122674773E-02
4021  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.0080936083968E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.0096955541755E+01
4022  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.0080936083968E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.0096955541755E+01
4023  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   6.8263068107823E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   6.8280600054964E-02
4024  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   2.7189806666565E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   2.7198970353575E+00
4025  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.7522199159701E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.8073122674773E-02
4026  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   2.3392817392255E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   2.3928210581526E-01
4027  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5224125468175E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.5228788782914E-01
4028  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7835883041173E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.5468719485100E-16
4029  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.0031217280256E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.0049014959132E-01
4030  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.4169162303104E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.5841294547743E-03
4031  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2020611800442E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2052943782683E+02
4032  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507820908584E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507824242304E+02
4033  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1870804795548E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1872106106425E+02
4034  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5623659207612E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5615763331812E+01
4035  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.5868269262390E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.7108644819984E-02
4036  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4037  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4038  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4039  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4040  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4041  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   4.9430666866155E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   4.9455306033062E-02
4042  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   4.9430666866154E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   4.9455306033062E-02
4043  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.8071380870706E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   2.8077497758120E-02
4044  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   2.7894578155178E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   2.7900720900137E-02
4045  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.8098456091554E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.8114426299654E-01
4046  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.7846775529081E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.7907987409785E+01
4047  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.3961271581346E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.4011118349917E+00
4048  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4049  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -9.7830551577177E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.0311872788954E-06
4050  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   9.7830551577176E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.0311872788954E-06
4051  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.3243236737255E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.8831055097663E-19
4052  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4026626192015E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4026635124758E-05
4053  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.3243236737255E-22  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.8831055097663E-19
4054  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4026626192014E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4026635124758E-05
4055  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -2.1913831950600E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -2.1912330276234E+00
4056  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4057  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -2.2101326892058E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -2.2099812369352E+02
4058  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   6.0271257367358E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   6.0115223519862E+01
4059  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4060  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4061  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4062    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -3.58113538823090E-12  1.53135300969851E+03
4063    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.14175229311653E+01
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.21779278170220E-12  1.53105726663819E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    1.14141228911970E+01  
4064  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
4065  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.68991506452475E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.79796061190851E-13
4066  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4067  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4068  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4069  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     5  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     5
4070  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.0000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.0000000000000E+03
4071  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   5.2788034167705E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   5.2798200447110E+02
4072  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.4332590535789E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.4341897409660E+02
4073  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   8.0387466575098E-13  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   6.9404073613987E-13
4074  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.8162986752313E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.8173247707471E+02
4075  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.4377824777148E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.4778534265720E+00
4076  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.2386384901512E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.2407775137776E+01
4077  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.2386384901512E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.2407775137776E+01
4078  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.0731073263748E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.0734215909640E-01
4079  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   3.3643155536277E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   3.3654763038191E+00
4080  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   1.9986086313542E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.0517570982107E-02
4081  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.2386384901512E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.2407775137776E+01
4082  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2386384901512E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.2407775137776E+01
4083  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.0731073263748E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.0734215909640E-01
4084  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   3.3643155536277E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   3.3654763038191E+00
4085  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   1.9986086313542E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.0517570982107E-02
4086  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   2.8612074432774E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   2.8618749815492E-01
4087  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.8762305013900E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.8768374951953E-01
4088  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.1546170746618E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.6011481572296E-16
4089  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.2268902317788E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.2284427537834E-01
4090  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.3288660486575E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.4659900127227E-03
4091  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2055113405099E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2087293970285E+02
4092  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507824875479E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507829147084E+02
4093  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1872308349927E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1873903430228E+02
4094  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5614537297098E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5604840498482E+01
4095  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.7130821714331E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.8214999744653E-02
4096  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4097  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4098  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4099  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4100  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4101  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   6.1703242251487E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   6.1743481201519E-02
4102  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   6.1703242251487E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   6.1743481201519E-02
4103  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4334489319329E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   3.4342499778591E-02
4104  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.4147081574962E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.4155136332450E-02
4105  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.9657691140548E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.9686594319327E-01
4106  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   8.7913955494962E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   8.8061341720649E+01
4107  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.1328029808689E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.1335845494846E+01
4108  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4109  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.3477011496586E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.4188743322611E-06
4110  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.3477011496586E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4188743322611E-06
4111  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.4276161292852E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.4639993867739E-19
4112  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4058141144470E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4058158315558E-05
4113  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   6.4276161292852E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.4639993867739E-19
4114  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4058141144470E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4058158315558E-05
4115  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -2.6941966381379E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -2.6938958993795E+00
4116  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4117  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -2.7172482085835E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -2.7169448967015E+02
4118  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   7.4091573415123E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   7.3859395111745E+01
4119  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4120  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4121  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4122    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.96855898038484E-12  2.11352699152295E+03
4123    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.71506784754053E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.95226082364297E-12  2.11308892309548E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    9.71312799303639E+00  
4124  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
4125  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.54182647624420E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.67879391475050E-13
4126  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4127  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4128  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4129  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     6  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     6
4130  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.6000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.6000000000000E+03
4131  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2858457783336E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2873516711824E+02
4132  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -4.7617006347047E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -4.7630737633267E+02
4133  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.1735471247235E-12  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.0924715291091E-12
4134  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   3.8893040303425E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   3.8905641804230E+02
4135  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.7199458327956E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.7552151305421E+00
4136  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.4598800935369E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.4625675433445E+01
4137  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.4598800935369E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.4625675433445E+01
4138  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.5377509857812E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.5382296566386E-01
4139  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   3.9898112381017E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   3.9912007942164E+00
4140  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.2024686122285E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.2483648180392E-02
4141  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.4598800935369E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.4625675433445E+01
4142  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.4598800935369E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.4625675433445E+01
4143  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.5377509857812E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.5382296566386E-01
4144  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   3.9898112381017E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   3.9912007942164E+00
4145  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2024686122285E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.2483648180392E-02
4146  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   3.3450705982890E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   3.3458860398685E-01
4147  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.2140770814552E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.2148143513905E-01
4148  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.4090368030351E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -5.4276208719647E-17
4149  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.4401285722293E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.4414869023889E-01
4150  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.1961830707346E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.2980809966766E-03
4151  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2087820877832E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2121624828210E+02
4152  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507829859411E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507835415008E+02
4153  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1874105184164E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1875976316568E+02
4154  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5603615720256E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5592217314607E+01
4155  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.8112285458635E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.8951378016918E-02
4156  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4157  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4158  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4159  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4160  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4161  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.3806441867821E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.3871242469094E-02
4162  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   7.3806441867821E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   7.3871242469094E-02
4163  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.0140847179468E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.0150632478422E-02
4164  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.9961133124577E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   3.9970988112331E-02
4165  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.5633429202193E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   7.5682448209953E-01
4166  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.2282569554127E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.2312630100426E+02
4167  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5939306017470E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.5950407086917E+01
4168  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4169  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.7131233477621E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.7976023431696E-06
4170  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.7131233477621E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.7976023431696E-06
4171  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.5658803053842E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   3.2552764327823E-20
4172  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4095960484093E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4095988479266E-05
4173  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.5658803053841E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   3.2552764327823E-20
4174  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4095960484092E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4095988479266E-05
4175  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.1699850121724E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.1694928686960E+00
4176  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4177  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -3.1971074321863E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -3.1966110779259E+02
4178  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   8.7180984969993E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   8.6862448693156E+01
4179  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4180  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4181  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4182    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.57065504835919E-12  2.77224941844937E+03
4183    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.43683429414922E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -6.16845463596860E-12  2.77164532520845E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    8.43574471874410E+00  
4184  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
4185  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.16840617987745E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.32875066386382E-13
4186  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4187  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4188  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4189  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     7  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     7
4190  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.2000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.2000000000000E+03
4191  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.5569982205975E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   9.5590748469548E+02
4192  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -6.2818025911530E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -6.2836892241965E+02
4193  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.4681090282264E-12  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.5166075345279E-12
4194  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.1113099984931E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   5.1128494554912E+02
4195  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.0202848346405E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.0462835081551E+00
4196  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.6726477090707E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.6751586987661E+01
4197  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.6726477090708E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.6751586987661E+01
4198  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.0712561199343E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.0719190828922E-01
4199  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   4.5928568124543E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   4.5944646776062E+00
4200  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.3855448096756E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.4217946278285E-02
4201  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.6726477090708E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.6751586987661E+01
4202  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.6726477090708E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.6751586987661E+01
4203  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.0712561199343E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.0719190828923E-01
4204  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   4.5928568124543E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   4.5944646776062E+00
4205  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.3855448096756E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.4217946278285E-02
4206  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   3.7852540604587E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   3.7862052831267E-01
4207  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5337805426813E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.5346431550854E-01
4208  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -6.6520158147615E-19  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   8.1414313079471E-17
4209  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.6417044360048E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.6429205225177E-01
4210  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.0935701654533E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.1627172120541E-03
4211  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2122564883050E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2158626222864E+02
4212  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507836251889E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507843675397E+02
4213  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1876177493237E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1878304617577E+02
4214  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5590994082657E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5578007612790E+01
4215  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.8774976137711E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9413581683033E-02
4216  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4217  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4218  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4219  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4220  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4221  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   8.5653233640259E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   8.5757247802656E-02
4222  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5653233640259E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5757247802656E-02
4223  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.5423048725505E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   4.5434463397521E-02
4224  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   4.5271114550493E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   4.5282632288209E-02
4225  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.3062744950348E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.3070614777258E+00
4226  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.6168765813520E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   1.6221711274746E+02
4227  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.1133375291073E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.1148169740009E+01
4228  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4229  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -2.0664782842624E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -2.1593960965175E-06
4230  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   2.0664782842625E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   2.1593960965175E-06
4231  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   1.1217833706435E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.8576692624091E-20
4232  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4139790046917E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4139831332756E-05
4233  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   1.1217833706435E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.8576692624091E-20
4234  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4139790046916E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4139831332756E-05
4235  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.6146908126224E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -3.6139778715626E+00
4236  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4237  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -3.6456181394280E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -3.6448990984381E+02
4238  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   9.9438928068269E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   9.9025941391773E+01
4239  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4240  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4241  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4242    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.11590769747272E-12  3.49900571467839E+03
4243    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.43905545935130E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -5.80058223675906E-12  3.49821439851677E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    7.43836905330945E+00  
4244  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
4245  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.15110777707203E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.25372166923061E-13
4246  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4247  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4248  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4249  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     8  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     8
4250  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.8000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   4.8000000000000E+03
4251  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.2063009241298E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.2065729402750E+03
4252  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -7.9811263256517E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -7.9835903874904E+02
4253  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.7107772789594E-12  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.8764805088226E-12
4254  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   6.4708730998894E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   6.4727332423924E+02
4255  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.2955792476448E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.3207585600296E+00
4256  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8779724524058E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.8815331380991E+01
4257  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.8779724524058E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -1.8815331380991E+01
4258  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.6677956265586E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   2.6686586143207E-01
4259  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   5.1711078348458E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   5.1729262008681E+00
4260  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.5698964922456E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.5994957564700E-02
4261  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8779724524058E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.8815331380991E+01
4262  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.8779724524058E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -1.8815331380991E+01
4263  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.6677956265586E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   2.6686586143207E-01
4264  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   5.1711078348458E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   5.1729262008681E+00
4265  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.5698964922456E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.5994957564699E-02
4266  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.1766850146591E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.1777575734243E-01
4267  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.8376927298209E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -2.8386651090114E-01
4268  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   3.9885592833530E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.2335442801325E-16
4269  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.8304322884119E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   1.8315562620759E-01
4270  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.0557058602356E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.1090154630129E-03
4271  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2158515410336E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2192735735630E+02
4272  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507844693228E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507854821233E+02
4273  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1878505134022E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1880866032280E+02
4274  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5576786171455E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5562338628645E+01
4275  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9211776431504E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9638993080825E-02
4276  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4277  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4278  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4279  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4280  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4281  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   9.7139774456142E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   9.7292989202442E-02
4282  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   9.7139774456142E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   9.7292989202442E-02
4283  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.0120220175909E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.0133090881091E-02
4284  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.0017482271888E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.0030498411487E-02
4285  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.0936099337436E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.0948137813585E+00
4286  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.0348815267679E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.0429920786575E+02
4287  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.6806666343502E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   2.6825515099349E+01
4288  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4289  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -2.5776824121554E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -2.5783121745471E-06
4290  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   2.5776824121554E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   2.5783121745471E-06
4291  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   2.8894116859527E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -7.8012166275000E-20
4292  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4189292044710E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4189348881514E-05
4293  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   2.8894116859527E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -7.8012166275000E-20
4294  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4189292044710E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4189348881514E-05
4295  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.0245459844623E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.0235948720589E+00
4296  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4297  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -4.0589800357706E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -4.0580207856410E+02
4298  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.1077429162549E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.1026096590430E+02
4299  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4300  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4301  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4302    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -3.97903932025656E-12  4.28450333868490E+03
4303    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.63578673262559E+00
4304    Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    17
4305    Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    1.69039279433697E-13
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.13662462459297E-12  4.28350652218072E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    6.63529415509147E+00  
 (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  
 (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    9.73737463242499E-13  
4306  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4307  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4308  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4309  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     9  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                     9
4310  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.4000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   5.4000000000000E+03
4311  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4771963650816E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.4775389899814E+03
4312  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -9.8459129498882E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -9.8490105989322E+02
4313  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.6554006201079E-13  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =   1.1824397726827E-12
4314  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.9554394333104E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   7.9576588556789E+02
4315  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.5845137613521E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.6143056008530E+00
4316  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.0743748537709E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.0785262179346E+01
4317  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.0743748537709E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.0785262179346E+01
4318  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   3.3210844255003E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   3.3221601522633E-01
4319  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   5.7225143422278E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   5.7245363412598E+00
4320  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.7645511034689E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.7892070036020E-02
4321  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.0743748537709E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.0785262179346E+01
4322  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.0743748537709E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.0785262179346E+01
4323  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.3210844255003E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   3.3221601522633E-01
4324  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   5.7225143422278E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   5.7245363412598E+00
4325  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.7645511034688E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.7892070036020E-02
4326  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.5149239836593E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.5161007965671E-01
4327  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.1205281877924E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.1215988197763E-01
4328  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   3.9435057897869E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.6677539498897E-16
4329  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.0051439866309E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.0062158522387E-01
4330  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.0512592254463E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.0950562133101E-03
4331  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2191925807592E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2223785082470E+02
4332  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507856086271E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507869988924E+02
4333  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1881065810955E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1883636310221E+02
4334  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5561119210900E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5545350204508E+01
4335  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9434117424396E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9690460806856E-02
4336  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4337  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4338  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4339  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4340  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4341  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.0816607410500E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.0836933877619E-01
4342  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.0816607410500E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.0836933877619E-01
4343  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.4179087803912E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.4193209558805E-02
4344  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.4147774648827E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.4162094429800E-02
4345  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.1644508288535E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.1662167231682E+00
4346  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.4719318848870E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.4829370992012E+02
4347  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.2851545688688E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.2874754782948E+01
4348  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4349  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.2204759766903E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.2212969419307E-06
4350  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   3.2204759766903E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   3.2212969419307E-06
4351  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -3.8182137759322E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.0228407155875E-19
4352  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4244086194481E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4244160599801E-05
4353  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -3.8182137759322E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.0228407155875E-19
4354  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4244086194481E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4244160599801E-05
4355  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.3961027044612E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.3949082558703E+00
4356  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4357  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -4.4337157983770E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -4.4325111300733E+02
4358  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.2110648556686E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.2048932994396E+02
4359  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4360  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4361  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4362    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -4.32009983342141E-12  5.11879812536661E+03
4363    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.97274535267249E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =  -7.06656955173912E-13  5.11758096382359E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.97235913753575E+00  
4364  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4365  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.68627617547722E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    7.97032171930610E-13
4366  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4367  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4368  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4369  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    10  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    10
4370  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.0000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.0000000000000E+03
4371  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.7649727136324E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   1.7653909733804E+03
4372  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1861109863397E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1864890797074E+03
4373  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.0217250002616E-12  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -4.6269382409325E-13
4374  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.5514347541868E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   9.5540494032847E+02
4375  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.9014121523003E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   3.9217161175551E+00
4376  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.2627170538061E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.2663212203824E+01
4377  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2627170538061E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.2663212203824E+01
4378  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.0244428980659E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.0257416785847E-01
4379  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.2453481980781E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.2475669329149E+00
4380  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.9685527989959E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   2.9931114602139E-02
4381  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.2627170538061E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.2663212203824E+01
4382  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2627170538061E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.2663212203824E+01
4383  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.0244428980659E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.0257416785847E-01
4384  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.2453481980781E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.2475669329149E+00
4385  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.9685527989959E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   2.9931114602139E-02
4386  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.8014854021867E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   4.8027678855795E-01
4387  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.3803299425505E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.3814884310984E-01
4388  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.5123948176868E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.7220301586093E-16
4389  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.1647358721763E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.1657834582035E-01
4390  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.0881534390341E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.1278451267097E-03
4391  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2222634792127E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2252067426120E+02
4392  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507871575418E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507890500663E+02
4393  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1883835279627E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1886589471133E+02
4394  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5544133056029E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5527193916501E+01
4395  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9503370127858E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9710433879728E-02
4396  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4397  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4398  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4399  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4400  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4401  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.1864802240688E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.1889370611918E-01
4402  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.1864802240688E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.1889370611918E-01
4403  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7555269236946E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7570396208137E-02
4404  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.7617824826241E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   5.7633214626954E-02
4405  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.5614952931744E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   4.5639930000202E+00
4406  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.9183601225969E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   2.9318696488530E+02
4407  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.9159316867800E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   3.9187129756862E+01
4408  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4409  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.9160638166089E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -3.9170982432728E-06
4410  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   3.9160638166089E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   3.9170982432728E-06
4411  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -6.2904095107412E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -6.0795117714176E-20
4412  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4303751100514E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4303844850330E-05
4413  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -6.2904095107411E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -6.0795117714176E-20
4414  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4303751100514E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4303844850330E-05
4415  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.7262616936495E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -4.7248307434521E+00
4416  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4417  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -4.7666996308192E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -4.7652564373991E+02
4418  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.3036639189028E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.2964448281483E+02
4419  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4420  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4421  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
4422  (PID.TID 0000.0001) // Time-average data written, t-step        10  (PID.TID 0000.0001) // Time-average data written, t-step        10
4423  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
4424   Computing Diagnostic # 238  ETAN         Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 238  ETAN         Counter:  10      Parms: SM      M1      
4425   Computing Diagnostic # 239  ETANSQ       Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 239  ETANSQ       Counter:  10      Parms: SM      M1      
4426   Computing Diagnostic # 242  UVEL         Counter:  10      Parms: UU   243M         Computing Diagnostic # 242  UVEL         Counter:  10      Parms: UU   243MR      
4427             Vector  Mate for  UVEL         Diagnostic # 243  VVEL     exists             Vector  Mate for  UVEL         Diagnostic # 243  VVEL     exists
4428   Computing Diagnostic # 243  VVEL         Counter:  10      Parms: VV   242M         Computing Diagnostic # 243  VVEL         Counter:  10      Parms: VV   242MR      
4429             Vector  Mate for  VVEL         Diagnostic # 242  UVEL     exists             Vector  Mate for  VVEL         Diagnostic # 242  UVEL     exists
4430   Computing Diagnostic # 244  WVEL         Counter:  10      Parms: WM      L         Computing Diagnostic # 244  WVEL         Counter:  10      Parms: WM      LR      
4431   Computing Diagnostic # 240  THETA        Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 240  THETA        Counter:  10      Parms: SM      MR      
4432   Computing Diagnostic # 241  SALT         Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 241  SALT         Counter:  10      Parms: SM      MR      
4433   Computing Diagnostic # 247  UVELSQ       Counter:  10      Parms: UU   248M         Computing Diagnostic # 247  UVELSQ       Counter:  10      Parms: UU   248MR      
4434             Vector  Mate for  UVELSQ       Diagnostic # 248  VVELSQ   exists             Vector  Mate for  UVELSQ       Diagnostic # 248  VVELSQ   exists
4435   Computing Diagnostic # 248  VVELSQ       Counter:  10      Parms: VV   247M         Computing Diagnostic # 248  VVELSQ       Counter:  10      Parms: VV   247MR      
4436             Vector  Mate for  VVELSQ       Diagnostic # 247  UVELSQ   exists             Vector  Mate for  VVELSQ       Diagnostic # 247  UVELSQ   exists
4437   Computing Diagnostic # 245  THETASQ      Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 245  THETASQ      Counter:  10      Parms: SM      MR      
4438   Computing Diagnostic # 250  UVELVVEL     Counter:  10      Parms: UZ   250M         Computing Diagnostic # 250  UVELVVEL     Counter:  10      Parms: UZ   250MR      
4439             Vector  Mate for  UVELVVEL     Diagnostic # 250  UVELVVEL exists             Vector  Mate for  UVELVVEL     Diagnostic # 250  UVELVVEL exists
4440   Computing Diagnostic # 257  USLTMASS     Counter:  10      Parms: UU   258M         Computing Diagnostic # 257  USLTMASS     Counter:  10      Parms: UU   258MR      
4441             Vector  Mate for  USLTMASS     Diagnostic # 258  VSLTMASS exists             Vector  Mate for  USLTMASS     Diagnostic # 258  VSLTMASS exists
4442   Computing Diagnostic # 258  VSLTMASS     Counter:  10      Parms: VV   257M         Computing Diagnostic # 258  VSLTMASS     Counter:  10      Parms: VV   257MR      
4443             Vector  Mate for  VSLTMASS     Diagnostic # 257  USLTMASS exists             Vector  Mate for  VSLTMASS     Diagnostic # 257  USLTMASS exists
4444   Computing Diagnostic # 254  UTHMASS      Counter:  10      Parms: UU   255M         Computing Diagnostic # 254  UTHMASS      Counter:  10      Parms: UU   255MR      
4445             Vector  Mate for  UTHMASS      Diagnostic # 255  VTHMASS  exists             Vector  Mate for  UTHMASS      Diagnostic # 255  VTHMASS  exists
4446   Computing Diagnostic # 255  VTHMASS      Counter:  10      Parms: VV   254M         Computing Diagnostic # 255  VTHMASS      Counter:  10      Parms: VV   254MR      
4447             Vector  Mate for  VTHMASS      Diagnostic # 254  UTHMASS  exists             Vector  Mate for  VTHMASS      Diagnostic # 254  UTHMASS  exists
4448   Computing Diagnostic # 262  WVELTH       Counter:  10      Parms: WM      M         Computing Diagnostic # 262  WVELTH       Counter:  10      Parms: WM      MR      
4449   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.39961392370469E-12  5.98999413359899E+03   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.93267624126747E-12  5.99144232741893E+03
4450  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.41362884855446E+00  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    5.41394838569420E+00
4451  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4452  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.26781379868406E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    6.51178243703533E-13
4453  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4454  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4455  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4456  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    11  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    11
4457  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.6000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   6.6000000000000E+03
4458  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.0660473118462E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.0665447071636E+03
4459  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.4010414111014E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.4014923628753E+03
4460  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -4.7404779635005E-12  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.8532785819084E-12
4461  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.1244368412288E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.1247411130644E+03
4462  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.2814942308161E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.2916579294726E+00
4463  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.4393152435208E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.4437938763666E+01
4464  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.4393152435208E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.4437938763666E+01
4465  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.7708627361524E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   4.7723926780459E-01
4466  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.7382279311284E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   6.7406361339137E+00
4467  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.1753166391444E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.2002777224427E-02
4468  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.4393152435208E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.4437938763666E+01
4469  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.4393152435208E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.4437938763666E+01
4470  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.7708627361524E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   4.7723926780459E-01
4471  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.7382279311284E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   6.7406361339137E+00
4472  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.1753166391444E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.2002777224427E-02
4473  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.0327747940502E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.0341223431287E-01
4474  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.6151760166360E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.6164143411016E-01
4475  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -6.7315219798781E-19  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.1710483487859E-17
4476  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.3082056093690E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.3092462771285E-01
4477  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.1724433359507E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.2130653338370E-03
4478  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2250895833646E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2278185049457E+02
4479  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507892488383E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507917772019E+02
4480  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1886787566439E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1889698038952E+02
4481  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5525979305259E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5508032083290E+01
4482  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9558425896032E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9847032017924E-02
4483  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4484  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4485  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4486  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4487  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4488  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.2852173321120E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.2879656691239E-01
4489  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.2852173321120E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.2879656691240E-01
4490  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0214919324526E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0230746431755E-02
4491  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.0393297528603E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.0409468117545E-02
4492  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.3217910495634E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   6.3252128570869E+00
4493  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3657068910810E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.3809879086635E+02
4494  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.5623190652215E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   4.5655784605800E+01
4495  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4496  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.6575928742454E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -4.6588611897184E-06
4497  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   4.6575928742454E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   4.6588611897184E-06
4498  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.8047981373676E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   3.8844981245913E-20
4499  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4367825874086E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4367940524469E-05
4500  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.8047981373676E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   3.8844981245913E-20
4501  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4367825874085E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4367940524469E-05
4502  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.0122978085480E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.0106485972017E+00
4503  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4504  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.0551830732657E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.0535197512526E+02
4505  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.3849703317724E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.3767207133178E+02
4506  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4507  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4508  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4509    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   5.34328137291595E-12  6.89166125315481E+03
4510    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.93453155314223E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.10065290215289E-11  6.88997662158735E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.93425694554713E+00  
4511  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4512  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.29355596578408E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    5.50745621284372E-13
4513  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4514  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4515  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4516  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    12  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    12
4517  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.2000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.2000000000000E+03
4518  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.3767316404191E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.3773096960822E+03
4519  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6276257644877E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.6281537328462E+03
4520  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -7.7517281293400E-12  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -7.3002803356935E-12
4521  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.3018948654627E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.3022448620946E+03
4522  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.7707546983677E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   4.7790011522222E+00
4523  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6009462078452E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.6061105736693E+01
4524  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6009462078452E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6061105736693E+01
4525  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   5.5530754401879E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   5.5548424092036E-01
4526  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.2001399090073E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.2027299769772E+00
4527  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.3751789588321E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.3999890610199E-02
4528  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.6009462078452E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.6061105736693E+01
4529  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.6009462078452E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.6061105736693E+01
4530  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   5.5530754401879E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   5.5548424092036E-01
4531  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2001399090073E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.2027299769772E+00
4532  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.3751789588321E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.3999890610199E-02
4533  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2043060089310E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2056875513071E-01
4534  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.8231303118061E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -3.8244440543507E-01
4535  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.7261889384680E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -6.7302498812363E-16
4536  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.4346782542450E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.4357223369636E-01
4537  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.2668629943280E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.3051487636400E-03
4538  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2277236422676E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2302879697316E+02
4539  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507920243380E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507953193159E+02
4540  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1889895202573E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1892933288309E+02
4541  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5506820296225E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5488036625183E+01
4542  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9701003977951E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0041418197626E-02
4543  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4544  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4545  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4546  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4547  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4548  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.3774291854151E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.3803128820647E-01
4549  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.3774291854151E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.3803128820647E-01
4550  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2136866011919E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2152998059713E-02
4551  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2451672107172E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2468250615686E-02
4552  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   8.4746512035906E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   8.4792084042587E+00
4553  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.8069182090002E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.8230781351985E+02
4554  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.2141125021021E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.2178612267580E+01
4555  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4556  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -5.4376755965903E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -5.4391955973971E-06
4557  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   5.4376755965903E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   5.4391955973971E-06
4558  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.3502359195715E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   7.3084862366138E-20
4559  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4435812018356E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4435948933441E-05
4560  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.3502359195715E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.3084862366138E-20
4561  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4435812018356E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4435948933441E-05
4562  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.2518826857966E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.2500439032983E+00
4563  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4564  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.2968178408592E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.2949633257213E+02
4565  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.4545391508894E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.4453015061039E+02
4566  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4567  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4568  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4569    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.20508047984913E-11  7.80856732443657E+03
4570    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.51669528807331E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.50036649770868E-11  7.80664788004142E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.51645085770762E+00  
4571  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4572  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.52323095208666E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.71725426515031E-13
4573  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4574  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4575  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4576  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    13  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    13
4577  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.8000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   7.8000000000000E+03
4578  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.6933080587532E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   2.6939656571338E+03
4579  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.8639738231747E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.8645830345510E+03
4580  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.0717467015715E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.0127853705152E-11
4581  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.4859207524598E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.4863189754579E+03
4582  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   5.2752153742676E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   5.2830120699212E+00
4583  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.7467882009639E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.7523544745388E+01
4584  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7467882009638E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7523544745388E+01
4585  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.3636224308786E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   6.3656299606168E-01
4586  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.6304551414559E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   7.6332193190173E+00
4587  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5697441721928E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.5937367029469E-02
4588  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.7467882009638E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.7523544745387E+01
4589  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.7467882009638E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.7523544745387E+01
4590  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   6.3636224308786E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   6.3656299606168E-01
4591  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.6304551414559E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   7.6332193190172E+00
4592  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.5697441721928E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.5937367029469E-02
4593  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3153929983191E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3167672273568E-01
4594  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.0021986789442E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.0035877693582E-01
4595  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1183867226412E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -4.8848587847683E-17
4596  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.5434223214815E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.5444764155224E-01
4597  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.4037502584064E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.4395197824941E-03
4598  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2302304795643E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2326878334392E+02
4599  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507956230184E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5507997997772E+02
4600  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1893129470446E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1896265501510E+02
4601  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5486827957416E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5467387765970E+01
4602  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   4.9903926455923E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0249701221319E-02
4603  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4604  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4605  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4606  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4607  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4608  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.4628322041211E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.4657011017991E-01
4609  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.4628322041211E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.4657011017991E-01
4610  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3315285151291E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3331193657246E-02
4611  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3784715979830E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3801206728282E-02
4612  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.1039802412953E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.1045720484032E+01
4613  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.2363062562253E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.2524712705668E+02
4614  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.8618440292971E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   5.8660872648544E+01
4615  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4616  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -6.2484786569496E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -6.2502643376437E-06
4617  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   6.2484786569496E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   6.2502643376437E-06
4618  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0615950114534E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.1813949204032E-19
4619  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4507175631006E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4507336007931E-05
4620  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.0615950114534E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.1813949204032E-19
4621  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4507175631006E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4507336007931E-05
4622  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.4431042084734E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.4411137016442E+00
4623  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4624  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.4896754565879E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.4876679189647E+02
4625  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5120510235273E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5018915558471E+02
4626  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4627  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4628  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4629    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.59161572810262E-11  8.73141978005988E+03
4630    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.14729682955589E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.72449277080489E-11  8.72927671905350E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    4.14707028022763E+00  
4631  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4632  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.00402797928056E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    4.17535714379661E-13
4633  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4634  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4635  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4636  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    14  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    14
4637  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   8.4000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   8.4000000000000E+03
4638  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.0121217463144E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.0128542219088E+03
4639  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1080590449609E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.1087540141824E+03
4640  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.3610583656371E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.4292098121991E-11
4641  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6748634276764E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6753119212756E+03
4642  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   5.7919549228656E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   5.7988948638039E+00
4643  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.8764377500756E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.8820927603465E+01
4644  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8764377500756E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.8820927603465E+01
4645  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   7.1949253860176E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   7.1971746275883E-01
4646  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.0289412210756E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.0318717768267E+00
4647  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.7646274127864E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.7882015880240E-02
4648  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.8764377500756E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.8820927603465E+01
4649  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.8764377500755E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.8820927603465E+01
4650  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   7.1949253860176E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   7.1971746275883E-01
4651  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.0289412210756E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.0318717768267E+00
4652  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.7646274127864E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.7882015880240E-02
4653  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3667742540216E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3680860128714E-01
4654  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.1503076718481E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.1517760498834E-01
4655  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.7315219798781E-19  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.9934112022076E-16
4656  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6338601785666E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.6349291408091E-01
4657  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.5462869620164E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.5879894058418E-03
4658  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2326732559760E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2350774357238E+02
4659  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508001679198E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508053138273E+02
4660  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1896460660648E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1899664233884E+02
4661  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5466182508556E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5446272588918E+01
4662  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0103352335395E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0392328657734E-02
4663  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4664  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4665  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4666  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4667  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4668  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.5412523674150E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.5439836798190E-01
4669  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.5412523674150E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.5439836798190E-01
4670  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3762740554414E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3777715954026E-02
4671  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4401291048259E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4417032154457E-02
4672  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.4025837506839E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.4033350167841E+01
4673  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.6493615280562E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   4.6648182348176E+02
4674  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.4970125913794E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   6.5017501098760E+01
4675  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4676  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -7.0818470558610E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -7.0839069623374E-06
4677  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.0818470558611E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.0839069623374E-06
4678  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   2.8452821625346E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -4.7135178975280E-20
4679  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4581349989329E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4581534875866E-05
4680  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   2.8452821625346E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -4.7135178975280E-20
4681  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4581349989329E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4581534875866E-05
4682  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.5844825663829E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.5823857432827E+00
4683  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4684  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.6322634489876E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.6301486854504E+02
4685  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5573111447376E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5463173126998E+02
4686  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4687  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4688  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4689    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.80762071977369E-11  9.64993251040634E+03
4690    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.81635570486377E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.94769200767553E-11  9.64758987717907E+03  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.81613527486387E+00  
4691  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4692  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.61917998407135E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.75885557750265E-13
4693  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4694  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4695  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4696  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    15  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    15
4697  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   9.0000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   9.0000000000000E+03
4698  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.3296869816742E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.3304850461065E+03
4699  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3577164317338E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.3585021787712E+03
4700  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.6553328426923E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.5063254495480E-11
4701  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.8670316378563E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.8675319561551E+03
4702  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   6.3224140291337E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   6.3283495171601E+00
4703  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.9945657350240E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   2.9992263789320E+01
4704  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9945657350241E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.9992263789321E+01
4705  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   8.0393555380929E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   8.0418452799489E-01
4706  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.3957688877856E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.3988582257662E+00
4707  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.9544852395216E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   3.9774432883385E-02
4708  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.9945657350240E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   2.9992263789320E+01
4709  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.9945657350240E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.9992263789321E+01
4710  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   8.0393555380929E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   8.0418452799489E-01
4711  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.3957688877856E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.3988582257662E+00
4712  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.9544852395216E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   3.9774432883385E-02
4713  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3608337823927E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3620114930005E-01
4714  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.2653280603903E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.2668816470699E-01
4715  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.6520158147615E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.2565725231788E-17
4716  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7055774027698E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7066648751122E-01
4717  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.6900355639498E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.7341708504182E-03
4718  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2351030221940E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2374954656637E+02
4719  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508057537145E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508119187856E+02
4720  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1899858337234E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1903098585235E+02
4721  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5445071019106E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5424883466074E+01
4722  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0246618697676E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0499489600665E-02
4723  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4724  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4725  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4726  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4727  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4728  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6125779715365E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6150877350095E-01
4729  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6125779715365E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6150877350095E-01
4730  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3513051395193E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.3526169139697E-02
4731  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4330005388712E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4344137916006E-02
4732  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.7429035683782E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   1.7438378036303E+01
4733  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.0466807443451E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.0642541951167E+02
4734  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.1122767831701E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.1175036198326E+01
4735  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4736  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -7.9294684809478E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -7.9318035791366E-06
4737  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.9294684809478E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   7.9318035791366E-06
4738  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.5304141227104E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   2.8637099406784E-20
4739  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4657738582520E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4657948887101E-05
4740  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.5304141227104E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   2.8637099406784E-20
4741  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4657738582520E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4657948887101E-05
4742  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.6749826932731E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.6728306664743E+00
4743  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4744  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.7235378957702E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.7213674562108E+02
4745  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5902469700455E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5785246605778E+02
4746  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4747  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4748  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4749    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   1.92130755749531E-11  1.05546195658848E+04
4750    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.51609783961993E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.21699325564373E-11  1.05521177839752E+04  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.51587195016070E+00  
4751  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4752  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.32412694604482E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.43561529285617E-13
4753  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4754  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4755  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4756  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    16  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    16
4757  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   9.6000000000000E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   9.6000000000000E+03
4758  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.6428020610509E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.6436507730591E+03
4759  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.6106418263514E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.6115234662993E+03
4760  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.9511536489339E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -1.8456342538831E-11
4761  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.0607087145298E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.0612618947253E+03
4762  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   6.8640225868498E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   6.8709591197731E+00
4763  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.1136853340482E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.1178550773732E+01
4764  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.1136853340482E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.1178550773733E+01
4765  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   8.8893009189349E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   8.8920276701695E-01
4766  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.7315125279057E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   8.7347532410574E+00
4767  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.1395343230768E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.1617579938200E-02
4768  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.1136853340481E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.1178550773732E+01
4769  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.1136853340482E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.1178550773733E+01
4770  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   8.8893009189349E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   8.8920276701695E-01
4771  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.7315125279057E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   8.7347532410574E+00
4772  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.1395343230768E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.1617579938200E-02
4773  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3017360627074E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.3026923911255E-01
4774  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.3451714433319E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.3468140833137E-01
4775  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.0335801465167E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.2796007662252E-16
4776  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7583337695817E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7594417448011E-01
4777  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.8267192399826E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.8783217356621E-03
4778  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2375524237002E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2404011249722E+02
4779  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508124369904E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508196287494E+02
4780  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1903291609122E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1906537475048E+02
4781  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5423685841144E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5403416379290E+01
4782  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0359016221247E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0593732469122E-02
4783  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4784  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4785  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4786  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4787  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4788  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6767240475828E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.6789694603832E-01
4789  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6767240475828E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.6789694603832E-01
4790  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2623020213011E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.2633149758571E-02
4791  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3620832752489E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3632308693506E-02
4792  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.1232602030695E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.1244002993233E+01
4793  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.4463315727942E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.4634929979131E+02
4794  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.7016037806587E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   7.7073109088743E+01
4795  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4796  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -8.7830763682181E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -8.7856776248948E-06
4797  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.7830763682181E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   8.7856776248948E-06
4798  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   4.4362499248210E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.3680827046503E-20
4799  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4735718647829E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4735955143597E-05
4800  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   4.4362499248209E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.3680827046503E-20
4801  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4735718647829E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4735955143597E-05
4802  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.7140228807304E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.7118703997102E+00
4803  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4804  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.7629121114192E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.7607412137521E+02
4805  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.6109047972526E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5985752140615E+02
4806  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4807  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4808  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4809    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.48974174610339E-11  1.14371479652167E+04
4810    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.24033623375764E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.27903251825978E-11  1.14345465765210E+04  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    3.24009408241083E+00  
4811  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4812  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.11032833571519E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.20227137827756E-13
4813  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4814  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4815  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4816  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    17  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    17
4817  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.0200000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.0200000000000E+04
4818  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.9486607181069E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   3.9495388766601E+03
4819  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.8644088826280E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -2.8653914299498E+03
4820  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.2591693694411E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.2003661856879E-11
4821  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.2541678974028E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.2547744365163E+03
4822  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.4100919633894E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.4174359448636E+00
4823  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2193238805013E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.2229916129013E+01
4824  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.2193238805014E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.2229916129014E+01
4825  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   9.7372307636325E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   9.7401888792755E-01
4826  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.0371437102108E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.0405286150372E+00
4827  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.3195574900348E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.3413582948279E-02
4828  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.2193238805013E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.2229916129013E+01
4829  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.2193238805014E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.2229916129013E+01
4830  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   9.7372307636325E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   9.7401888792755E-01
4831  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.0371437102108E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.0405286150372E+00
4832  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.3195574900348E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.3413582948279E-02
4833  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2168750358922E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2167513703731E-01
4834  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.3880125116098E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.3897400575041E-01
4835  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.5618761972269E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.3026290092715E-16
4836  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7920762253966E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7932043950536E-01
4837  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.9406245652450E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   2.9950242562733E-03
4838  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2404710607119E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2435888610456E+02
4839  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508202310459E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508284147848E+02
4840  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1906729405230E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1909949918969E+02
4841  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5402222932797E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5382069147672E+01
4842  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0467879137190E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0681339177460E-02
4843  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4844  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4845  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4846  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4847  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4848  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7336105573572E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7355856365497E-01
4849  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7336105573572E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7355856365497E-01
4850  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1940442462140E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1939941254448E-02
4851  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2602500430706E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2601016444477E-02
4852  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.5406364548407E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.5420038797837E+01
4853  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.8214566533359E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   5.8377204082020E+02
4854  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.2603698887469E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.2665449237936E+01
4855  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4856  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -9.6346792099411E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -9.6375253859281E-06
4857  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   9.6346792099411E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   9.6375253859281E-06
4858  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   6.9846029672819E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   1.3013891352188E-19
4859  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4814645255912E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4814908580326E-05
4860  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   6.9846029672819E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   1.3013891352188E-19
4861  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4814645255912E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4814908580326E-05
4862  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.7014793936469E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.6993826257467E+00
4863  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4864  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.7502613021484E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.7481465942835E+02
4865  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.6194450518190E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.6066412945780E+02
4866  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4867  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4868  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4869    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.37605490838178E-11  1.22906445869692E+04
4870    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.98407190582137E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.55995225018069E-11  1.22880226436156E+04  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.98380452279766E+00  
4871  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4872  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.98122031372750E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.06207216946435E-13
4873  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4874  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4875  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4876  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    18  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    18
4877  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.0800000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.0800000000000E+04
4878  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.2449415370340E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.2458219902155E+03
4879  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.1165047143848E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.1175920320759E+03
4880  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.5654103257684E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.5293929050431E-11
4881  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.4456880927095E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.4463479265847E+03
4882  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9579856958728E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   7.9645973053623E+00
4883  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.3113237342653E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.3145312403399E+01
4884  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.3113237342654E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.3145312403400E+01
4885  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.0575756473582E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.0578938297559E+00
4886  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.3140167304103E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.3175389183708E+00
4887  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.5016490560718E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.5241754177072E-02
4888  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.3113237342653E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.3145312403399E+01
4889  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.3113237342654E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.3145312403400E+01
4890  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.0575756473582E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.0578938297559E+00
4891  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.3140167304103E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.3175389183708E+00
4892  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.5016490560718E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.5241754177072E-02
4893  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2039786433274E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.2044347400858E-01
4894  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4411346940986E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4429930793975E-01
4895  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   2.1466664581501E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   6.5131450463577E-17
4896  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.8069525170774E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.8080979773527E-01
4897  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.0330020352085E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.0894113794465E-03
4898  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2436492857982E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2467124520222E+02
4899  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508291061693E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508382102352E+02
4900  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1910140750882E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1913305304039E+02
4901  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5380880086115E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5361039574307E+01
4902  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0548644258664E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0747893469106E-02
4903  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4904  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4905  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4906  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4907  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4908  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7831526114284E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.7848798580803E-01
4909  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7831526114284E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.7848798580803E-01
4910  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1700925053470E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.1706459947260E-02
4911  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2447743719929E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.2453216881030E-02
4912  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.9906951234104E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   2.9923090889527E+01
4913  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.1701073187722E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.1852103758521E+02
4914  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.7854096025365E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   8.7920375745133E+01
4915  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4916  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.0476789746442E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.0479846221855E-05
4917  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.0476789746442E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.0479846221855E-05
4918  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =   7.6873659016754E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -6.5041290739209E-20
4919  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4893855978917E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4894146629462E-05
4920  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =   7.6873659016753E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -6.5041290739209E-20
4921  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4893855978917E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4894146629462E-05
4922  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.6376869492915E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.6357011794333E+00
4923  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4924  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.6859230490707E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.6839202889479E+02
4925  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.6161360919465E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.6029993902644E+02
4926  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4927  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4928  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4929    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.70574673777446E-11  1.31098861919963E+04
4930    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.74324310426920E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.62845301080006E-11  1.31073385811241E+04  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.74294459330348E+00  
4931  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4932  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.93445403780888E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    3.01014138902798E-13
4933  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4934  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4935  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4936  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    19  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    19
4937  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.1400000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.1400000000000E+04
4938  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.5298531523815E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.5307044963418E+03
4939  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.3643726376859E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.3655663902741E+03
4940  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.8948236274202E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.8995479643177E-11
4941  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.6335698990947E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.6342823847547E+03
4942  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   8.5067678200055E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   8.5137643234325E+00
4943  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.3895172465659E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.3923406530021E+01
4944  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.3895172465660E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.3923406530021E+01
4945  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.1397688710455E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.1401084715139E+00
4946  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.5638451551238E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.5674980740803E+00
4947  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.6874204997097E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.7117292198521E-02
4948  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.3895172465659E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.3923406530021E+01
4949  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.3895172465659E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.3923406530021E+01
4950  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.1397688710455E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.1401084715139E+00
4951  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.5638451551238E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.5674980740803E+00
4952  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.6874204997097E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.7117292198521E-02
4953  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.1367630903782E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.1377338887743E-01
4954  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4761523841285E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4780552267570E-01
4955  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.8586992136624E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   4.1249918626932E-16
4956  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.8033234074341E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.8044809500104E-01
4957  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.1130739332304E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.1718452292760E-03
4958  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2467724869972E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2497515120339E+02
4959  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508389949909E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508489191272E+02
4960  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1913495042972E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1916573660116E+02
4961  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5359855072777E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5340523527016E+01
4962  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0614653407486E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0817970403110E-02
4963  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
4964  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
4965  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
4966  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
4967  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
4968  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8252599306895E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8267803391316E-01
4969  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8252599306895E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8267803391315E-01
4970  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0760441106463E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   6.0772945552003E-02
4971  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.1641157084538E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.1652806665292E-02
4972  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.4678452067089E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.4697218413144E+01
4973  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.4909041705516E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.5047935576181E+02
4974  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.2750118482721E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.2820760552847E+01
4975  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
4976  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.1302614638603E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.1305834275697E-05
4977  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.1302614638603E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.1305834275697E-05
4978  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.4553355022055E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -3.9519292198826E-20
4979  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4972676161857E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.4972994487693E-05
4980  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.4553355022054E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -3.9519292198826E-20
4981  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4972676161856E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.4972994487693E-05
4982  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.5234349731455E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.5216123045822E+00
4983  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
4984  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.5706935319986E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.5688552686668E+02
4985  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.6013465234295E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5880221614650E+02
4986  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4987  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4988  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4989    Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.12638803734444E-11  1.38912989965051E+04
4990    Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.51457358548805E+00
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
  cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   2.61116128719152E-11  1.38889274376126E+04  
 (PID.TID 0000.0001)                    cg2d_init_res =    2.51424235615530E+00  
4991  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16  (PID.TID 0000.0001)                       cg2d_iters =    16
4992  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.88364690565580E-13  (PID.TID 0000.0001)                         cg2d_res =    2.96207889303537E-13
4993  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4994  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4995  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4996  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    20  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                    20
4997  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.2000000000000E+04  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   1.2000000000000E+04
4998  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.8021147158293E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   4.8029046444681E+03
4999  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.6054889865790E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -3.6067870704622E+03
5000  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -3.2040693825075E-11  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -2.8584196243983E-11
5001  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.8161516722059E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   2.8169155767125E+03
5002  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   9.0510802648670E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   9.0585211581893E+00
5003  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.4537377123600E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   3.4562693308349E+01
5004  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.4537377123600E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -3.4562693308350E+01
5005  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.2196090354178E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =   1.2199689263066E+00
5006  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.7886685548734E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   9.7924461102967E+00
5007  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.8645006730688E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   4.8896663269475E-02
5008  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.4537377123600E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   3.4562693308349E+01
5009  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.4537377123600E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -3.4562693308349E+01
5010  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.2196090354178E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =   1.2199689263066E+00
5011  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.7886685548734E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   9.7924461102967E+00
5012  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.8645006730689E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   4.8896663269475E-02
5013  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.0102866296914E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   5.0117707580932E-01
5014  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4822643606037E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -4.4841711480947E-01
5015  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.0865842565945E-18  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -3.2565725231788E-16
5016  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7817715610720E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   2.7829344511408E-01
5017  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.1575440812322E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   3.2182160095331E-03
5018  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2498129603511E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   4.2527093466094E+02
5019  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508498008593E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =   2.5508604242821E+02
5020  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1916762321293E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.1919725924930E+02
5021  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5339343723530E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.5320712973060E+01
5022  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0673724523508E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   5.0928653201603E-02
5023  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   0.0000000000000E+00
5024  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   0.0000000000000E+00
5025  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   0.0000000000000E+00
5026  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   0.0000000000000E+00
5027  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   0.0000000000000E+00
5028  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8598427442341E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   1.8612060244377E-01
5029  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8598427442341E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   1.8612060244377E-01
5030  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.9076858798579E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.9094380896053E-02
5031  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.0123439556297E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.0141249097119E-02
5032  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.9653551204342E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =   3.9675066831626E+01
5033  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.7829235204711E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   6.7957154599379E+02
5034  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.7288641472905E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   9.7363470552040E+01
5035  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378172E+19  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   5.0990436378173E+19
5036  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2106158725396E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2109485656315E-05
5037  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.2106158725396E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.2109485656315E-05
5038  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -3.1570014854326E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -1.5509849931289E-20
5039  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.5050424800663E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   8.5050770990267E-05
5040  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -3.1570014854325E-23  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -1.5509849931289E-20
5041  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.5050424800662E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   8.5050770990267E-05
5042  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.3599596076388E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =  -5.3583467571736E+00
5043  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   0.0000000000000E+00
5044  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.4058194698080E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_Heat_mean          =  -5.4041928197795E+02
5045  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5755362427203E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON En_Budget_T2PE_mean          =   1.5621693072059E+02
5046  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5047  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
5048  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSQ   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic SALTSQ   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELTH   But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic WVELSLT  But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic UVELMASS But it is not a valid (or active) name  
   Warning: Trying to write to diagnostic VVELMASS But it is not a valid (or active) name  
5049  (PID.TID 0000.0001) // Time-average data written, t-step        20  (PID.TID 0000.0001) // Time-average data written, t-step        20
5050  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
5051   Computing Diagnostic # 238  ETAN         Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 238  ETAN         Counter:  10      Parms: SM      M1      
5052   Computing Diagnostic # 239  ETANSQ       Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 239  ETANSQ       Counter:  10      Parms: SM      M1      
5053   Computing Diagnostic # 242  UVEL         Counter:  10      Parms: UU   243M         Computing Diagnostic # 242  UVEL         Counter:  10      Parms: UU   243MR      
5054             Vector  Mate for  UVEL         Diagnostic # 243  VVEL     exists             Vector  Mate for  UVEL         Diagnostic # 243  VVEL     exists
5055   Computing Diagnostic # 243  VVEL         Counter:  10      Parms: VV   242M         Computing Diagnostic # 243  VVEL         Counter:  10      Parms: VV   242MR      
5056             Vector  Mate for  VVEL         Diagnostic # 242  UVEL     exists             Vector  Mate for  VVEL         Diagnostic # 242  UVEL     exists
5057   Computing Diagnostic # 244  WVEL         Counter:  10      Parms: WM      L         Computing Diagnostic # 244  WVEL         Counter:  10      Parms: WM      LR      
5058   Computing Diagnostic # 240  THETA        Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 240  THETA        Counter:  10      Parms: SM      MR      
5059   Computing Diagnostic # 241  SALT         Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 241  SALT         Counter:  10      Parms: SM      MR      
5060   Computing Diagnostic # 247  UVELSQ       Counter:  10      Parms: UU   248M         Computing Diagnostic # 247  UVELSQ       Counter:  10      Parms: UU   248MR      
5061             Vector  Mate for  UVELSQ       Diagnostic # 248  VVELSQ   exists             Vector  Mate for  UVELSQ       Diagnostic # 248  VVELSQ   exists
5062   Computing Diagnostic # 248  VVELSQ       Counter:  10      Parms: VV   247M         Computing Diagnostic # 248  VVELSQ       Counter:  10      Parms: VV   247MR      
5063             Vector  Mate for  VVELSQ       Diagnostic # 247  UVELSQ   exists             Vector  Mate for  VVELSQ       Diagnostic # 247  UVELSQ   exists
5064   Computing Diagnostic # 245  THETASQ      Counter:  10      Parms: SM      M         Computing Diagnostic # 245  THETASQ      Counter:  10      Parms: SM      MR      
5065   Computing Diagnostic # 250  UVELVVEL     Counter:  10      Parms: UZ   250M         Computing Diagnostic # 250  UVELVVEL     Counter:  10      Parms: UZ   250MR      
5066             Vector  Mate for  UVELVVEL     Diagnostic # 250  UVELVVEL exists             Vector  Mate for  UVELVVEL     Diagnostic # 250  UVELVVEL exists
5067   Computing Diagnostic # 257  USLTMASS     Counter:  10      Parms: UU   258M         Computing Diagnostic # 257  USLTMASS     Counter:  10      Parms: UU   258MR      
5068             Vector  Mate for  USLTMASS     Diagnostic # 258  VSLTMASS exists             Vector  Mate for  USLTMASS     Diagnostic # 258  VSLTMASS exists
5069   Computing Diagnostic # 258  VSLTMASS     Counter:  10      Parms: VV   257M         Computing Diagnostic # 258  VSLTMASS     Counter:  10      Parms: VV   257MR      
5070             Vector  Mate for  VSLTMASS     Diagnostic # 257  USLTMASS exists             Vector  Mate for  VSLTMASS     Diagnostic # 257  USLTMASS exists
5071   Computing Diagnostic # 254  UTHMASS      Counter:  10      Parms: UU   255M         Computing Diagnostic # 254  UTHMASS      Counter:  10      Parms: UU   255MR      
5072             Vector  Mate for  UTHMASS      Diagnostic # 255  VTHMASS  exists             Vector  Mate for  UTHMASS      Diagnostic # 255  VTHMASS  exists
5073   Computing Diagnostic # 255  VTHMASS      Counter:  10      Parms: VV   254M         Computing Diagnostic # 255  VTHMASS      Counter:  10      Parms: VV   254MR      
5074             Vector  Mate for  VTHMASS      Diagnostic # 254  UTHMASS  exists             Vector  Mate for  VTHMASS      Diagnostic # 254  UTHMASS  exists
5075   Computing Diagnostic # 262  WVELTH       Counter:  10      Parms: WM      M         Computing Diagnostic # 262  WVELTH       Counter:  10      Parms: WM      MR      
5076  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT        20 ckptA  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT        20 ckptA
5077  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":
5078  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.35999989  (PID.TID 0000.0001)           User time:  12.5599997
5079  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.560000002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.409999996
5080  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  8.82200503  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  13.0064621
5081  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5082  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5083  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":
5084  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.209999999  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.249999991
5085  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0299999993  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0399999991
5086  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.834836006  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.324239016
5087  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5088  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5089  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":
5090  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.08999994  (PID.TID 0000.0001)           User time:  12.2299998
5091  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.439999999  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.360000007
5092  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  7.49027991  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  12.592737
5093  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5094  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5095  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":
5096  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0399999917  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0800000131
5097  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999978  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0100000016
5098  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0438189507  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0913021564
5099  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5100  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5101  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [THE_MAIN_LOOP]":
5102  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0200000107  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0900000036
5103  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5104  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0225160122  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0880410671
5105  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5106  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5107  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [THE_MAIN_LOOP]":
5108  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.00999999046  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0499999821
5109  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0600000024  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999791
5110  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.301541805  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0566399097
5111  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5112  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5113  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":
5114  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.01999995  (PID.TID 0000.0001)           User time:  12.0099998
5115  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.369999997  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.340000007
5116  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  7.12225699  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  12.3566
5117  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5118  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5119  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [THE_MAIN_LOOP]":
5120  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.01999995  (PID.TID 0000.0001)           User time:  12.0099998
5121  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.369999997  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.340000007
5122  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  7.12166286  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  12.3559871
5123  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5124  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5125  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FIELDS_LOAD[FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FIELDS_LOAD[FORWARD_STEP]":
5126  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.
5127  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5128  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.000558614731  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.00058054924
5129  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5130  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5131  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_ATMOSPHERIC_PHYS [FORWARD_STEP]":
5132  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.840000004  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.
5133  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5134  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.835293293  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.000576734543
5135  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5136  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5137  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_OCEANIC_PHYS     [FORWARD_STEP]":
5138  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.129999995  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.029999733
5139  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5140  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.121192694  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0313546658
 (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40  
 (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40  
 (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SHAP_FILT           [FORWARD_STEP]":  
 (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.  
 (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  
 (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.000572919846  
5141  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5142  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5143  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":
5144  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.540000051  (PID.TID 0000.0001)           User time:  2.10000119
5145  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5146  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.541058779  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  2.10846043
5147  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5148  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5149  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":
5150  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.280000031  (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.19999784
5151  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5152  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.280082703  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.19415355
5153    (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5154    (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5155    (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "UV_CORRECTION_STEP  [FORWARD_STEP]":
5156    (PID.TID 0000.0001)           User time:  2.87999994
5157    (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0100000054
5158    (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  2.89104795
5159  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5160  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5161  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":
5162  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.939999998  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.210000515
5163    (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5164    (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.219566822
5165    (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 40
5166    (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 40
5167    (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":
5168    (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.58000082
5169  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5170  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.939049721  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.58947515
5171    (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5172    (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5173    (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "TS_CORRECTION_STEP  [FORWARD_STEP]":
5174    (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0499997139
5175    (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5176    (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0391228199
5177    (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5178    (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5179    (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_STATEVARS_DIAGS  [FORWARD_STEP]":
5180    (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.56999958
5181    (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5182    (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.57268405
5183  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5184  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5185  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":
5186  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.49000001  (PID.TID 0000.0001)           User time:  1.77000105
5187  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5188  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.49328208  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.77471852
5189  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5190  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5191  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":
5192  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.499999762  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.599999428
5193  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.369999997  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.330000002
5194  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  3.60327339  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.924708843
5195  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5196  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5197  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT    [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT    [FORWARD_STEP]":
5198  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.00999975204
5199  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.
5200  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.000561475754  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.000617742538
5201  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 20
5202  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 20
5203  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT       [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "WRITE_CHECKPOINT       [THE_MODEL_MAIN]":
5204  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0599999428  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.0799999237
5205  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.0900000036  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.00999999046
5206  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.49675107  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.0893399715
5207  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts: 1
5208  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops: 1
5209  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================
# Line 5388  Line 5276 
5276  (PID.TID 0000.0001) //          Total. Y spins =              0  (PID.TID 0000.0001) //          Total. Y spins =              0
5277  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. Y spins =       0.00E+00  (PID.TID 0000.0001) //            Avg. Y spins =       0.00E+00
5278  (PID.TID 0000.0001) // o Thread number: 000001  (PID.TID 0000.0001) // o Thread number: 000001
5279  (PID.TID 0000.0001) //            No. barriers =          15932  (PID.TID 0000.0001) //            No. barriers =          15972
5280  (PID.TID 0000.0001) //      Max. barrier spins =              1  (PID.TID 0000.0001) //      Max. barrier spins =              1
5281  (PID.TID 0000.0001) //      Min. barrier spins =              1  (PID.TID 0000.0001) //      Min. barrier spins =              1
5282  (PID.TID 0000.0001) //     Total barrier spins =          15932  (PID.TID 0000.0001) //     Total barrier spins =          15972
5283  (PID.TID 0000.0001) //      Avg. barrier spins =       1.00E+00  (PID.TID 0000.0001) //      Avg. barrier spins =       1.00E+00

Legend:
Removed from v.1.10  
changed lines
  Added in v.1.11

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22